Testek Facebook Testek

KONTAKT / KONTAKTNÉ OSOBY

  Sekretariát a distribúcia tovaru
   
  Iveta Molnárová
  vedúca sekretariátu a odborná referentka
tel.: +421 2 546 51 311
mobil: +421 911 565 025
e-mail: iveta.molnarova@testek.sk
činnosti: administratíva a fakturácia, registratúra, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, pečiatok a ostatných druhov tovaru, evidencia, inventarizácia, skartácia
   
  Antónia Štyndlová
  odborná referentka
tel.: +421 2 546 51 311
mobil: +421 911 565 905
e-mail: antonia.styndlova@testek.sk
činnosti: administratíva a fakturácia, registratúra, zabezpečenie tlačív protokolov o TK, osvedčení o TK, pečiatok a ostatných druhov tovaru, evidencia, inventarizácia, skartácia
   
   
  Informačné systémy a elektronické spracovanie dát
   
  Ing. Miroslav Dedinský
  zástupca riaditeľa
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 565 925
e-mail: miroslav.dedinsky@testek.sk
činnosti: celoštátny informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, správa webstránky, školenia administratívnych pracovníkov
   
  Michal Poslušný
  manažér IT
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 986 246
e-mail: michal.poslusny@testek.sk
činnosti: vedenie oddelenia informačných technológií a elektronického spracovania dát, celoštátny informačný systém technickej kontroly vozidiel, celoštátny informačný systém cestnej technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia
   
  Matej Motus
  pracovník IT
mobil: +421 911 565 922
e-mail: matej.motus@testek.sk
činnosti: celoštátny informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, správa webstránky, evidencia STK a oprávnených osôb
   
  Ing. Jozef Majlath
  pracovník IT
mobil: +421 911 565 026
e-mail: jozef.majlath@testek.sk
činnosti: celoštátny informačný systém technickej kontroly vozidiel, monitorovacie záznamové zariadenia, správa webstránky, evidencia STK a oprávnených osôb
   
   
  Školenia a skúšky technikov technickej kontroly
   
  Bc. Olja Slaviková
  manažérka vzdelávania
mobil: +421 911 565 903
e-mail: olja.slavik@testek.sk
činnosti: vzdelávanie (školenia) a skúšky technikov technickej kontroly, evidencia odborne spôsobilých osôb
   
   
  Overovanie vhodnosti meradiel a spôsobilosti osôb na kalibráciu
   
  Ing. Juraj Matej, PhD.
  pracovník overovania vhodnosti meradiel a spôsobilosti osôb na kalibráciu zariadení
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 565 926
e-mail: juraj.matej@testek.sk
činnosti: skúšky vhodnosti meradiel a zariadení pre technické kontroly, overovanie spôsobilosti osôb na kalibráciu zariadení
   
   
  Spracovanie návrhov metodík
   
  Ing. David Bulava
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
mobil: +421 911 565 406
e-mail: david.bulava@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii - metodiky kontroly brzdovej sústavy, náprav, kolies, pneumatík, zavesenia náprav a položiek súvisiacich so životným prostredím, metodiky kontroly historických vozidiel
   
  Andrej Hron
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
mobil: +421 911 565 906
e-mail: andrej.hron@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii – metodiky kontroly osvetlenia a svetelnej signalizácie
   
  Ing. Peter Ondrejka
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
mobil: +421 911 565 928
e-mail: peter.ondrejka@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii – metodiky kontroly osvetlenia a svetelnej signalizácie
   
  Ing. Pavol Vincek
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
mobil: +421 911 565 035
e-mail: pavol.vincek@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii – metodiky kontroly riadenia a ostatného vybavenia vozidiel
   
  Ing. Róbert Borsig
  pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 565 125
e-mail: robert.borsig@testek.sk
činnosti: spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii – metodiky kontroly výhľadu z miesta vodiča, podvozku s príslušenstvom a vozidiel ADR
   
  Ing. Juraj Matej, PhD.
  manažér pre výskum a vývoj,pracovník pre spracovanie návrhov metodík a súvisiaci výskum a vývoj
tel.: +421 2 635 30 258
mobil: +421 911 565 926
e-mail: juraj.matej@testek.sk
činnosti: koordinácia výskumu a vývoja v oblasti kontroly vozidiel, spracovanie návrhov metodík technickej kontroly vozidiel a poradenstvo pri ich aplikácii – metodiky kontroly autobusov
   
   
  Znalecké a expertízne činnosti
   
  Ing. Miroslav Šešera
  vedúci oddelenia znalectva
mobil: +421 911 246 216
e-mail: miroslav.sesera@testek.sk
činnosti: znalecké činnosti a expertízne služby
   
   
  Overovanie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol
   
  Ing. Tomáš Mäsiar
  vedúci oddelenia, inšpektor
mobil: +421 911 565 901
e-mail: tomas.masiar@testek.sk
činnosti: Vedúci oddelenia overovania a inšpektor
   
  Tomáš Guráň
  zástupca vedúceho, inšpektor
mobil: +421 911 565 945
e-mail: tomas.guran@testek.sk
činnosti: počiatočné a priebežné overovanie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol
   
  Ing. Boris Budinský
  Inšpektor
mobil: +421 911 565 070
e-mail: boris.budinsky@testek.sk
činnosti: počiatočné a priebežné overovanie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol
   
  Marián Scherk
  Inšpektor
mobil: +421 911 565 028
e-mail: marian.scherk@testek.sk
činnosti: počiatočné a priebežné overovanie plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol
   
   
  Odborný dozor nad vykonávaním technických kontrol a kalibrácií zariadení STK
   
  Mgr. Ing. Jaroslav Olexa
  vedúci oddelenia odborného dozoru, technický manažér oddelenia, kontrolór
mobil: +421 903 648 732
e-mail: jaroslav.olexa@testek.sk
činnosti: odborný dozor, asistencia štátnemu odbornému dozoru, vybavovanie podnetov na porušenia predpisov pri technických kontrolách
   
   
  Systém riadenia podľa ISO 17020 / Etický kancelár spoločnosti
   
  Ing. Peter Hron
  manažér riadenia inšpekčného útvaru
tel.: +421 2 635 30 260
mobil: +421 911 565 015
e-mail: peter.hron@testek.sk
činnosti: systém riadenia podľa ISO 17020
   
  Andrej Hron
  pracovník inšpekčného útvaru /etický kancelár
mobil: +421 911 565 906
e-mail: andrej.hron@testek.sk
činnosti: systém riadenia podľa ISO 17020
   
   
  Ekonomické oddelenie
   
  Ing. Jarmila Nosáľová
  Ekonómka
tel.: +421 2 546 51 312
mobil: +421 911 565 907
e-mail: jarmila.nosalova@testek.sk
činnosti: ekonomická správa záväzkov a pohľadávok spoločnosti, cash-flow, finančný kontroling a reporting
   
   
  Vedenie a predstavenstvo spoločnosti
   
  Ing. Marián Rybianský
  riaditeľ a predseda predstavenstva
tel.: +421 2 635 30 259
mobil: +421 904 555 890
e-mail: marian.rybiansky@testek.sk
činnosti: vedenie spoločnosti, vedenie inšpekčného útvaru (zahŕňa oddelenie overovania a oddelenie odborného dozoru), technického a vzdelávacieho oddelenia
   
  Dipl.-Ing.(FH) Ladislav Jelinek
  zástupca riaditeľa a člen predstavenstva
mobil: +421 917 470 059
e-mail: ladislav.jelinek@testek.sk
činnosti: vedenie spoločnosti, plánovanie a kontroling, certifikácia, fakultatívne odborné vzdelávanie
   
  Ing. Miroslav Dedinský
  zástupca riaditeľa a člen predstavenstva
mobil: +421 911 565 925
e-mail: miroslav.dedinsky@testek.sk
činnosti: vedenie spoločnosti, riadenie činnosti oddelenia IT a automatizovaného spracovanie dát, zabezpečovanie tlačív dokladov a pečiatok používaných pri TK