Testek Facebook Testek
Zmena posudzovania chýb výrobného štítku vozidla od 15.2.202406.02.2024

ZMENA POSUDZOVANIA CHÝB VÝROBNÉHO ŠTÍTKU VOZIDLA OD 15.2.2024


S účinnosťou od 15.2.2024 prichádza novým metodickým pokynom ministerstva dopravy ku zmene posudzovania niektorých chýb výrobných štítkov vozidiel. Chýbajúci výrobný štítok vozidla alebo štítok nahradený iným, k vozidlu neprislúchajúcim, rovnako aj poškodený štítok s nečitateľným VIN alebo nesúci stopy neoprávnených zásahov, bude pri prvom výskyte chyby po novom považovaný len za ľahkú chybu. Prevádzkovateľ vozidla však následne musí zabezpečiť pridelenie náhradného výrobného štítku výrobcom vozidla alebo jeho zástupcom alebo zápis ministerstvom povolenej výnimky z povinnosti označenia vozidla výrobným štítkom do dokladov vozidla, ak výrobca vozidla alebo jeho zástupca nemôže náhradný výrobný štítok vozidla prideliť, inak bude tento stav považovaný pri najbližšej technickej kontrole za vážnu chybu. Za najbližšiu technickú kontrolu sa na tento účel bude považovať iba technická kontrola pravidelná, technická kontrola na vydanie prepravného povolenia (CEMT) a technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí (ADR). Na stránku sme pridali nový meniaci metodický pokyn č. 2/2024 a zmenené úplné znenie metodického pokynu č. 47/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa identifikácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 0).