Menu

NOVINKY

INFORMÁCIE MDV SR O VÝMENE TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) pridalo na svoju internetovú stránku informácie o platnosti technického osvedčenia vozid...
SEMINÁR ISO 37001 PLNE OBSADENÝ
Museli sme žiaľ uzatvoriť možnosť ďalšieho prihlasovania na seminár k ISO 37001, ktorý sa uskutoční 29.03.2019, nakoľko počet prihlásených účastníkov ...

NOVINKY / X2017

 

20/12/2017 ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE 

 Šťastné a veselé Vianoce

Želáme šťastné a veselé Vianoce a len to najlepšie v roku 2018!

TESTEK, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel

11/12/2017 PREZENTÁCIA O OČAKÁVANÝCH ZMENÁCH V ZARIADENIACH STK

Pridali sme prezentáciu o očakávaných zmenách v povinnom vybavení STK zariadeniami, prednesenú na minulotýždňovom workshope NA STK o technických kontrolách.

30/11/2017 PREZENTÁCIE Z PRACOVNEJ SKUPINY CITA PRE KONTROLU BŔZD

Medzi publikácie sme pridali prezentácie prednesené zástupcom TESTEKu na novembrovom zasadnutí medzinárodnej pracovnej skupiny CITA WG1 „Safety systems“. Ide o stručný prehľad aktivít pracovnej skupiny CITA SubWG „Brake Testing“ a predstavenie nemecko-slovenskej iniciatívy za zrevidovanie požiadavky smernice 2014/45/EÚ na povinné vybavenie STK nápravovými váhami.

22/11/2017 PODPORUJEME ŠKOLSTVO

Viac ako polovica zamestnancov našej spoločnosti absolvovala vysokoškolské štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Aj preto nás mimoriadne teší, že môžeme podporiť vzdelávanie terajších študentov Ústavu dopravnej techniky a konštruovania SjF STU. V októbri u nás absolvovali v dvoch turnusoch prednášky o technických kontrolách a kontrole brzdovej sústavy, pričom si mohli vyskúšať metódy kontroly vozidiel aj prakticky.

Obrázok 1

Obrázok 2

13/11/2017 ŠKOLENIE NOVÉHO AUTOMATIZOVANÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. organizuje od 20. novembra 2017 školenia užívateľov k novej verzii automatizovaného informačného systému technickej kontroly (AIS TK). Školenie s dobou trvania približne 2 hodiny je bezplatné, počet účastníkov z jednej STK je obmedzený na 3 osoby. Školenia sa budú konať v priestoroch prevádzky TESTEK, a.s. na Vajnorskej 137, Bratislava. Objednávať účastníkov na jednotlivé termíny je možné výhradne v internetovom objednávacom systéme na www.testek-servis.sk/skolenia, výber termínu je záväzný.

V prípade otázok sa možno obrátiť e-mailom na info@testek-servis.sk alebo telefonicky na +421 911 565 900.

31/10/2017 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU BŕZD VOZIDIEL M1 A N1 OD 01.11.2017

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 30/2017 účinný od 01.11.2017, ktorým sa mení metodický pokyn na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e. Pridali sme tiež úplné znenie zmeneného metodického pokynu a informačný dokument s prehľadom najdôležitejších zmien.

31/10/2017 ŠKOLENIA NA NOVÚ VERZIU ISTK - AVÍZO

Na mesiace november a december pripravujeme sériu poldňových školení na prácu s novou verziou informačného systému ISTK. Prihlasovanie bude možné prostredníctvom interaktívneho formulára, ktorý sprístupníme na našej stránke v najbližších dňoch. Rátame s účasťou najviac 3 osôb z každej STK. 

10/10/2017 LV-SK WORKSHOP PTI 2017

S lotyšskou organizáciou CSDD, ktorá sa okrem iného zaoberá podobnými činnosťami, ako naša spoločnosť, spolupracujeme už dlhšiu dobu. Spoločnou akciou CSDD a TESTEKu bol aj nedávny lotyšsko - slovenský workshop o technických kontrolách LV-SK Workshop PTI 2017, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. až 29.09.2017 v Lotyšsku. Predmetom diskusií lotyšských a našich odborníkov boli predovšetkým postupy technickej a cestnej technickej kontroly vozidiel, spracovanie súvisicich dát v informačných systémoch a transpozícia smernice 2014/45/EÚ do národných predpisov oboch štátov. 

LV-SK

LV-SK

LV-SK

LV-SK

07/09/2017 NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O PREVÁDZKE VOZIDIEL V CESTNEJ PREMÁVKE 

Návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, možno ho nájsť na portáli Slov-Lex tu.

07/09/2017 ETICKÝ KÓDEX

Na stránku sme pridali etický kódex, ktorý upravuje základné princípy a pravidlá správania sa zamestnancov našej spoločnosti. Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca našej spoločnosti. Ak máte pocit, že niektorý zo zamestnancov koná v rozpore s ním, budeme vďační, ak to oznámite vedeniu našej spoločnosti.

24/08/2017 ZMENA TERMÍNU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Z dôvodu nedostatku doručených žiadostí k októbrovému základnému školeniu sa mení 4. termín základného školenia nasledovne:

Teoretická časť bude prebiehať od 04.12. - 15.12.2017, praktický výcvik od 18.12.2017.

14/08/2017 INTERNETOVÁ STRÁNKA TESTEK SERVIS, A.S.

Informácie o aktivitách našej sesterskej spoločnosti TESTEK servis, a.s. možno nájsť na samostatnej internetovej stránke www.testek-servis.sk.

11/07/2017 NOVÉ PREZENTÁCIE Z ODBORNÝCH PODUJATÍ

Medzi publikácie zverejnené na našej stránke sme pridali príspevokprezentáciu o pripravovaných zmenách predpisov z medzinárodnej konferencie Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ z apríla 2017 a prezentáciu k pripravovaným zmenám v povinnom vybavení STK zariadeniami prednesenú na plenárnom zasadnutí Národnej asociácie STK v máji 2017.

03/07/2017 OVERENIE VOZIDLA TAXISLUŽBY

To, či je vozidlo vozidlom taxislužby, má okrem iného vplyv aj na lehotu platnosti technickej kontroly pravidelnej. Platnosť osvedčenia vozidla taxislužby možno overiť prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) na odkaze tu.

23/05/2017 MEDZINÁRODNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE KONTROLU BŔZD VZNIKLA NA SLOVENSKU

TESTEK sa stal miestom vzniku pracovnej skupiny pre kontrolu bŕzd SubWG1 Brake Testing medzinárodnej organizácie pre technické kontroly CITA. Na prvom ustanovujúcom zasadnutí 11.05.2017 sme u nás priamo alebo prostredníctvom telekonferencie privítali celkovo 22 účastníkov z desiatich európskych štátov. Za predsedu novej pracovnej skupiny bol jej členmi zvolený zástupca TESTEKu Marián Rybianský.

SubWG1

SubWG1

16/05/2017 PODROBNOSTI DOPLNKOVÝCH ŠKOLENÍ Z OBLASTI STK

Podrobnosti k avizovanému semináru majiteľov a štatutárov STK a školeniu administratívnych pracovníkov STK možno nájsť tu. Obe školenia organizačne zabezpečuje spoločnosť TESTEK servis, a.s. v spolupráci s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s.

12/05/2017 ZMENA PRI POUŽÍVANÍ MONITOROVACÍCH ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENÍ

Na stránku sme pridali metodický pokyn MDV SR č. 13/2017, ktorým sa s účinnosťou od 15.05.2017 mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 20/2013 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách. Okrem nového metodického pokynu sme pridali aj úplné znenie metodického pokynu č. 20/2013 po zmene. Monitorovacím záznamovým zariadením sa na základe tejto novelizácie predpisu nesmie manipulovať tak, aby došlo k zmene jeho nastavenia.

11/05/2017 AVÍZO DOPLNKOVÝCH ŠKOLENÍ SÚVISIACICH S TECHNICKÝMI KONTROLAMI

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje v spolupráci s poverenou technickou službou TESTEK, a.s. aj tento rok ponuku seminárov a školení pre STK. Na rozdiel od minulých rokov je ponuka tentoraz zameraná na dve nové cieľové skupiny z tejto oblasti - na majiteľov a štatutárov STK a na pracovníkov príjmu STK. Hoci kontrolní technici sú pravidelne školení, manažmentu a administratívnym pracovníkom STK takáto povinnosť z platných predpisov nevyplýva. Pripravované školenia nie sú povinné, účastníkom však môžu sprostredkovať informácie o ich povinnostiach, právach a možnostiach predídenia a riešenia problémov v každodennej praxi, ako i o aktuálnom stave predpisov a celkovom dianí v oblasti.

Avízo možno nájsť tu, podrobnejšie informácie vrátane termínov a cien budú zverejnené v najbližších dňoch.

21/04/2017 MIMORIADNY TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Vzhľadom na velký počet doručených žiadostí organizujeme mimoriadny termín základného školenia kontrolných technikov v dňoch 19.6. - 30.6.2017 (teoretická časť).  Účastníci zaradení do tohto termínu budú informovaní listom v dostatočnom predstihu.

19/04/2017 PODPORUJEME ŠKOLSTVO

Naša spoločnosť podporuje vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti automobilovej techniky. Koncom marca sme v našom školiacom a vývojovom pracovisku privítali študentov z Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU. Na exkurzii si mohli vyskúšať niektoré metódy kontroly a skúšok vozidiel aj prakticky. Návšteva nadviazala na prednášky o technických kontroláchkontrole brzdovej sústavy prednesené našimi pracovníkmi študentom na pôde ústavu.

FEI01

FEI02

FEI03

24/03/2017 PREZENTÁCIA O ZARIADENIACH NA KONTROLU SVETLOMETOV

Medzi publikácie sme pridali prezentáciu k správe o problémoch a perspektívach zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov prednesenú zástupcom spoločnosti TESTEK 15.03.2017 na zasadnutí pracovnej skupiny CITA WG1 v Arnheme (Holandsko). Prezentácia vznikla v spolupráci s poľským inštitútom ITS.

24/03/2017 PODROBNOSTI KONFERENCIE SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL NA SLOVENSKU A V EÚ

Na už skôr avizovanú medzinárodnú konferenciu Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ, ktorú naša spoločnosť podporuje formou partnerstva, sa možno prihlásiť cez internetovú stránku jej organizátora - spoločnosti SLOVDEKRA. Konferencia sa uskutoční dňa 27.04.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, partnerskými organizáciami sú okrem našej spoločnosti aj S-EKA, BECEP a DEKRA Automotive Deutschland. Podrobnosti možno nájsť na internetovej stránke konferencie.

03/03/2017 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL NA SLOVENSKU A V EÚ

S partnerskou podporou poverených technických služieb technickej kontroly TESTEK, a.s. a emisnej kontroly S-EKA s.r.o. sa dňa 27.04.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ. Konferenciu pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) organizuje spoločnosť SLOVDEKRA s.r.o. Predmetom konferencie bude súčasná situácia a pripravované zmeny v oblasti technických kontrol a schvaľovania vozidiel na premávku, a to nielen v kontexte Slovenska, ale aj Európskej únie. Konferenciu prisľúbil slávnostne otvoriť pán minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Zo zahraničia sa zúčastnia zástupcovia DEKRA SE Stuttgart a DEKRA Automotive Deutschland. Na konferencii vystúpia s prednáškami aj páni Ing. Ľubomír Moravčík PhD a Ing. Marek Hudec zo Štátneho dopravného úradu MDV SR. Program konferencie možno nájsť tu.

20/02/2017 ZO SKÚŠOK ZARIADENÍ PRE TECHNICKÉ KONTROLY

Medzi činnosti poverenej technickej služby patria aj skúšky zariadení pre technické kontroly. Na snímkach vidno naše pracovisko na porovnávacie skúšky zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov. Skúšané zariadenia sú umiestnené na špeciálnom nastaviteľnom vodorovnom ráme zaručujúcom rovnaké podmienky merania. Okrem skúšok zariadení využívame toto pracovisko aj na výskum a vývoj metód kontroly svetlometov.

Skúška zariadení­ 01

Skúška zariadení­ 02

27/01/2017 TESTEK V ROKU 2016

Na stránku sme pridali správu o činnosti poverenej technickej služby v roku 2016.

27/01/2017 NOVÉ TERMÍNY ZÁKLADNÝCH A ZDOKONAĽOVACÍCH ŠKOLENÍ V ROKU 2017

Pridali sme informáciu o schválených termínoch základných školení a zdokonaľovacích školení CEMT a ADR.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel