Testek Facebook Testek

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / OPATRENIA COVID-19

Opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 

Základné školenia, rozširovacie školenia, doškoľovacie kurzy, skúšky z odbornej spôsobilosti, odborná príprava na skúšky overenia znalostí o vozidlách a skúšky overenia znalostí o vozidlách sú vykonávané na základe zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) č. 2/2022 V. v., týkajúca sa zákazu usporadúvať hromadné podujatia, obsahuje výnimku, podľa ktorej sa tento zákaz nevzťahuje na iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne platí povinnosť pri ich konaní dodržiavať povinnosti, ktoré ustanovuje toto opatrenie. Technická služba technickej kontroly po konzultácii s MDV SR v týchto činnostiach pokračuje, pričom sú dodržiavané prísne protiepidemické opatrenia. Ich dodržiavanie vyžadujeme aj od účastníkov našich podujatí.

 • Vzhľadom na zaradenie Bratislavy do I. stupňa ohrozenia (červený) COVID  AUTOMATu od 08.11.2021 umožňujeme na naše hromadné podujatia vstup len osobám v režime OTP. Pre účastníkov viacdňových školení zabezpečujeme testovanie Ag testami.
 • Účastníkom školení a skúšok poskytujeme FFP2 respirátory.
 • Vedieme zoznamy všetkých účastníkov školení a skúšok (táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 106/2018 Z. z. a nadväzujúcich predpisov).
 • Naše priestory a predovšetkým obvyklé dotykové plochy, podlahy a predmety často dezinfikujeme.
 • Naše priestory pravidelne vetráme. 
 • Vstup do našich priestorov a pobyt v nich je možný len s respirátorom bez výdychového ventilu kategórie FFP2, KN95, N95 alebo vyššej. Odporúčame používanie nami poskytnutých respirátorov.
 • Pri vstupe do budovy je potrebné dezinfikovať si ruky. Dávkovač na dezinfekciu rúk je účastníkom k dispozícii pri vstupe.
 • Osoby, u ktorých sa prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), do našich priestorov nevpúšťame, respektíve, ak sa príznaky prejavia počas školenia alebo skúšok, musia tieto osoby naše priestory opustiť, a podľa vyššie zmieneného opatrenia sú povinné ostať v domácej izolácii a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. Na účel identifikácie osôb s horúčkou používame bezdotykový teplomer a automatický systém merania teploty pri vstupe do budovy.
 • Je potrebné si pravidelne umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne si ich utierať do jednorazových papierových obrúskov. Voda, tekuté mydlo a jednorazové papierové obrúsky sú účastníkom k dispozícii v hale, v šatni i na toaletách.
 • Podávanie rúk je zakázané.
 • Je potrebné udržiavať vzdialenosť aspoň 2 metre od ostatných osôb, a to ako pri pobyte v našich priestoroch, tak aj pri príchode do nich alebo odchode z nich, ako aj dbať pri tom na označenia určujúce, na ktorých miestach je povolené sa zdržiavať, alebo do ktorých miest je zakázané vstupovať.
 • Potraviny a nápoje možno konzumovať len mimo prednáškovej miestnosti a v dostatočnej vzdialenosti od ostatných účastníkov.

 

Zodpovedným a dôsledným dodržiavaním týchto pravidiel chránite seba i ostatných účastníkov našich podujatí!