Testek Facebook Testek

PRE STK / ZRIADENIE STK

Zriaďovanie STK

V procese zriaďovania staníc technickej kontroly (STK) zabezpečuje spoločnosť TESTEK, a.s. ako technická služba technickej kontroly vyškolenie odborne spôsobilých osôb (technikov technickej kontroly) a počiatočné overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly. Napriek tomu, že naša spoločnosť zabezpečuje len časť celého procesu, ktorý musí záujemca o zriadenie STK absolvovať, veľký počet otázok, ktoré dostávame, sa týka práve tejto oblasti.

V tejto sekcii našej internetovej stránky preto uvádzame tieto základné informácie o zriaďovaní STK:

 • Povoľovanie zriadenia STK a udeľovanie oprávnení vykonávať technické kontroly vozidiel upravuje od 20.05.2018 zákon č. 106/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) a jeho vykonávacia vyhláška č. 137/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška“).

 • Všetky STK v Slovenskej republike spolu s vydanými právoplatnými povoleniami na zriadenie STK tvoria tzv. sieť STK.

 • Zriadenie ďalšej STK nad rámec existujúcej siete povoľuje Ministerstvo dopravy (ďalej len „ministerstvo“), podmienky upravuje príloha č. 1 k zákonu. Informácie a odporúčania ku zriaďovaniu STK nad rámec existujúcej siete možno nájsť na internetovej stránke ministerstva, rovnako aj zoznam právoplatných rozhodnutí o povolení zriadenia STK nad rámec existujúcej siete. Ak ide o zriadenie STK v rámci existujúcej siete, rozhodnutie ministerstva nie je potrebné.

 • Následné udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly (§ 83 zákona č. 106/2018 Z. z.) a neskôr aj udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly ( § 84 zákona č. 106/2018 Z. z.) udeľuje Okresný úrad v sídle kraja, v ktorom má byť STK zriadenáAdresár okresných úradov obsahujúci aj kontaktné údaje možno nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

 • Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly sú uvedené v § 83 zákona (povolenie má obmedzenú platnosť - tri roky od právoplatnosti vydaného povolenia). Po splnení a príprave všetkých náležitostí vyžadovaných zákonom môže držiteľ povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, najneskôr však do troch rokov (ešte v  čase platnosti povolenia) podať návrh na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa § 84 zákona (teda požiadať o udelenie) oprávnenia vykonávať technické kontroly, čiže prevádzkovať STK.

Zoznam povolení na zriadenie STK vydaných Ministerstvom dopravy nad rámec existujúcej siete nájdete TU.

Zoznam povolení na zriadenie STK vydaných okresnými úradmi dopravy (k 03.04.2024):

Žiadateľ Okres zriadenia STK Platné od Platné do Nepočíta sa do siete STK od*
DARTOK, s. r. o. Trenčín 21.05.2020 21.05.2023  
AUTOVISION s.r.o. Bratislava II 01.07.2020 01.07.2023 29.9.2022
SIMONO, s. r. o. Námestovo 23.10.2020 23.10.2023 12.10.2022
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava II 15.10.2021 15.10.2024 7.11.2022
KOAN STK s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 02.11.2021 02.11.2024 12.12.2022
MB controls, s.r.o. Žilina 16.11.2021 16.11.2024 7.11.2022
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava II 21.12.2021 21.12.2024  
Firde, s. r. o. Kysucké Nové Mesto 18.02.2022 18.02.2025 12.3.2023
STK Ivanka s.r.o. Senec 11.04.2022 11.04.2025 9.10.2022
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Trenčín 03.05.2022 03.05.2025  
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Trnava 10.05.2022 10.05.2025  
ROTAM a. s. Komárno 22.06.2022 22.06.2025  
Ing. Jozef Baran - BARTRANS, s.r.o. Brezno 14.10.2022 14.10.2025 25.10.2022
Autoškola Alfa s.r.o. Nová Zámky 17.10.2022 17.10.2025  
DOPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. Plešivec Rožňava 28.11.2022 28.11.2025 26.10.2022
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Nitra 17.03.2023 17.03.2026  
STK Most s.r.o. Senec 21.04.2023 21.04.2026  
ModelTech s. r. o. Piešťany 29.05.2023 29.05.2026 18.04.2023
STK Šaca s.r.o. Košice 29.05.2023 29.05.2026 14.11.2022
PARLUX s. r. o. Bratislava IV 15.06.2023 15.06.2026 16.08.2022
FRADEX STK 2 s.r.o. Nitra 06.07.2023 06.07.2026  
STK-BT s. r. o. Bratislava II 14.07.2023 14.07.2026  
este kačka s.r.o. Myjava 26.07.2023 26.07.2026  
EMSEK s. r. o. Snina 31.07.2023 31.07.2026  
G a T – STK, spol. s r.o. Martin 01.02.2024 01.02.2027 19.12.2023
Emerson s. r. o. Bratislava II 15.03.2024 15.03.2027 28.01.2024

* Príloha č. 1 časť A ods. 2 písm. f) zákona

Podľa zákona č. 106//2018 Z. z. § 170b

(7) Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov.

(8) Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, ktorá trvá počas krízovej situácie po 1. júli 2021, sa predlžuje o 12 mesiacov. Ustanovenie odseku 7 sa nepoužije.

(9) Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Platnosť povolenia podľa prvej vety, ktorá uplynie do troch mesiacov od odvolania krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov.

Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, bola oficiálne odvolaná vládou Slovenskej republiky 15. septembra 2023 o 6:00 ráno.

V tabuľke dátum uvedený ako "Platné do" neobsahuje posun dátumu platnosti v zmysle hore citovaných ustanovení zákona č. 106/2018 Z. z.

 

Zoznam povolení na zriadenie STK je len informatívny. Údaje v ňom uvedené nám boli poskytnuté okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja, ktoré príslušné povolenia vydali. Prípadná neskoršími zmenami spôsobená neaktuálnosť v ňom uvedených údajov, ako sú napríklad obchodné meno alebo adresa sídla spoločnosti, nemá žiaden dopad na platnosť vydaného povolenia. V prípade vážneho záujmu o zriadenie STK odporúčame informovať sa o stave vydaných a právoplatných povolení na zriadenie a tým i o voľnej kapacite v danom okrese priamo na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja. Vzhľadom na to, že údaje pre vyššie uvedené prehľady nám sú zasielané poštou, nemožno vylúčiť, že vydanie povolenia bude na našej internetovej stránke zverejnené s istým oneskorením.

Počiatočné overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

 

Predmetom počiatočného overovania vykonávaného našou spoločnosťou je podľa § 2 ods. 4 vyhlášky kontrola:

 • platnosti povolenia na zriadenie STK,
 • priestorového vybavenia STK,
 • rozmerov kontrolných liniek STK a ich brán,
 • prítomnosti zariadení technologického vybavenia STK
 • schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú,
 • plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú,
 • mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,
 • funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
 • overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,
 • prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel,
 • rozmiestnenia a požadovaného nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,
 • prenosu snímok z monitorovacieho záznamového zariadenia do informačného systému technických kontrol vozidiel,
 • lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,
 • platnosti kontroly detektorov úniku plynu,
 • príslušnosti vyhlásení o zhode monitorovacích záznamových zariadení a detektorov nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu k stanici technickej kontroly,
 • príslušnosti odborných posudkov vetrania a v prípade mobilnej stanice technickej kontroly tiež únosnosti plochy k stanici technickej kontroly,
 • plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality.

Požiadavky, ktorých splnenie sa overuje, vyplývajú z ustanovení zákona a vyhlášky. Písomný výstup z vykonaného počiatočného overenia (správa) je prílohou k návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, ktorý navrhovateľ podáva na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja.