Testek Facebook Testek
SLOVENSKÁ ŠTÚDIA O POZITÍVNOM VPLYVE TECHNICKÝCH KONTROL NA BEZPEČNOSŤ08.07.2022

SLOVENSKÁ ŠTÚDIA O POZITÍVNOM VPLYVE TECHNICKÝCH KONTROL NA BEZPEČNOSŤ


Vo vedeckom časopise Žilinskej univerzity v Žiline Komunikácie / Communications bola zverejnená štúdia Effect of Periodic Technical Inspections of Vehicles on Traffic Accidents in the Slovak Republic (slovenský preklad) preukazujúca na základe štatistických dát zo Slovenska dopad technickej kontroly na bezpečnosť cestnej premávky. Štúdia už krátko po jej publikovaní vzbudila ohlas aj v zahraničí.

Podľa jej záverov majú pravidelné technické kontroly merateľný pozitívny vplyv na počet dopravných nehôd z dôvodu technických chýb vozidiel a teda majú preukázateľné opodstatnenie. Pri technických kontrolách na Slovensku sa však menej často zisťujú niektoré chyby kritické z hľadiska bezpečnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú kolies a pneumatík. Možným vysvetlením je, že dosiaľ prevažne používané metódy dozoru nad technickými kontrolami nedokázali príslušné porušenia predpisov pri kontrole práve týchto častí vozidiel dostatočne efektívne odhaľovať. Naopak, iné časti vozidiel s kritickým vplyvom na bezpečnosť, predovšetkým brzdy a zariadenia vonkajšieho osvetlenia, boli dozorom pokryté dostatočne. Zaujímavým zistením je i to, že pri vozidlách kategórií M1 a N1 (zahŕňajú predovšetkým osobné automobily a nákladné automobily do 3,5 t) starších ako 10 rokov prichádza k drvivej väčšine (až 87 %) dopravných nehôd zapríčinených zlým technickým stavom v druhej polovici dvojročnej lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej, v priemere asi pol roka pred jej koncom. Skrátením lehôt technických kontrol vozidiel týchto kategórií s vekom nad 10 rokov na polovicu, teda na jeden rok, by podľa štúdie mohol klesnúť počet dopravných nehôd z dôvodu technickej chyby v tejto skupine vozidiel minimálne o polovicu.