Testek Facebook Testek
ZMENA POSTUPU PRI KONTROLE KVAPALINOVÝCH BŔZD, PLYNOVÝCH POHONOV A HLAVOVÝCH OPIEROK20.05.2021

ZMENA POSTUPU PRI KONTROLE KVAPALINOVÝCH BŔZD, PLYNOVÝCH POHONOV A HLAVOVÝCH OPIEROK


MDV SR vydalo dvojicu metodických pokynov pre technické kontroly, ktoré nadobudnú účinnosť 01.06.2021. Na stránku sme pridali:

 • Metodický pokyn č. 11/2021 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e na valcových skúšobniach bŕzd; nový metodický pokyn ruší a nahrádza doterajší metodický pokyn č. 72/2018 a prináša mnohé zmeny v postupoch skúšky kvapalinových systémov bŕzd, napríklad
  • mení sa hmotnosť používaná pri priamom výpočte účinku prevádzkovej brzdy na najväčšiu celkovú prípustnú hmotnosť vozidla tak, ako je to pri vzduchotlakových systémoch bŕzd,
  • mení sa minimálny časový úsek na vykonanie merania z pôvodných 15 s na 10 s,
  • definuje sa spôsob kontroly pre dvojité ovládanie bŕzd v prípade výcvikového vozidla autoškoly a vozidiel s upraveným ovládaním pre telesne postihnutých,
  • zavádza sa povinnosť mať na vozidle zapnuté stretávacie svetlá počas merania na valcovej skúšobni bŕzd,
  • zavádza sa nové členenie článkov pre zvýšenie prehľadnosti textu metodického pokynu,
  • upravuje sa spôsob vyznačenia informácií o skúške bŕzd do protokolu o technickej kontrole,
  • upravuje sa postup pri vyhodnotení súmernosti pôsobenia, resp. povinnosť merania oboch kolies nápravy súčasne,
  • definuje sa oblasť merania kolísania brzdnej sily a jeho vyhodnotenia podľa najväčšej dosiahnutej brzdnej sily na náprave, 
  • upravuje sa možnosť kontroly parkovacej brzdy mimo valcovej skúšobne, okrem pokusu o rozbeh bude možné použiť aj svah o sklone aspoň  20  %.

 • Vzhľadom na rozsah zmien je pre technikov technickej kontroly nevyhnutne potrebné sa s novým metodickým pokynom podrobne oboznámiť, a to ešte pred dátumom nadobudnutia účinnosti!

Aktualizácia 31.05.2021: Prišlo k oprave chýb v metodickom pokyne č. 11/2021