Testek Facebook Testek
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA EUROPEAN PTI WORKSHOP 2022 SA USKUTOČNILA V BRATISLAVE12.04.2022

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA EUROPEAN PTI WORKSHOP 2022 SA USKUTOČNILA V BRATISLAVE


Technické kontroly v EÚ čakajú zmeny. V časovom horizonte niekoľkých rokov sa zvažuje napríklad zavedenie funkčných testov pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS), nových metód kontroly emisií škodlivín vo výfukových plynoch alebo kontrolných postupov prispôsobených elektrickým a hybridným pohonom vozidiel. Zlepšiť a prispôsobiť súčasnému stavu automobilovej techniky by sa mali aj postupy používané na kontrolu všetkých ostatných častí vozidiel. Lehoty pravidelných kontrol by v budúcnosti mohli zohľadňovať aj účel použitia vozidla (napríklad komerčný) alebo intenzitu jeho prevádzkovania (podľa počtu najazdených kilometrov). Jedným z prvých krokov na ceste k realizácii tohto zámeru bola medzinárodná konferencia European PTI Workshop 2022, ktorá sa konala minulý týždeň v Bratislave. Stretli sa na nej tvorcovia politík v oblasti kontroly vozidiel z centrálnych orgánov EÚ, Európskej hospodárskej komisie OSN, ministerstiev dopravy, štátnych dopravných úradov a technických služieb zastupujúci celkovo 21 európskych štátov. Hlavnými témami konferencie boli

  • Bezpečnosť cestnej premávky a ochrana životného prostredia – technické a emisné kontroly sú medzinárodne uznávaným nástrojom na zaručenie dostatočne dobrého technického stavu vozidiel v cestnej premávke. 
  • Cestné vozidlá sú čoraz komplexnejšie – technické a emisné kontroly musia držať krok s vývojom moderných vozidlových systémov a ich novými funkciami.
  • Nekalé praktiky a nedostatočná kvalita vykonávania technických a emisných kontrol – znižujú ich hodnotu, ako aj ich prínos k cestnej a environmentálnej bezpečnosti, ničia tiež ich reputáciu v očiach verejnosti. Štátne orgány musia prijať opatrenia, aby tomu zabránili.
  • Úloha EÚ v harmonizácií pravidiel technických a emisných kontrol - práve sa začala príprava novej legislatívy EÚ, ktorá nahradí doterajšiu nielen v jej členských štátoch, ale aj za jej hranicami, keďže býva aplikovaná aj v nečlenských štátoch EÚ.

Po tom, ako o navrhovaných inováciách diskutovali účastníci bratislavskej konferencie, by malo začať ich postupné prerokovávanie v štandardnom legislatívnom procese EÚ.

Hlavným organizátorom konferencie, ktorá sa uskutočnila pod záštitou slovenského ministerstva dopravy a výstavby a holandského ministerstva infraštruktúry a vodného hospodárstva, bola spoločnosť TESTEK. Spolu s našou spoločnosťou podujatie podporili a organizačne zabezpečovali aj holandský štátny dopravný úrad RDW a slovenské technické služby S-EKA a IRIS IDENT. Z príspevkov, ktoré na konferencii odzneli, sme na našu stránku pridali tie, na ktorých príprave sa podieľali pracovníci našej spoločnosti (Vehicle Inspections in the Slovak RepublicOBD Reading a PTI Supervision in Slovakia and Effect on Traffic Accidents).