Testek Facebook Testek
V ZABEZPEČENÍ PODMIENOK NA VYKONÁVANIE KONTROLY SA STK NAĎALEJ ZHORŠUJÚ13.08.2021

V ZABEZPEČENÍ PODMIENOK NA VYKONÁVANIE KONTROLY SA STK NAĎALEJ ZHORŠUJÚ


V sérii pravidelných polročných štatistických prehľadov pokračujeme výsledkami overení plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly na STK. Ide o ďalšiu z našich inšpekcií akreditovaných podľa normy ISO 17020, zameranú predovšetkým na vybavenie STK meradlami alebo zariadeniami, ich stavebné usporiadanie a plnenie niektorých administratívnych požiadaviek. Na rozdiel od odborného dozoru, ktorého polročnú bilanciu sme zverejnili 19.07.2021, je overovanie plnenia podmienok vopred ohlásenou inšpekciou, na ktorú sa STK môže dôkladne pripraviť. Bolo by preto odôvodnené očakávať relatívne dobré výsledky, opak je však pravdou.

Overeniu počiatočného plnenia podmienok podlieha STK v procese zriaďovania (teda ešte pred jej otvorením) alebo existujúca STK, ak ide o jej zmenu (napr. typu alebo počtu kontrolných liniek). V prvom polroku sme vykonali celkovo 12 overení tohto typu, z nich boli na polovici preverovaných STK zistené neplnenia podmienok, následne odstránené. V najväčšom počte prípadov sa zistené nesplnenia týkali meradiel a prístrojov, podrobnosti sú zrejmé z pripojeného diagramu.


Priebežnému overeniu plnenia podmienok podlieha raz za dva roky každá existujúca STK, vykonáva sa na základe ministerstvom dopravy schváleného a zverejneného plánu. Ak je zistené nesplnenie predpísaných podmienok, STK je povinná ho v lehote do 60 dní odstrániť, hoci prerušiť činnosť kvôli nemu nemusí. V prvom polroku sme napriek obmedzeniam vyplývajúcim z mimoriadnej situácie kvôli epidémii COVID-19 vykonali 46 takýchto overení, z nich až na 45 STK (98 %!) boli zistené nesplnenia predpísaných podmienok. Podobne ako pri počiatočných overeniach, aj pri priebežných sa väčšina zistených nesplnení týkala meradiel a prístrojov, podrobnosti vidno v pripojenom diagrame. Vo všetkých prípadoch prišlo po našom upozornení k náprave.

Žiaľ, v porovnaní s výsledkami overovaní vykonaných v uplynulých rokoch k žiadnemu zlepšeniu neprišlo, ba práve naopak, situácia sa zhoršila. A to predovšetkým pri priebežných overeniach, z 82 % podielu neplniacich STK v roku 2019, cez 85 % podiel v roku 2020 až na rekordných 98 % v prvom polroku 2021.