Testek Facebook Testek
ZMENA PRI INŠPEKCIÁCH PLYNOVÝCH NÁDRŽÍ CNG25.02.2021

ZMENA PRI INŠPEKCIÁCH PLYNOVÝCH NÁDRŽÍ CNG


Dňa 01.03.2021 nadobúda účinnosť vyhláška MDV SR č. 85/2021 Z. z. meniaca a dopĺňajúca vyhlášku MDV SR č. 140/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti montáže plynových zariadení. Okrem iného sa do § 34 ods. 1 písm. a) vyhlášky dopĺňa druhá časť vety týkajúca sa vykonania pravidelnej inšpekcie nádrže na stlačený zemný plyn CNG (súvisí s kontrolnou položkou 6.1.3. časť C). Jeho nové znenie je:

„Pravidelnej inšpekcii plynovej nádrže na stlačený zemný plyn (CNG) podliehajú všetky vozidlá v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení vozidla do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách; ak ide o vozidlo, ktoré podlieha technickej kontrole pravidelnej prvýkrát v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie, musí byť pravidelná inšpekcia plynovej nádrže vykonaná prvýkrát pred touto technickou kontrolou pravidelnou.“

Podľa informácie z ministerstva musí byť na základe tohto ustanovenia vykonaná pravidelná inšpekcia nádrže CNG iba na vozidlách tých kategórii, ktoré podliehajú technickej kontrole pravidelnej v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie v súlade s § 47 ods. 1 písm. a) a b) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z., teda napríklad M1 alebo N1. Vozidlá ostatných kategórií podliehajú technickej kontrole v iných lehotách, preto sa na ne táto povinnosť nevzťahuje, ide napríklad o nákladné automobily nad 3,5 t, autobusy, vozidla taxislužby a autoškoly a pod. Rovnako sa neaplikuje ani v prípade dovozu jednotlivého vozidla kategórie M1 alebo N1, od ktorého prvej evidencie neuplynuli 4 roky, pretože v rámci príslušného správneho konania nemusí byť podrobené technickej kontrole pravidelnej, absolvuje len technickú kontrolu administratívnu; následne ďalšej technickej kontrole pravidelnej už bude predchádzať inšpekcia nádrže CNG. Výsledkom inšpekcie nádrže je vystavenie protokolu a označenie nádrže inšpekčnou nálepkou podľa vzorov uvedených vo vyhláške MDV SR č. 140/2018 Z. z.