Testek Facebook Testek
ŠTATISTICKÉ PREHĽADY STK A TECHNICKÝCH KONTROL ZA ROK 202104.02.2022

ŠTATISTICKÉ PREHĽADY STK A TECHNICKÝCH KONTROL ZA ROK 2021


Nielen počty STK, technických kontrol a technikov technickej kontroly sú predmetom nášho veľkého štatistického prehľadu STK a technických kontrol za rok 2021. Nájdete v ňom aj mnoho ďalších grafov, tabuliek a dát, vrátane hodnotenia vozidiel, najčastejších chýb vozidiel alebo výsledkov skúšok technikov technickej kontroly. Napríklad podiel neúspešných vozidiel pri technických kontrolách (zahŕňajúcich vozidlá hodnotené ako dočasne spôsobilé a nespôsobilé), ktorý je dôležitým kritériom pri porovnávaní kvality vykonávanej kontroly medzi jednotlivými STK alebo aj medzi jednotlivými štátmi EÚ navzájom, sa na Slovensku posledné tri roky prakticky nemení. V roku 2019 išlo o 13,03 % kontrolovaných vozidiel, v roku 2020 o 13,58 % a v roku 2021 o 13,22 %. Tým sa potvrdilo, že skokový nárast tohto ukazovateľa na medzinárodne akceptovateľnú úroveň, ktorý sa udial medzi rokmi 2018 a 2019 v dôsledku efektívnejšieho dozoru nad dodržiavaním predpisov pri technických kontrolách, nebol len náhodným a dočasným javom. Na porovnanie, v roku 2019 dosahoval podiel neúspešných vozidiel pri prakticky rovnakom obsahu technickej kontroly v Poľsku 2 %, v Českej republike 8 %, v Estónsku 15%, v Nemecku a Španielsku 21 %, vo Švédsku 25 %, vo Fínsku 27 %, v Írsku 36 % a v Lotyšsku až 40 %.