NOVINKY

ŠTATISTIKY ZA ROK 2017
Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2017.…...
TESTEK HOSTIL ZASADNUTIE TECHNICKÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN CITA
V dňoch 30. a 31.01.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie dvoch technických pracovných skupín medzinárodnej organizácie CITA - pre kontrolu bŕzd a ...
REZORTNÁ ZBIERKA PREDPISOV MDV SR NA PORTÁLI SLOV-LEX
Metodické pokyny MDV SR od roku 2016, okrem iného aj tie, ktoré sa týkajú technických kontrol, sú zverejnené v rezortnej zbierke predpisov na portáli ...

ZRIADENIE STK

 

Zriaďovanie STK

V procese zriaďovania staníc technickej kontroly (STK), stacionárnych aj mobilných, zabezpečuje spoločnosť TESTEK, a.s. ako poverená technická služba vyškolenie odborne spôsobilých osôb (kontrolných technikov) a overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly vozidiel. Napriek tomu, že naša spoločnosť zabezpečuje len časť celého procesu, ktorý musí záujemca o zriadenie STK absolvovať, veľký počet otázok, ktoré dostávame, sa týka práve tejto oblasti. V tejto sekcii našej internetovej stránky preto uvádzame základné informácie o zriaďovaní STK spolu s prehľadom voľnej kapacity na zriadenie STK a zoznamom vydaných povolení na zriadenie STK. 

Povoľovanie zriadenia STK a udeľovanie oprávnení vykonávať technické kontroly vozidiel upravuje zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podmienky na udelenie povolenia na zriadenie STK, ktorým celý proces začína, sú uvedené v § 38 zákona. Po príprave všetkých náležitostí vyžadovaných v § 39 zákona môže držiteľ povolenia na zriadenie najneskôr do dvoch rokov požiadať o udelenie oprávnenia vykonávať technické kontroly, čiže prevádzkovať STK. 

Povolenie a neskôr aj oprávnenie udeľuje podľa územnej príslušnosti okresný úrad. Zoznam okresných úradov tu.

Všetky existujúce STK, STK vo výstavbe aj voľné miesta pre STK tvoria tzv. sieť STK. Sieť stacionárnych STK a sieť mobilných STK určuje a na svojej stránke formou máp zverejňuje MDV SR. Tieto mapy nezachytávajú zmeny, ku ktorým dochádza medzi ich jednotlivými vydaniami.

Na základe rozhodnutí okresných úradov (povolení, oprávnení) naša spoločnosť priebežne vypracúva nižšie uvedené informatívne prehľady o aktuálnom stave siete STK.

Mapa aktuálneho stavu siete stacionárnych STK pre technické kontroly pravidelné ku dňu 04.03.2016

 

Mapa stacionárnej siete STK

 

Mapa vo väčšom rozlíšení s legendou na stiahnutie 

Mapa aktuálneho stavu siete mobilných STK pre technické kontroly pravidelné ku dňu 08.09.2016

 

 Mapa mobilnej siete STK


Mapa vo väčšom rozlíšení s legendou na stiahnutie

 

Zoznam povolení na zriadenie STK alebo rozšírenie rozsahu oprávnenia na vykonávanie TK (aktualizované 25.09.2017)

Držiteľ povolenia Miesto STK Druh STK  Kategórie vozidiel Druhy kontrol
AUTO-MOTO PARK s.r.o. 
Svätoplukova 1072/32, Štúrovo
Štúrovo S NA N

BADULION s.r.o.
Seberíniho 1, Bratislava

Bratislava S OA, NA N

BartalosAuto s.r.o.
Padáň 305, Padáň

Padáň S NA N

EKO-AUTO s.r.o.
Štefánikova 90, Bardejov

Bardejov

M OA, NA N

ESCAPAV, s.r.o.
Banšelova 20, Bratislava

Bratislava

S NA N

GOLDHÉD s.r.o.
Potočná ul. 4340/4, Komárno

Komárno

S NA N

GTG SK, s.r.o.
Na Piesku 41, Bratislava

Bratislava S NA N
Ing. Jaroslav Holub
Čemernianska 3, Vranov nad Topľou
Svidník S NA N

JP control, s.r.o.
Šenkvická 14F, Pezinok

Pezinok M OA, NA N
KONI INVEST spol. s r. o.
Hlavná 21, Trenčín
Trenčín S  OA, NA N
MESTAV spol. s r.o.
Hattalova 12, Bratislava
Bratislava S NA N

PIENSTAV - STK, s.r.o. Levočská 27A/1373, Stará Ľubovňa

Stará Ľubovňa S NA N
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Veľký rad 5, Komárno
Komárno S NA N
PRVÁ UHOĽNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
Veľký rad 5, Komárno
Komárno M OA, NA N
STK Hlohovec, s.r.o. Hlohovec M OA, NA N

Legenda

Druh STK
S
- stacionárna
M
- mobilná po roku 2016

Kategória vozidiel
OA - motocykle a vozidlá do 3,5t + ich prípojné vozidlá (L, M1, N1, O1 a O2)

NA - vozidlá nad 3,5t + ich prípojné vozidlá (M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R)

Druhy kontrol
N - technická kontrola pravidelná

D - technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách
R - technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí
S - technická kontrola na vydanie prepravného povolenia


Zoznam povolení na zriadenie STK alebo rozšírenie rozsahu oprávnenia na vykonávanie TK je len informatívny. Údaje v ňom uvedené nám boli poskytnuté okresnými úradmi, ktoré príslušné povolenia vydali. Prípadná neskoršími zmenami spôsobená neaktuálnosť v ňom uvedených údajov, ako sú napríklad obchodné meno alebo adresa sídla spoločnosti, nemá žiaden dopad na platnosť vydaného povolenia. V prípade vážneho záujmu o zriadenie STK odporúčame informovať sa o stave vydaných a právoplatných povolení na zriadenie a tým i o voľnej kapacite v danom okrese priamo na príslušnom okresnom úrade. Vzhľadom na to, že údaje pre vyššie uvedené prehľady nám sú z okresných úradov zasielané poštou, nemožno vylúčiť, že vydanie povolenia bude na našej internetovej stránke zverejnené s istým oneskorením. 


Overovanie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

Predmetom overovania vykonávaného našou spoločnosťou je podľa § 4 ods. 3 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov kontrola

  • platnosti povolenia na zriadenie STK,
  • platnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu,
  • prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch STK,
  • priestorového vybavenia a rozmerov STK,
  • technologického vybavenia STK,
  • platnosti overenia alebo kalibrácie meradiel a písomných potvrdení o kontrole prístrojov.

Požiadavky, ktorých splnenie sa overuje, vyplývajú z ustanovení zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Písomný výstup z vykonaného overenia (správa) je prílohou ku žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, ktorú žiadateľ podáva na okresnom úrade. 

Základné informácie o vyžiadaní a vykonaní overenia sú zhrnuté v dokumente Podmienky spoločnosti TESTEK, a.s. na overovanie STK. V prípade záujmu o vykonanie overenia možno na jeho vyžiadanie využiť pripravený vzor žiadosti. Podrobnejšie informácie poskytujeme vážnym záujemcom
e-mailom alebo telefonicky


Schválené meradlá a prístroje

Podľa § 40 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov musí oprávnená osoba technickej kontroly (prevádzkovateľ STK) zabezpečiť používanie meradiel a prístrojov, ktorých vhodnosť na použitie pri technických kontrolách bola schválená MDPT SR. Možno preto odporúčať, aby zriaďovateľ STK zvolil také technologické zariadenia, ktoré túto požiadavku splnia. Zoznam schválených zariadení je zverejňovaný na internetovej stránke MDV SR a reprodukovaný i na stránkach našej spoločnosti


Základné školenie kontrolných technikov

Podmienkou pre udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly je podľa § 39 ods. 1 písm. i) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov okrem iného to, aby zriaďovateľ STK ku dňu začatia činnosti zamestnával v pracovnom pomere najmenej tri odborne spôsobilé fyzické osoby. Odborne spôsobilými osobami sa rozumejú kontrolní technici, pričom jeden z nich musí byť vedúcim STK a aspoň jeden zástupcom vedúceho STK. Podmienky, ktoré musí fyzická osoba uchádzajúca sa o funkciu kontrolného technika splniť, upravuje § 43 zákona. Jedným z predpokladov je absolvovanie základného školenia kontrolných technikov organizovaného spoločnosťou TESTEK, a.s. ako technickou službou. Školenie trvá šesť týždňov, z čoho dva týždne tvorí príprava v školiacom stredisku (prednášky a praktické cvičenia) a štyri týždne odborná prax na niektorej fungujúcej STK. 


Školenia sú organizované priebežne podľa aktuálnej potreby, vždy po naplnení dostatočného počtu prihlásených osôb. Ak je známy predpokladaný termín začatia činnosti zriaďovanej STK, je potrebné s dostatočným predstihom prihlásiť budúcich kontrolných technikov na školenie. Informácie o predpokladaných termínoch najbližších školení poskytujeme vážnym záujemcom
e-mailom alebo telefonicky.

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel