Testek Facebook Testek
NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PREDPISOV PRI KONTROLE BŔZD V ROKU 202007.01.2021

NAJČASTEJŠIE PORUŠENIA PREDPISOV PRI KONTROLE BŔZD V ROKU 2020


Pri vykonávaní odborného dozoru nad technickými kontrolami a STK máme vždy na zreteli jeho primárny účel – zabezpečiť, aby sa technické kontroly vykonávali korektne a v súlade s predpismi, a tým prispieť k vyššej bezpečnosti vozidiel v cestnej premávke. Veríme, že rovnaký cieľ s nami zdieľa podstatná časť prevádzkovateľov STK a technikov technickej kontroly. Prevenciu považujeme v porovnaní s represiou za omnoho účinnejší nástroj na dosiahnutie tohto cieľa. Preto sa dlhodobo snažíme metódy našej práce a odhalené nekalé praktiky niektorých technikov technickej kontroly komunikovať s odbornou verejnosťou. A to nielen pravidelnými prednáškami na školeniach a konferenciách, ale aj formou informačných dokumentov. Predmetom najnovšieho, ktorý sme na stránku pridali, sú najčastejšie porušenia predpisov pri meraní na valcových skúšobniach bŕzd v poslednom období.