NOVINKY

TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY
MDV SR schválilo termín konania tretieho jesenného turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 10.12.2018. Podrobnosti ...
OKRUH VOZIDIEL PRE JEDNOTLIVO VYROBENÉ VOZIDLO S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU
MDV SR na svojej internetovej stránke aktualizovalo informáciu k okruhu vozidiel pre schválenie ako jednotlivo vyrobené vozidlo s obmedzenou prevádzko...
TECHNICKÁ KONTROLA ADMINISTRATÍVNA PRI ZMENE EVIDENČNÉHO ČÍSLA NIE JE POVINNÁ
MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o technických a emisných kontrolách administratívnych. Uvádza sa v nej okrem iného aj to, ...

ZRIADENIE STK

 

Zriaďovanie STK

V procese zriaďovania staníc technickej kontroly (STK) zabezpečuje spoločnosť TESTEK, a.s. ako technická služba technickej kontroly vyškolenie odborne spôsobilých osôb (technikov technickej kontroly) a počiatočné overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly. Napriek tomu, že naša spoločnosť zabezpečuje len časť celého procesu, ktorý musí záujemca o zriadenie STK absolvovať, veľký počet otázok, ktoré dostávame, sa týka práve tejto oblasti. V tejto sekcii našej internetovej stránky preto uvádzame základné informácie o zriaďovaní STK spolu s prehľadom stavu existujúcej siete STK a zoznamom vydaných povolení na zriadenie STK.

Povoľovanie zriadenia STK a udeľovanie oprávnení vykonávať technické kontroly vozidiel upravuje od 20.05.2018 zákon č. 106/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) a jeho vykonávacia vyhláška č. 137/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška“).

Všetky STK v Slovenskej republike spolu s vydanými právoplatnými povoleniami na zriadenie STK tvoria tzv. sieť STK. Aktuálny stav siete STK ku dňu 20.05.2018 je na nasledovnej mape.

 

Mapa stacionárnej siete STK

 

Mapa vo väčšom rozlíšení s legendou na stiahnutie 

Mapa siete STK zachytáva stav ku dňu, kedy bola zverejnená, aktuálny stav siete a jej naplnenosti sa môže v priebehu času meniť. Niektoré voľné kapacity (označené na mape červenou farbou) mohli byť medzičasom obsadené vydaním povolení na zriadenie STK, alebo naplnené zriadením nových STK. Na základe údajov poskytnutých okresnými úradmi v sídle kraja naša spoločnosť mapu priebežne aktualizuje.

Zriadenie ďalšej STK nad rámec existujúcej siete povoľuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), podmienky upravuje príloha č. 1 k zákonu. Informácie a odporúčania ku zriaďovaniu STK nad rámec existujúcej siete možno nájsť na internetovej stránke ministerstva, rovnako aj zoznam právoplatných rozhodnutí o povolení zriadenia STK nad rámec existujúcej siete. Ak ide o zriadenie STK v rámci existujúcej siete, rozhodnutie ministerstva nie je potrebné.

Následné povolenie na zriadenie STK a neskôr aj oprávnenie udeľuje okresný úrad v sídle kraja, v ktorom má byť STK zriadená. Zoznam okresných úradov obsahujúci aj kontaktné údaje možno nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Podmienky na udelenie povolenia sú uvedené v § 83 zákona. Po príprave všetkých náležitostí vyžadovaných zákonom môže držiteľ povolenia na zriadenie najneskôr do troch rokov podať návrh na udelenie (teda požiadať o udelenie) oprávnenia vykonávať technické kontroly, čiže prevádzkovať STK.

Zoznam povolení na zriadenie STK  (k 14.11.2018)

Žiadateľ Sídlo STK Kategórie vozidiel
KONI INVEST s. r. o. Kostolná – Záriečie (okres Trenčín) OA, NA
BADULION s.r.o. Bratislava OA, NA
PIENSTAV – STK, s.r.o. Stará Ľubovňa NA
GOLDHÉD s.r.o. Komárno NA
Ing. Jaroslav Holub Svidník NA
GTG SK, s.r.o. Bratislava NA
Gastec, s.r.o. Bratislava OA, NA
ESCAPAV s.r.o. Bratislava NA
NIGOL s.r.o. Banská Bystrica OA, NA
Vlastimil Machyniak Poltár OA, NA
DELIFE s.r.o. Dunajská Streda OA, NA
DELIFE s.r.o. Galanta OA, NA
MIBA CAR s.r.o. Bratislava OA, NA
MIBA CAR s.r.o. Žilina OA, NA
E - BA, s.r.o. Kežmarok OA, NA
ZTS-OTS, a.s. Ilava OA, NA
ATUX Invest, s.r.o. Liptovský Mikuláš OA, NA
METROPOLITEJ, s.r.o. Prievidza OA, NA
SZONLAJTNER controls, spol. s r.o. Nitra OA, NA
STK Šurany s.r.o. Nové Zámky OA, NA
KOVASTAV s.r.o. Bratislava OA, NA
JUHEKO TRADE spol. s r.o. Levice OA, NA
STK OK, s.r.o. Šaľa OA, NA
STK OK, s.r.o. Nitra OA, NA
4ACT, s.r.o. Komárno OA, NA
TECHSPOJ s.r.o. Dolný Kubín OA, NA
Builder - Tech s.r.o. Považská Bystrica OA, NA
Záhradné centrum Alica s.r.o. Námestovo OA, NA
OMOSS spol. s r.o. Tvrdošín OA, NA
OMOSS spol. s r.o. Brezno OA, NA
OMOSS spol. s r.o. Krupina OA, NA
FINEXS s.r.o. Námestovo OA, NA
MKT PLUS s.r.o. Detva OA, NA
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. Kežmarok OA, NA
BY STK spol. s r.o. Banská Bystrica OA, NA
EKO-AUTO s.r.o. Svidník OA, NA
EKO-AUTO s.r.o. Bardejov OA, NA
MARTEP s.r.o. Žilina OA, NA
SUPER 6, s.r.o. Bratislava OA, NA

Legenda

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)

NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)


Zoznam povolení na zriadenie STK je len informatívny. Údaje v ňom uvedené nám boli poskytnuté okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja, ktoré príslušné povolenia vydali. Prípadná neskoršími zmenami spôsobená neaktuálnosť v ňom uvedených údajov, ako sú napríklad obchodné meno alebo adresa sídla spoločnosti, nemá žiaden dopad na platnosť vydaného povolenia. V prípade vážneho záujmu o zriadenie STK odporúčame informovať sa o stave vydaných a právoplatných povolení na zriadenie a tým i o voľnej kapacite v danom okrese priamo na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja. Vzhľadom na to, že údaje pre vyššie uvedené prehľady nám sú zasielané poštou, nemožno vylúčiť, že vydanie povolenia bude na našej internetovej stránke zverejnené s istým oneskorením.

Počiatočné overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

Predmetom počiatočného overovania vykonávaného našou spoločnosťou je podľa § 2 ods. 4 vyhlášky kontrola

 • platnosti povolenia na zriadenie STK,
 • priestorového vybavenia STK,
 • rozmerov kontrolných liniek STK a ich brán,
 • prítomnosti zariadení technologického vybavenia STK
 • schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú,
 • plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú,
 • mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,
 • funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
 • overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,
 • prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel,
 • rozmiestnenia a požadovaného nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,
 • prenosu snímok z monitorovacieho záznamového zariadenia do informačného systému technických kontrol vozidiel,
 • lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,
 • platnosti kontroly detektorov úniku plynu,
 • príslušnosti vyhlásení o zhode monitorovacích záznamových zariadení a detektorov nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu k stanici technickej kontroly,
 • príslušnosti odborných posudkov vetrania a v prípade mobilnej stanice technickej kontroly tiež únosnosti plochy k stanici technickej kontroly,
 • plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality.

Požiadavky, ktorých splnenie sa overuje, vyplývajú z ustanovení zákona a vyhlášky. Písomný výstup z vykonaného počiatočného overenia (správa) je prílohou k návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, ktorý navrhovateľ podáva na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja.

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel