Testek Facebook Testek

DOMOV / O NÁS / HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

TESTEK, ešte ako spoločnosť s ručením obmedzeným, bol založený v roku 2004. Už vo svojich začiatkoch bol koncipovaný ako spoločnosť úzko zameraná na oblasť kontroly a skúšok cestných vozidiel. Zakladatelia ho začali budovať využijúc svoje znalosti a skúsenosti z oblastí výskumu a vývoja metód kontroly vozidiel, skúšok zariadení na kontrolu vozidiel, vzdelávania kontrolných technikov STK a tvorby informačných systémov na zber dát z STK. Odbornosť a skúsenosť v týchto oblastiach bola hlavným kritériom aj pri ďalšom rozširovaní tímu pracovníkov novej spoločnosti.

Hneď nasledujúci rok 2005 bol pre spoločnosť mimoriadne významným. TESTEK sa stal členom medzinárodnej organizácie CITA v Bruseli a získal akreditáciu ako inšpekčný orgán podľa normy ISO/IEC 17020. V tom istom roku, po úspechu vo výberovom konaní, bolo spoločnosti vtedajším Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky udelené poverenie na vykonávanie činností technickej služby technickej kontroly vozidiel podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Po roku 2005 nasledovalo obdobie, kedy sa spoločnosť stabilizovala a nastavila svoju štruktúru a prostriedky tak, aby optimálne vykonávala všetky činnosti zákonom uložené poverenej technickej službe. Popri zabezpečovaní stálych činností, postupne iniciovala a zavádzala do oblasti technických kontrol inovácie. Spomenúť možno napríklad jednotný informačný systém prepájajúci STK prostredníctvom internetu, automatizované prenosy dát zo zariadení STK, automatizované monitorovanie STK kamerami alebo informačný systém zabezpečujúci skúšky z odbornej spôsobilosti kontrolných technikov.

V desiatom roku existencie spoločnosti, v roku 2014, TESTEK potvrdil svoju stabilitu a spoľahlivosť prechodom na vyššiu právnu formu obchodnej spoločnosti, akciovú spoločnosť. Súčasne začal budovať nové školiace a vývojové pracovisko v Bratislave.

Rok 2018 priniesol zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá sa dotkla celej oblasti schvaľovania vozidiel a ich prevádzky. Pôvodný zákon č. 725/2004 Z. z., na základe ktorého spoločnosť TESTEK od roku 2005 pôsobila ako poverená technická služba technickej kontroly vozidiel, bol k 20.05.2018 zrušený a nahradený novým zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Na základe ustanovení nového zákona spoločnosť TESTEK kontinuálne pokračuje vo svojich doterajších činnostiach, po novom ako „technická služba technickej kontroly“, navyše jej nový zákon prisúdil okrem doterajších i niektoré nové povinnosti.

V tom istom roku, predovšetkým kvôli novým aktivitám v oblasti cestných technických kontrol vyplývajúcim z nového zákona, vstúpil TESTEK do ďalšej medzinárodnej organizácie CORTE v Bruseli. Nielen technické zabezpečenie cestných technických kontrol, ale celý komplex nových činností priniesol so sebou potrebu vyššej úrovne usporiadania procesov vo vnútri spoločnosti. To nakoniec vyústilo do postupnej certifikácie spoločnosti podľa medzinárodných noriem ISO. V roku 2018 sa spoločnosti ako jednému z prvých subjektov v Slovenskej republike a v oblasti kontroly vozidiel aj na svete podarilo úspešne zavŕšiť proces certifikácie systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016. O rok neskôr sa spoločnosti podarilo doplniť certifikáciu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a o ďalší rok certifikáciu systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.