NOVINKY

STK MÔŽU OSTAŤ OTVORENÉ
Podľa § 2 ods. 2 písm. q) vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 V. v. sa nadchádzajúce uzatvorenie prevádzok nevzťahuje na „služby technickej a emisnej kontroly...
LEHOTA NA ZAVEDENIE PROTIKORUPČNÉHO MANAŽÉRSTVA NA STK UPLYNIE 20.11.2021
Pripomíname blížiaci sa koniec prechodnej lehoty na zavedenie certifikovaného systému protikorupčného manažérstva (ISO 37001) pre oprávnené osoby tech...
TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH
Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 15.11.2021 o 08:30 a o 10:00....
FB

ZRIADENIE STK

 

Zriaďovanie STK

V procese zriaďovania staníc technickej kontroly (STK) zabezpečuje spoločnosť TESTEK, a.s. ako technická služba technickej kontroly vyškolenie odborne spôsobilých osôb (technikov technickej kontroly) a počiatočné overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly. Napriek tomu, že naša spoločnosť zabezpečuje len časť celého procesu, ktorý musí záujemca o zriadenie STK absolvovať, veľký počet otázok, ktoré dostávame, sa týka práve tejto oblasti. V tejto sekcii našej internetovej stránky preto uvádzame základné informácie o zriaďovaní STK.

Povoľovanie zriadenia STK a udeľovanie oprávnení vykonávať technické kontroly vozidiel upravuje od 20.05.2018 zákon č. 106/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) a jeho vykonávacia vyhláška č. 137/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška“).

Všetky STK v Slovenskej republike spolu s vydanými právoplatnými povoleniami na zriadenie STK tvoria tzv. sieť STK. 

Zriadenie ďalšej STK nad rámec existujúcej siete povoľuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), podmienky upravuje príloha č. 1 k zákonu. Informácie a odporúčania ku zriaďovaniu STK nad rámec existujúcej siete možno nájsť na internetovej stránke ministerstva, rovnako aj zoznam právoplatných rozhodnutí o povolení zriadenia STK nad rámec existujúcej siete. Ak ide o zriadenie STK v rámci existujúcej siete, rozhodnutie ministerstva nie je potrebné.

Následné povolenie na zriadenie STK a neskôr aj oprávnenie udeľuje okresný úrad v sídle kraja, v ktorom má byť STK zriadená. Adresár okresných úradov obsahujúci aj kontaktné údaje možno nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Podmienky na udelenie povolenia sú uvedené v § 83 zákona. Po príprave všetkých náležitostí vyžadovaných zákonom môže držiteľ povolenia na zriadenie najneskôr do troch rokov podať návrh na udelenie (teda požiadať o udelenie) oprávnenia vykonávať technické kontroly, čiže prevádzkovať STK.

Zoznam povolení na zriadenie STK vydaných Ministerstvom dopravy nad rámec existujúcej siete nájdete TU

Zoznam povolení na zriadenie STK vydaných okresnými úradmi dopravy (k 24.11.2021)

Žiadateľ Sídlo STK Platné od Platné do
MIBA CAR s.r.o. Bratislava 15.08.2018 15.08.2021
Builder - Tech s.r.o. Považská Bystrica 15.10.2018 15.10.2021
OMOSS spol. s r.o. Krupina 24.10.2018 24.10.2021
MTK PLUS s.r.o. Ružomberok 02.11.2018 02.11.2021
C m C ENERGY, s.r.o. Lučenec 08.11.2018 08.11.2021
TATRA TRUCK s.r.o. Rožňava 25.10.2018 25.10.2021
REALTHERM Rožňava s.r.o. Revúca 28.11.2018 28.11.2021
LEDOS s.r.o. Levoča 29.11.2018 29.11.2021
S.T.K. Bernolákovo s.r.o. Senec 08.10.2018 08.10.2021
MRÁŽ, s.r.o. Stropkov 20.02.2019 20.02.2022
Lanes s.r.o. Kysucké Nové Mesto 11.02.2019 11.03.2022
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. Kežmarok 05.09.2019 05.09.2022
NOVAPLAST s. r. o. Turčianske Teplice 11.12.2019 11.12.2022
APaluška-auto, s.r.o. Žarnovica 19.11.2019 19.11.2022
G a T , spol. s r.o.  Martin 18.12.2019 18.12.2022
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. Prešov 05.09.2019 05.09.2022
TATRAMEX spol. s r.o. Sabinov 16.04.2019 16.04.2022
Auto Group Slovakia s. r. o. Bratislava 22.01.2020 22.01.2023
GOTOM, s.r.o. Svidník 10.10.2019 10.10.2022
DMS Slovakia s.r.o. Banská Štiavnica 03.03.2020 03.03.2023
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Malacky 02.03.2020 02.03.2023
Global Partner Service Trnava 04.04.2019 04.04.2022
STARÝ PRAMEŇ, s.r.o. Sobrance 11.12.2018 11.12.2021
MV-STK, s.r.o. Piešťany 17.04.2019 17.04.2022
Kalten trade, s. r. o. Košice - okolie 14.03.2019 14.03.2022
4ACT, s.r.o. Košice 13.11.2018 13.11.2021
FRADEX group s.r.o. Nové Zámky 01.04.2020 01.04.2023
AUTO J & P spol. s r.o. Poprad 15.04.2020 15.04.2023
MAXCONTROL s. r. o. Bratislava II 04.03.2020 04.03.2023
VELEA SERVIS s.r.o. Bratislava III 28.02.2020 28.02.2023
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava 23.06.2020 23.06.2023
ERA SK, s. r. o. Prešov 07.09.2020 07.09.2023
TBMtri, spol. s r. o. Trenčín ??? ??? 
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Banská Bystrica 07.05.2020 07.05.2023
DARTOK, s. r. o. Trenčín 21.05.2020 21.05.2023
STK - DK, s.r.o. Dolný Kubín 28.05.2020 28.05.2023
Ronie, s. r. o. Myjava 29.06.2020 29.06.2023
STK Brandcentrum s.r.o. Bratislava II 01.07.2020 01.07.2023
APaluška-auto, s.r.o.  Levice 22.09.2020 22.09.2023
SIMONO, s. r. o. Námestovo 23.10.2020 23.10.2023
Cotbus s. r. o. Bratislava II 26.11.2020 26.11.2023
L&G servis s. r. o. Snina 27.01.2021 27.01.2024
Legal max s. r. o. Bratislava 12.02.2021 12.02.2024
BRZ INVEST s.r.o. Brezno 18.03.2021 18.03.2024
KT Trade s.r.o. Košice okolie 07.04.2021 07.04.2024
AGRO MÚTNE, s. r. o. Tvrdošín 22.09.2021 22.09.2024
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava II 15.10.2021 15.10.2024
STK OK Nitra, s.r.o. Nitra ??? ???
KOAN STK s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 02.11.2021 02.11.2024
MB controls, s.r.o. Žilina 16.11.2021 16.11.2024

Podľa zákona č. 106//2018  Z. z.  § 170b

(7) Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o šesť mesiacov.

(8) Platnosť povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete alebo povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace.

V tabuľke dátum uvedený ako "Platné do" neobsahuje posun dátumu platnosti v zmysle  hore citovaných ustanovení zákona č. 106/2018 Z. z.


Zoznam povolení na zriadenie STK je len informatívny. Údaje v ňom uvedené nám boli poskytnuté okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja, ktoré príslušné povolenia vydali. Prípadná neskoršími zmenami spôsobená neaktuálnosť v ňom uvedených údajov, ako sú napríklad obchodné meno alebo adresa sídla spoločnosti, nemá žiaden dopad na platnosť vydaného povolenia. V prípade vážneho záujmu o zriadenie STK odporúčame informovať sa o stave vydaných a právoplatných povolení na zriadenie a tým i o voľnej kapacite v danom okrese priamo na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja. Vzhľadom na to, že údaje pre vyššie uvedené prehľady nám sú zasielané poštou, nemožno vylúčiť, že vydanie povolenia bude na našej internetovej stránke zverejnené s istým oneskorením.

Počiatočné overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

Predmetom počiatočného overovania vykonávaného našou spoločnosťou je podľa § 2 ods. 4 vyhlášky kontrola

 • platnosti povolenia na zriadenie STK,
 • priestorového vybavenia STK,
 • rozmerov kontrolných liniek STK a ich brán,
 • prítomnosti zariadení technologického vybavenia STK
 • schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú,
 • plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú,
 • mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,
 • funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
 • overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,
 • prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel,
 • rozmiestnenia a požadovaného nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,
 • prenosu snímok z monitorovacieho záznamového zariadenia do informačného systému technických kontrol vozidiel,
 • lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,
 • platnosti kontroly detektorov úniku plynu,
 • príslušnosti vyhlásení o zhode monitorovacích záznamových zariadení a detektorov nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu k stanici technickej kontroly,
 • príslušnosti odborných posudkov vetrania a v prípade mobilnej stanice technickej kontroly tiež únosnosti plochy k stanici technickej kontroly,
 • plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality.

Požiadavky, ktorých splnenie sa overuje, vyplývajú z ustanovení zákona a vyhlášky. Písomný výstup z vykonaného počiatočného overenia (správa) je prílohou k návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, ktorý navrhovateľ podáva na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2021, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel