Testek Facebook Testek
  • Úplné znenie metodického pokynu č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla  (Kontrolné položky skupiny 7) po zmene metodickým pokynom č. 31/2023 s účinnosťou od 15.12.2023
  • Informácia k postupu pre tlač údajov z tachografu VDO DTCO spracovaná spoločnosťou Tamex
  • Informácia k postupu pre tlač údajov z tachografov Stoneridge spracovaná spoločnosťou Tamex
  • Informačný dokument k technickej kontrole vozidiel kategórie T konštrukčne vychádzajúcich z vozidiel kategórie L
  • Informácia k posudzovaniu prípadov manipulácie s indikáciou poruchy vozidla na palubnej doske
  • Stanovisko Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k možnosti vykonania overenia tachografu vozidla evidovaného v SR v zahraničí, list MD SR s požiadavkou na zverejnenie stanoviska. Zo stanoviska vyplýva, že v zahraničí nie je možné takéto overenie vykonať a kontrolné orgány v SR nesmú doklady z takýchto overení akceptovať.
  • Stanovisko Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k možnosti vykonania overenia tachografu tou istou osobou, ktorá vykonáva technickú kontrolu. Zo stanoviska vyplýva, že technik technickej kontroly nemôže kontrolovať také vozidlo, na ktorom vykonal overenie tachografu, a že overovanie tachografov môže byť vykonávané len tými technikmi technickej kontroly, ktorí nevykonávajú technické kontroly na vozidlách kategórií M2, M3, N2 a N3. Obe činnosti musia byť u jedného zamestnávateľa vykonávané rôznymi fyzickými osobami.