NOVINKY

ZMENA TERMÍNU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA
Po dohode s MDV SR presúvame základné školenie technikov technickej kontroly pôvodne plánované s termínom začiatku od 26.10.2020 na nový termín so zač...
CESTA DO STK BUDE POVOLENÁ AJ POČAS „LOCKDOWNU“
Podľa uznesenia vlády SR č. 678/2020 je aj počas nadchádzajúceho dvojtýždňového „lockdownu“ možno vykonať  v nevyhnutnom rozsahu cestu do prevádzky st...
MINISTERSTVO SCHVÁLILO ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA
MDV SR schválilo ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 26.10.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.…...
FB

ZRIADENIE STK

 

Zriaďovanie STK

V procese zriaďovania staníc technickej kontroly (STK) zabezpečuje spoločnosť TESTEK, a.s. ako technická služba technickej kontroly vyškolenie odborne spôsobilých osôb (technikov technickej kontroly) a počiatočné overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly. Napriek tomu, že naša spoločnosť zabezpečuje len časť celého procesu, ktorý musí záujemca o zriadenie STK absolvovať, veľký počet otázok, ktoré dostávame, sa týka práve tejto oblasti. V tejto sekcii našej internetovej stránky preto uvádzame základné informácie o zriaďovaní STK.

Povoľovanie zriadenia STK a udeľovanie oprávnení vykonávať technické kontroly vozidiel upravuje od 20.05.2018 zákon č. 106/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) a jeho vykonávacia vyhláška č. 137/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška“).

Všetky STK v Slovenskej republike spolu s vydanými právoplatnými povoleniami na zriadenie STK tvoria tzv. sieť STK. 

Zriadenie ďalšej STK nad rámec existujúcej siete povoľuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), podmienky upravuje príloha č. 1 k zákonu. Informácie a odporúčania ku zriaďovaniu STK nad rámec existujúcej siete možno nájsť na internetovej stránke ministerstva, rovnako aj zoznam právoplatných rozhodnutí o povolení zriadenia STK nad rámec existujúcej siete. Ak ide o zriadenie STK v rámci existujúcej siete, rozhodnutie ministerstva nie je potrebné.

Následné povolenie na zriadenie STK a neskôr aj oprávnenie udeľuje okresný úrad v sídle kraja, v ktorom má byť STK zriadená. Adresár okresných úradov obsahujúci aj kontaktné údaje možno nájsť na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Podmienky na udelenie povolenia sú uvedené v § 83 zákona. Po príprave všetkých náležitostí vyžadovaných zákonom môže držiteľ povolenia na zriadenie najneskôr do troch rokov podať návrh na udelenie (teda požiadať o udelenie) oprávnenia vykonávať technické kontroly, čiže prevádzkovať STK.

Zoznam povolení na zriadenie STK vydaných Ministerstvom dopravy nad rámec existujúcej siete nájdete TU

Zoznam povolení na zriadenie STK vydaných okresnými úradmi dopravy (k 20.10.2020)

Žiadateľ Sídlo STK
KONI INVEST s. r. o. Nové Mesto nad Váhom
PIENSTAV – STK, s.r.o. Stará Ľubovňa
Gastec, s.r.o. Bratislava
DMS Slovakia s.r.o. Poltár
MIBA CAR s.r.o. Bratislava
MIBA CAR s.r.o. Žilina
ZTS-OTS, a.s. Ilava
ATUX Invest, s.r.o. Liptovský Mikuláš
METROPOLITEJ, s.r.o. Prievidza
STK Šurany s.r.o. Nové Zámky
JUHEKO TRADE spol. s r.o. Levice
STK OK, s.r.o. Šaľa
STK OK, s.r.o. Nitra
Builder - Tech s.r.o. Považská Bystrica
OMOSS spol. s r.o. Tvrdošín
OMOSS spol. s r.o. Brezno
OMOSS spol. s r.o. Krupina
FINEXS s.r.o. Námestovo
MTK PLUS s.r.o. Detva
MTK PLUS s.r.o. Ružomberok
MARTEP s.r.o. Žilina
SUPER 6, s.r.o. Bratislava
C m C ENERGY, s.r.o. Lučenec
UNITRANS TREBIŠOV s.r.o. Michalovce
TATRA TRUCK s.r.o. Rožňava
REALTHERM Rožňava s.r.o. Revúca
LEDOS s.r.o. Levoča
S.T.K. Bernolákovo s.r.o. Senec
MRÁŽ, s.r.o. Stropkov
Lanes s.r.o. Kysucké Nové Mesto
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. Kežmarok
NOVAPLAST s. r. o. Turčianske Teplice
APaluška-auto, s.r.o. Žarnovica
G a T , spol. s r.o.  Martin
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. Prešov
TATRAMEX spol. s r.o. Sabinov
Auto Group Slovakia s. r. o. Bratislava
STK 19 s.r.o. Komárno
GOTOM, s.r.o. Svidník
Session s. r. o. Bratislava
DMS Slovakia s.r.o. Banská Štiavnica
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Malacky
Global Partner Service Trnava
STARÝ PRAMEŇ, s.r.o. Sobrance
MV-STK, s.r.o. Piešťany
Kalten trade, s. r. o. Košice - okolie
4ACT, s.r.o. Košice
FRADEX group s.r.o. Nové Zámky
AUTO J & P spol. s r.o. Poprad
MAXCONTROL s. r. o. Bratislava II
VELEA SERVIS s.r.o. Bratislava III
MxA Slovakia, s.r.o.  Bratislava II
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Bratislava
ERA SK, s. r. o. Prešov
TBMtri, spol. s r. o. Trenčín
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. Banská Bystrica
DARTOK, s. r. o. Trenčín
STK - DK, s.r.o. Dolný Kubín
Ronie, s. r. o. Myjava
STK Brandcentrum s.r.o. Bratislava II
MT Control s. r. o. Rimavská Sobota
APaluška-auto, s.r.o.  Levice

Legenda

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)

NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)


Zoznam povolení na zriadenie STK je len informatívny. Údaje v ňom uvedené nám boli poskytnuté okresnými úradmi a okresnými úradmi v sídle kraja, ktoré príslušné povolenia vydali. Prípadná neskoršími zmenami spôsobená neaktuálnosť v ňom uvedených údajov, ako sú napríklad obchodné meno alebo adresa sídla spoločnosti, nemá žiaden dopad na platnosť vydaného povolenia. V prípade vážneho záujmu o zriadenie STK odporúčame informovať sa o stave vydaných a právoplatných povolení na zriadenie a tým i o voľnej kapacite v danom okrese priamo na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja. Vzhľadom na to, že údaje pre vyššie uvedené prehľady nám sú zasielané poštou, nemožno vylúčiť, že vydanie povolenia bude na našej internetovej stránke zverejnené s istým oneskorením.

Počiatočné overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

Predmetom počiatočného overovania vykonávaného našou spoločnosťou je podľa § 2 ods. 4 vyhlášky kontrola

 • platnosti povolenia na zriadenie STK,
 • priestorového vybavenia STK,
 • rozmerov kontrolných liniek STK a ich brán,
 • prítomnosti zariadení technologického vybavenia STK
 • schválenia zariadení technologického vybavenia, ak schváleniu podliehajú,
 • plnenia požiadaviek ustanovených na zariadenia technologického vybavenia, ktoré schváleniu nepodliehajú,
 • mobility zariadení technologického vybavenia, ak ide o mobilnú stanicu technickej kontroly,
 • funkčnosti zariadení technologického vybavenia,
 • overenia a kalibrácie zariadení technologického vybavenia, ak overeniu a kalibrácii podliehajú,
 • prenosu nameraných hodnôt do automatizovaného informačného systému technických kontrol vozidiel,
 • rozmiestnenia a požadovaného nasmerovania komponentov monitorovacieho záznamového zariadenia zhotovujúcich snímky,
 • prenosu snímok z monitorovacieho záznamového zariadenia do informačného systému technických kontrol vozidiel,
 • lokálneho ukladania videozáznamu z monitorovacieho záznamového zariadenia,
 • platnosti kontroly detektorov úniku plynu,
 • príslušnosti vyhlásení o zhode monitorovacích záznamových zariadení a detektorov nebezpečnej koncentrácie výbušného plynu k stanici technickej kontroly,
 • príslušnosti odborných posudkov vetrania a v prípade mobilnej stanice technickej kontroly tiež únosnosti plochy k stanici technickej kontroly,
 • plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality.

Požiadavky, ktorých splnenie sa overuje, vyplývajú z ustanovení zákona a vyhlášky. Písomný výstup z vykonaného počiatočného overenia (správa) je prílohou k návrhu na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, ktorý navrhovateľ podáva na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel