Testek Facebook Testek
ŠTATISTICKÉ PREHĽADY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 202012.02.2021

ŠTATISTICKÉ PREHĽADY INŠPEKCIÍ STK ZA ROK 2020


Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ zodpovedá za vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel priamo každý členský štát EÚ aj vtedy, ak možnosť vykonávania kontrol delegoval na súkromné subjekty. Štáty preto majú povinnosť efektívne dohliadať na všetky subjekty vykonávajúce technické kontroly (STK) tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie predpisov a najmä správnosť posúdenia technického stavu vozidla. V Slovenskej republike je dodržiavanie predpisov prevádzkovateľmi STK a technikmi technickej kontroly preverované príslušnými orgánmi štátnej správy spolu s technickou službou technickej kontroly. Činnosti technickej služby spadajúce do tejto oblasti sú akreditované ako inšpekcie podľa normy ISO 17020. Štatistický prehľad ich výsledkov za rok 2020 je predmetom nášho nového dokumentu.