Testek Facebook Testek
Od 01.07.2024 dostávajú motocykle pri technickej kontrole lehotu platnosti 4 roky24.06.2024

OD 01.07.2024 DOSTÁVAJÚ MOTOCYKLE PRI TECHNICKEJ KONTROLE LEHOTU PLATNOSTI 4 ROKY


Pripomíname, že 1.7.2024 nadobudne účinnosť vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky č. 81/2024 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov. Predlžujú a zjednocujú sa ňou lehoty technických kontrol pravidelných vozidiel kategórie L podliehajúcich takýmto kontrolám, a to na dĺžku 4 roky. Vozidlá kategórií L3e až L7e tak budú podliehať technickým kontrolám v lehote do štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách. Technické kontroly vykonané do 30.06.2024 zostávajú v platnosti do uplynutia lehoty pri nich určenej podľa doterajšieho znenia vyhlášky, lehota ich platnosti sa automaticky nepredlžuje. Prehľad lehôt pre všetky kategórie vozidiel je predmetom nášho informačného dokumentu.

Pokiaľ ide o prípady, kedy bude prvá technická kontrola vykonaná pred účinnosťou zmeny a opakovaná až po nej, postup možno vysvetliť na nasledovnom príklade. Ak takéto vozidlo príde 24.6.2024 na technickú kontrolu pravidelnú, pokiaľ je hodnotené ako dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé, podľa § 43 ods. 6 vyhlášky č. 137/2018 Z. z. je možné vykonať opakovanú technickú kontrolu do 60 dní, teda do 23.8.2024. Ak príde na opakovanú technickú kontrolu napríklad 10.7.2024, bude pri nej hodnotené ako spôsobilé, dostane lehotu platnosti technickej kontroly po novom 4 roky od vykonania predchádzajúcej pravidelnej kontroly (od 24.6.2024), teda do 24.6.2028. Ak príde na technickú kontrolu po 23.8.2024, potom už nebude mať nárok na opakovanú technickú kontrolu a vtedy sa vykoná technická kontrola pravidelná v plnom rozsahu.