Testek Facebook Testek
V DODRŽIAVANÍ PREDPISOV SA STK ZLEPŠUJÚ19.07.2021

V DODRŽIAVANÍ PREDPISOV SA STK ZLEPŠUJÚ


Nielen na konci, ale aj v polovici kalendárneho roka zvykneme bilancovať niektoré z našich činností. Prvou z oblastí, z ktorej sme spracovali aktuálny štatistický prehľad, je odborný dozor nad dodržiavaním predpisov technikmi technickej kontroly. Náš odborný dozor, akreditovaný ako inšpekčná činnosť podľa normy ISO 17020, dopĺňa štátny odborný dozor vykonávaný orgánmi štátnej správy. Zaoberáme sa pri ňom predovšetkým tými najzávažnejšími porušeniami, ktoré majú priamy vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla. Radíme medzi ne najmä zo strany technika technickej kontroly zjavne zámerné manipulácie s výsledkom merania alebo hodnotením vozidla pri technickej kontrole.

V prvom polroku 2021 sme vykonali dozor nad 34 rôznymi STK, s využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sme skontrolovali vybrané technické kontroly celkovo 183 na nich pôsobiacich technikov. Zistili a zdokumentovali sme spolu 90 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Na svedomí ich malo 31 technikov technickej kontroly, teda necelých 17 % z kontrolovaného počtu technikov. K porušeniam prišlo na 13 STK, čo predstavuje 38 % z kontrolovaných STK.

V porovnaní s minulosťou je od roku 2019, kedy sme začali odborný dozor vykonávať, vidno zjavný pozitívny trend. Kým v roku 2019 predstavoval podiel STK so zistenými závažnými porušeniami predpisov až 76 % z kontrolovaných, o rok neskôr 67 %, avšak v prvom polroku 2021 to bolo už len 38 %. Domnievame sa, že prvotnou príčinou tohto vývoja je predovšetkým náš odborný dozor spolu so štátnym odborným dozorom. Treba však oceniť tých z prevádzkovateľov STK, ktorí prestali na svojich STK tolerovať porušovanie predpisov a zaviedli efektívne opatrenia na ich dodržiavanie. Bez ich spolupráce by takéto zlepšenie nebolo možné dosiahnuť.

V predmete zistených porušení neprišlo oproti minulosti k žiadnym významnejším zmenám. Veľká väčšina zistených porušení predpisov (69 %) sa týkala manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku prevádzkovej brzdy. Približne 17 % predstavovalo nevyznačenie chýb vonkajšieho osvetlenia vozidla alebo ich nesprávne hodnotenie. Ďalších 11 % odhalených porušení sa týkalo manipulácie s meraním alebo hodnotením účinku parkovacej brzdy. Zvyšnú malú časť zistení tvorili prípady nesprávneho vyhodnotenia technickej kontroly, zdokumentovania kontroly monitorovacím záznamovým zariadením alebo posúdenia nesúladu identifikátorov vozidla. Všetky zistenia boli postúpené príslušným orgánom štátnej správy na ďalšie konanie. Podrobnejšie rozdelenie zistených závažných porušení predpisov je v pripojenom diagrame.