Testek Facebook Testek
Zmeny metodických pokynov pre identifikáciu a dovozy od 1.9.202324.08.2023

ZMENY METODICKÝCH POKYNOV PRE IDENTIFIKÁCIU A DOVOZY OD 1.9.2023


S účinnosťou od 1.9.2023 prichádza k novelizácii dvojice metodických pokynov MD SR:

 

 

  • Metodický pokyn č. 59/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami (úplné znenie po zmene, novelizujúci metodický pokyn č. 21/2023); bolo doplnené ustanovenie o tom, že sa pri tomto účele kontroly za chybu nepovažuje rozdiel skutočného vyhotovenia vozidla a vyhotovenia vozidla opísaného v predloženom zahraničnom doklade vozidla, ak je pred technickou kontrolou predložený doklad z homologizačnej skúšobne (technickej služby overovania vozidiel) týkajúci sa predmetného rozdielu. V praxi takáto situácia nastáva, ak je na vozidle vykonaná prestavba v období medzi vývozom vozidla z iného štátu a dovozom vozidla na Slovensko. Pribudlo tiež ustanovenie umožňujúce kvôli zrozumiteľnosti protokolu o technickej kontrole pre okresný úrad uprednostniť v protokole údaje určené kontrolou originality pred údajmi zo zahraničného dokladu vozidla.