Testek Facebook Testek
  • Úplné znenie metodického pokynu č. 25/2018 upravujúceho spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly po zmene metodickým pokynom č. 31/2021 s účinnosťou od 01.07.2021

  • Metodický pokyn č. 25/2018 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly
    • Metodický pokyn č. 16/2020, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 25/2018 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly
    • Metodický pokyn č. 31/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 25/2018 upravujúci spôsob vykonávania skúšok z odbornej spôsobilosti technikov technickej kontroly s účinnosťou od 01.07.2021
  • Metodický pokyn č. 28/2018 upravujúci spôsob vykonávania základných školení, rozširovacích školení alebo doškoľovacích kurzov technikov technickej kontroly