Menu

NOVINKY

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ AJ PO 08.03.2021
Podľa § 1 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 98/2021 V. v. sa povinné uzatvorenie prevádzok od 08.03.2021 nevzťahuje na „služby technickej a emisnej k...
ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY
Ak to protipandemické opatrenia umožnia, základné školenie technikov technickej kontroly sa uskutoční v termíne od 15.03.2021. Prihlásených účastníkov...
FB

ŠKOLENIA A SKÚŠKY / OPATRENIA COVID-19

 

Opatrenia pri školeniach a skúškach počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 

Základné školenia, rozširovacie školenia, doškoľovacie kurzy, skúšky z odbornej spôsobilosti, odborná príprava na skúšky overenia znalostí o vozidlách a skúšky overenia znalostí o vozidlách sú vykonávané na základe zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) č. 98/2021 V. v., týkajúca sa zákazu usporadúvať hromadné podujatia, obsahuje výnimku, podľa ktorej sa tento zákaz nevzťahuje na iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne platí povinnosť pri ich konaní dodržiavať povinnosti, ktoré ustanovuje toto opatrenie. Technická služba technickej kontroly po konzultácii s MDV SR v týchto činnostiach pokračuje, pričom sú dodržiavané prísne protiepidemické opatrenia. Ich dodržiavanie vyžadujeme aj od účastníkov našich podujatí.

 • Účastníkom školení a skúšok poskytujeme FFP2 respirátory.
 • Účastníkov trojdňových doškoľovaní testujeme na COVID-19 Ag testami v prvý deň pred vstupom do budovy. Účastníkov desaťdňových základných školení testujeme v prvý deň pred vstupom do budovy a následne pravidelne najmenej tri krát počas školenia.
 • Vedieme zoznamy všetkých účastníkov školení a skúšok.
 • Naše priestory a predovšetkým obvyklé dotykové plochy, podlahy a predmety často dezinfikujeme.
 • Naše priestory pravidelne vetráme. 
 • Vstup do našich priestorov a pobyt v nich je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka). Od účastníkov školení a skúšok vyžadujeme používanie nami poskytnutých respirátorov.
 • Je zakázané podávať alebo konzumovať pokrmy a nápoje počas školení a skúšok. Zákaz sa týka aj pokrmov a nápojov prinesených účastníkmi.
 • Pri vstupe do budovy je potrebné dezinfikovať si ruky. Dávkovač na dezinfekciu rúk je účastníkom k dispozícii pri vstupe.
 • Osoby, u ktorých sa prejavujú príznaky akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), do našich priestorov nevpúšťame, respektíve, ak sa príznaky prejavia počas školenia alebo skúšok, musia tieto osoby naše priestory opustiť, a podľa vyššie zmieneného opatrenia sú povinné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a ostať v domácej izolácii. Na účel identifikácie osôb s horúčkou používame bezdotykový teplomer a automatický systém merania teploty pri vstupe do budovy.
 • Je potrebné si pravidelne umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne si ich utierať do jednorazových papierových obrúskov. Voda, tekuté mydlo a jednorazové papierové obrúsky sú účastníkom k dispozícii v hale, v šatni i na toaletách.
 • Podávanie rúk je zakázané.
 • Je potrebné udržiavať vzdialenosť aspoň 2 metre od ostatných osôb, a to ako pri pobyte v našich priestoroch, tak aj pri príchode do nich alebo odchode z nich, ako aj dbať pri tom na označenia určujúce, na ktorých miestach je povolené sa zdržiavať, alebo do ktorých miest je zakázané vstupovať.

Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 V. v. ďalej od. 8.2.2021 do 19.3.2021 platí zákaz vstupu do našej budovy vrátane jej vonkajších priestorov, ktorý sa nevzťahuje na

 • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
 • osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • osobu nad 65 rokov veku alebo dieťa do desiatich rokov veku,
 • osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
 • osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit, onkologického pacienta po chemoterapii alebo transplantácii, ktorý má leukopéniu, alebo osobu s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém alebo osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast, a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Na základe § 1 ods. 3 vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 V. v. vyžadujeme na tento účel predložiť k nahliadnutiu príslušný doklad. Ďalšie výnimky, ktoré sa vzhľadom na charakter školení a skúšok nedajú v danom prípade uplatniť, sú uvedené v § 1 ods. 2 vyhlášky ÚVZ SR č. 47/2021 V. v.

Zodpovedným a dôsledným dodržiavaním týchto pravidiel chránite seba i ostatných účastníkov našich podujatí!

 

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel