Testek Facebook Testek
KONČIACA LEHOTA NA ZAVEDENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII NA STK PODĽA ISO 3700105.02.2021

KONČIACA LEHOTA NA ZAVEDENIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII NA STK PODĽA ISO 37001


Dňa 20.05.2021 nadobudne účinnosť povinnosť všetkých oprávnených osôb technickej kontroly mať zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva podľa ISO 37001. Dokladom o zavedení systému je certifikát vydaný certifikačným orgánom na to oprávneným Slovenskou národnou akreditačnou službou. Ak oprávnená osoba nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu do 20.05.2021, podľa § 170 ods. 18 zákona č. 106/2018 Z. z. oprávnenie uplynutím tejto lehoty zaniká.