Testek Facebook Testek
ZMENA SMERNICE EÚ O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU VOZIDIEL27.09.2021

ZMENA SMERNICE EÚ O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU VOZIDIEL


V Úradnom vestníku EÚ bola zverejnená nová delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1717, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Predmetom zmeny je zavedenie kontroly systému eCall a aktualizácia určitých označení kategórií vozidiel. Nová smernica má byť prevzatá členskými štátmi do národnej legislatívy najneskôr do 27.09.2022 a uplatňovaná najneskôr od 20.05.2023.