Testek Facebook Testek
ZMENY METODICKÝCH POKYNOV PRE POSTUPY TECHNICKEJ SLUŽBY27.01.2021

ZMENY METODICKÝCH POKYNOV PRE POSTUPY TECHNICKEJ SLUŽBY


MDV SR vydalo dvojicu metodických pokynov, ktorými novelizovalo niektoré doterajšie predpisy upravujúce niektoré postupy technickej služby. Na stránku sme pridali:

  • metodický pokyn č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 104/2018 na počiatočné a priebežné overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly (úplné znenie metodického pokynu po zmene),
  • metodický pokyn č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 109/2018, ktorým sa stanovuje postup na overenie spôsobilosti odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technickej kontrole a požiadavky na odborne spôsobilé osoby a osoby vykonávajúce kalibrácie v mene odborne spôsobilých osôb na kalibráciu zariadení používaných pri technických kontrolách (úplné znenie metodického pokynu po zmene).