Testek Facebook Testek

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / INFORMÁCIE KU SKÚŠKAM Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

Podľa informácie MDV SR sa súčasnými mimoriadnymi opatreniami na ochranu zdravia a života vynútená neúčasť technikov technickej kontroly na doškoľovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika alebo na skúške z odbornej spôsobilosti posudzuje rovnako, ako neúčasť z dôvodu práceneschopnosti, a technici sa uvedenému podrobia postupne po ukončení týchto opatrení. Neúčasť z dôvodu práceneschopnosti a odloženie doškoľovacieho kurzu a následnej skúšky upravuje § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.

Upozornenie k platnosti zápisníc zo skúšky

  • V súvislosti s nadchádzajúcimi legislatívnymi zmenami a zrušením zákona č. 725/2004 Z. z. upozorňujeme na skutočnosť, že nadobudnutím účinnosti nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov stratia platnosť 20.05.2018, nakoľko prechodné ustanovenia nového zákona pokračovanie ich platnosti v novom právnom stave nepredpokladajú (základné školenia, rozširovacie školenia a doškoľovacie kurzy sa vykonávajú v inom rozsahu ako ustanovuje nový zákon). V prechodných ustanoveniach nového zákona sa však uvádza, že konania začaté pred účinnosťou nového zákona sa majú dokončiť podľa doterajších predpisov. Odporúčame preto začať konania na okresných úradoch vo veci vydania nového osvedčenia kontrolného technika alebo predĺženia platnosti osvedčenia kontrolného technika a doložiť k nim zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti najneskôr do 20.05.2018.

Prihlasovanie na skúšku z odbornej spôsobilosti

  • Prihlásenie na skúšku z odbornej spôsobilosti podlieha správnemu poplatku 100,- € hradeného formou e-kolku.
  • Prihlásenie na opakovanú skúšku, ak sa vykonáva v plnom rozsahu, podlieha správnemu poplatku 100,- € hradeného formou e-kolku.
  • Prihlásenie na opakovanú skúšku, ak sa vykonáva v čiastočnom rozsahu (teoretická alebo praktická časť), podlieha správnemu poplatku 50,- € hradeného fornou e-kolku.

Vzory prihlášok

Skúšky z odbornej spôsobilosti

  • Miesto konania: Vajnorská 137 oproti Porsche Bratislava (Volkswagen servis) a vedľa skladu RAKO (GPS: 48.1866883,17.1720904) (mapa)

  • Skúška z odbornej spôsobilosti začína ráno o 8:00. Skúšaná osoba si musí so sebou priniesť občiansky preukaz, písacie potreby, kalkulačku a pracovný odev (ak skúška obsahuje aj praktickú časť).

  • Ak sa skúšaná osoba na skúške nezúčastní, musí svoju neúčasť písomne odôvodniť najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa konania skúšky. Ak sa preukáže, že skúšaná osoba mala na svoju neúčasť závažný dôvod, ministerstvo môže určiť nový termín skúšky; ak sa ani v určenom termíne na skúške nezúčastní, ďalšiu skúšku z odbornej spôsobilosti môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia. Za závažný dôvod neúčasti sa považuje napr. lekárom potvrdená práceneschopnosť, dovolenka preukázateľne objednaná pred oznámením termínu skúšky, úmrtie rodinného príslušníka, sobáš a pod. V prípade neúčasti skúšanej osoby bez odôvodnenia alebo z iného než závažného dôvodu sa skúška považuje za vykonanú, ktorá je hodnotená stupňom „nevyhovel“ vo všetkých jej častiach.

Otázky skúšobných testov a kontrolné príklady na skúšku z odbornej spôsobilosti