Testek Facebook Testek
LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.202108.11.2021

LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021


Pripomíname blížiaci sa koniec prechodnej lehoty na zavedenie certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre oprávnené osoby technickej kontroly, oprávnené osoby emisnej kontroly a oprávnené osoby kontroly originality zriadené podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z. Kým pre oprávnené osoby zriaďované už podľa tohto zákona platila povinnosť zaviesť protikorupčné manažérstvo hneď od začiatku vykonávania svojej činnosti, prevádzkovatelia starších pracovísk mali túto povinnosť odloženú do 20.11.2021. Ako sa uvádza v § 170 ods. 18 zákona, ak oprávnená osoba zriadená podľa starších predpisov nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu, teda okresnému úradu v sídle kraja, do 20.11.2021, oprávnenie zaniká uplynutím tejto lehoty.