Testek Facebook Testek
 • Metodický pokyn č. 11/2021 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e na valcových skúšobniach bŕzd s účinnosťou od 01.06.2021
  • mení sa hmotnosť používaná pri priamom výpočte účinku prevádzkovej brzdy na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť vozidla tak, ako je to pri vzduchotlakových systémoch bŕzd,
  • mení sa minimálny časový úsek na vykonanie merania z pôvodných 15 s na 10 s,
  • definuje sa spôsob kontroly pre dvojité ovládanie bŕzd v prípade výcvikového vozidla autoškoly a vozidiel s upraveným ovládaním pre telesne postihnutých,
  • zavádza sa povinnosť mať na vozidle zapnuté stretávacie svetlá počas merania na valcovej skúšobni bŕzd,
  • zavádza sa nové členenie článkov pre zvýšenie prehľadnosti textu metodického pokynu,
  • upravuje sa spôsob vyznačenia informácií o skúške bŕzd do protokolu o technickej kontrole,
  • upravuje sa postup pri vyhodnotení súmernosti pôsobenia, resp. povinnosť merania oboch kolies nápravy súčasne,
  • definuje sa oblasť merania kolísania brzdnej sily a jeho vyhodnotenia podľa najväčšej dosiahnutej brzdnej sily na náprave, 
  • upravuje sa možnosť kontroly parkovacej brzdy mimo valcovej skúšobne, okrem pokusu o rozbeh bude možné použiť aj svah o sklone aspoň  20  %.
 • Metodický pokyn č. 74/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1 s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na valcových skúšobniach bŕzd
 • Úplné znenie metodického pokynu č. 75/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií T a R na valcových skúšobniach bŕzd s účinnosťou od 15.05.2020
  • Metodický pokyn č. 75/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií T a R na valcových skúšobniach bŕzd s účinnosťou do 15.05.2020
   • Metodický pokyn č. 27/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 75/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií T a R na valcových skúšobniach bŕzd, s účinnosťou od 15.05.2020
   • Informačný dokument ku zmenám od 15.05.2020
 • Informačný dokument k technickej kontrole vozidiel kategórie T konštrukčne vychádzajúcich z vozidiel kategórie L
 • Informácia k posudzovaniu prípadov manipulácie s indikáciou poruchy vozidla na palubnej doske