Testek Facebook Testek

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / INFORMÁCIE O ŠKOLENIACH

Školenia poskytované technickou službou technickej kontroly

Znalosti o vozidlách a odborná prax alebo rovnocenná skúsenosť
podľa § 90 ods. 3 písm. a) tretí bod zákona č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 28 vyhlášky MDV SR č.137/2018 Z. z.

 • Fyzická osoba, ktorá sa chce stať technikom technickej kontroly vozidiel, musí disponovať osvedčenými znalosťami o vozidlách, ktoré sú uvedené v § 28 ods. 1 písm. a) bod 1 až 10 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z.

 • Pokiaľ fyzická osoba nespĺňa požiadavky na vzdelanie, ktoré je predpísané zákonom MDV SR č. 106/2018 Z. z., (kódy učebných odborov sú uvedené v prílohe č. 7 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z.), musí sa fyzická osoba podrobiť skúške zo znalostí o vozidlách.

 • Ak by si fyzická osoba pred skúškou chcela doplniť znalosti z oblasti skúšok, môže sa prihlásiť podaním prihlášky na kurz o znalostiach o vozidlách, ktoré organizuje technická služba TESTEK, a.s. alebo technická služba emisnej kontroly S-EKA, s.r.o.

 • Tiež musí fyzická osoba preukázať trojročnú prax alebo rovnocennú skúsenosť v oblasti vozidiel (preukazuje sa na okresnom úrade).

 • Na skúšku zo znalostí o vozidlách sa môže fyzická osoba prihlásiť sama alebo ju môže prihlásiť oprávnená osoba, ktorá je držiteľom povolenia/oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly.

 • Až po získaní zápisnice o kladnom vyhodnotení skúšky (vyhovel) zo znalostí o vozidlách, môže byť fyzická osoba prihlásená na základné školenie (§ 30 vyhláška MDV SR č. 137/2018 Z. z.) na získanie osvedčenia technika technickej kontroly.

 • Skúšku môže fyzická osoba absolvovať aj viackrát.

Základné školenie na získanie osvedčenia technika technickej kontroly
podľa § 31 Vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly a § 92 ods. 15 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Základné školenie je zamerané na základné témy, ktoré sú uvedené v § 31 ods. 1 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

 • Základné školenie zahŕňa 70 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 160 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke STK.

 • Základné školenie môže obsahovať aj rozšírené zameranie na vykonávanie TK na vydanie prepravného povolenia (CEMT) + 6 hodín teória (od 1.7.2023 je v platnosti vyhláška č. 238/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z)

 • Na základné školenie môže oprávnená osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia technickej kontroly alebo je držiteľom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly (ďalej iba žiadateľ), prihlásiť fyzické osoby, ktoré by chceli byť technikmi technickej kontroly.

 • Po absolvovaní základného školenia (potvrdením o absolvovaní praktického výcviku na kontrolnej linke STK je základné školenie ukončené), musí byť ukončené do 6 mesiacov od začiatku školenia.

 • Po doručení potvrdenia technickej službe technickej kontroly, táto vydá potvrdenie o absolvovaní školenia ( § 32 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z.).

 • Žiadateľ podá na technickú službu technickej kontroly žiadosť o skúšku z odbornej spôsobilosti.

Doškoľovací kurz na predĺženie osvedčenia technika technickej kontroly
podľa § 31 Vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly a § 92 ods. 15 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Doškoľovací kurz zahŕňa 18 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 2 vyučovacích hodín odborných konzultácií, tak ako je to uvedené v § 31 ods. 4 písm. a) a b) vyhlášky.

 • Na doškoľovací kurz môže oprávnená osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia technickej kontroly (ďalej iba žiadateľ) prihlásiť technika technickej kontroly, ktorému bolo udelené osvedčenie technika technickej kontroly a bude mu končiť platnosť udeleného osvedčenia.

 • Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu je vydané potvrdenie o jeho absolvovaní. Doškoľovací kurz musí byť ukončený do 6 mesiacov od začiatku kurzu.

 • Žiadateľ podá na technickú službu technickej kontroly žiadosť o skúšku z odbornej spôsobilosti.

Rozširovacie školenie  osvedčenia technika technickej kontroly
podľa § 31 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly a § 92 ods. 15 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Rozširovacie školenie zahŕňa 32 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 40 vyučovací hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly so zameraním podľa § 31 ods. 1 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. a ods. 4 písm. a), b) vyššie uvedenej vyhlášky pre každý druh technickej kontroly (TK na vydanie prepravného povolenia - CEMT, TK na prepravu nebezpečných vecí - ADR).

 • Rozširovacie školenie na vykonávanie technickej kontroly pravidelnej z dôvodu zmeny rozsahu vodičského oprávnenia technika alebo z dôvodu zmeny rozsahu osvedčenia technika o ďalšie kategórie vozidiel so zameraním podľa § 31 ods. 1 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. a ods. 4 písm. c) zahŕňa:
  • 16 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 20 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly pre kategórie vozidiel L, M1, N1, O1 a O2,
  • 32 vyučovacích hodín teoretickej výučby a 40 vyučovacích hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly pre kategórie vozidiel M2, M3, N2, N3, O3, O4, T, C, R, PS a LS.

 • Na rozširovacie školenie môže oprávnená osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia technickej kontroly (ďalej iba žiadateľ) prihlásiť technika technickej kontroly, ktorý si chce rozšíriť už udelené osvedčenie technika.

 • Po absolvovaní rozširovacieho školenia (potvrdením o absolvovaní praktického výcviku na kontrolnej linke STK je rozširovacie školenie ukončené), musí byť ukončené do 6 mesiacov od začiatku školenia.

 • Po doručení potvrdenia technickej službe technickej kontroly, táto vydá potvrdenie o absolvovaní školenia ( § 32 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z.).

 • Žiadateľ podá na technickú službu technickej kontroly žiadosť o skúšku z odbornej spôsobilosti.

Na stiahnutie