Menu

NOVINKY

ZOZNAM MERADIEL A PRÍSTROJOV SCHVÁLENÝCH MDV SR
Na stránke sme zverejnili aktualizovaný zoznam meradiel a prístrojov schválených MDV SR.…...
SPOLOČNOSŤ TESTEK CERTIFIKOVANÁ PODĽA ISO 37001:2016
V roku 2017 sme sa v spoločnosti TESTEK rozhodli upraviť dovtedajšie jednotlivé protikorupčné opatrenia do formy komplexnejšieho systému protikorupčné...

NOVINKY / 2015

 

31/12/2015 NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY Č. 578/2006 Z. Z. OD 01.01.2016

  • V čiastke 121/2015 Zbierky zákonov bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 450/2015 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 01.01.2016 mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 578/2006 Z. z. 

30/12/2015 NOVELIZÁCIA METODICKÉHO POKYNU NA VYZNAČOVANIE VÝSLEDKU TECHNICKEJ KONTROLY

30/12/2015 ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. OD 01.01.2016

29/12/2015 KATEGÓRIE VOZIDIEL OD 01.01.2016

23/12/2015 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. OD 01.03.2016

  • V čiastke 112/2015 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 412/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Zmena, ktorá nadobudne účinnosť 01.03.2016, sa týka predovšetkým prípadov neoprávnenej manipulácie s počítadlom prejdenej vzdialenosti (odometrom). 

18/12/2015 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. OD 01.01.2016

  • V čiastke 107/2015 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 387/2015 o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 01.01.2016. Jedným z novelizovaných zákonov je i zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. 

11/12/2015 TECHNICKÉ KONTROLY NA VYDANIE PREPRAVNÉHO POVOLENIA (CEMT) EURO III BEZPEČNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PO 01.01.2016

  • Ako sme už v minulosti pri viacerých príležitostiach informovali, od 01.01.2016 nebudú môcť členské štáty ITF/CEMT s výnimkou Grécka používať v rámci multilaterálnej kvóty CEMT vozidlá plniace štandard „EURO III bezpečné motorové vozidlá“. Naďalej však ostáva v platnosti možnosť využiť tento štandard na vydávanie bilaterálnych prepravných povolení niektorých štátov.
  • Po 01.01.2016 preto bude ďalej možné vykonávať technické kontroly na vydanie prepravného povolenia aj pre vozidlá štandardu „EURO III bezpečné motorové vozidlá“ podľa platného metodického pokynu č. 82/2013, ak o to prevádzkovateľ alebo vodič vozidla požiada.

 20/10/2015 DOPLNENIE SEKCIE PUBLIKÁCIE

  • Do sekcie s publikáciami sme pridali 15 nových prezentácií a odborných článkov našej spoločnosti z obdobia od septembra 2014 do septembra 2015.

 16/09/2015 ZARIADENIA PROTI VKLINENIU

  • MDVRR SR zverejnilo informáciu o zadných ochranných zariadeniach proti vklineniu vozidiel kategórií N2, N3, O3 a O4 poskytujúcich ochranu proti podbehnutiu zozadu vozidlami kategórií M1 a N1. Podrobnejšie priamo na internetovej stránke ministerstva. 

09/09/2015 12. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA - SKÚŠANIE A HOMOLOGIZÁCIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL 

  • 08.10.2015 sa bude v Nitre konať 12. medzinárodná konferencia - Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach. Konferencia je zameraná na schvaľovanie vozidiel a kontroly vozidiel. Podrobnejšie informácie možno nájsť na stránke MDVRR SR. 

25/08/2015 INFORMÁCIA K ZDOKONAĽOVACIEMU ŠKOLENIU CEMT

  • MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho zdokonaľovacieho školenia. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 09.11. do 13.11.2015. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 16.11. do 20.11.2015. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom.

 24/08/2015 PREHĽADY ZMIEN KONTROLNÝCH ÚKONOV 400, 500 A 700

14/08/2015 NOVÉ METODICKÉ POKYNY ÚČINNÉ OD 15.08.2015

13/08/2015 ZMENA VYHLÁŠKY Č. 578/2006 Z. Z. - ROZŠÍRENÉ PRENOSY DÁT Z MERANIA BŔZD OD 01.04.2016

  • V Zbierke zákonov, čiastke 58 ročníka 2015, bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 191/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVRR SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novelizácia vyhlášky s účinnosťou od 01.04.2016 zavádza požiadavky na nový rozšírený rozsah prenosu údajov z valcových skúšobní bŕzd staníc technickej kontroly do automatizovaného informačného systému technických kontrol. 

10/08/2015 AVÍZO KONFERENCIE O SKÚŠANÍ A HOMOLOGIZÁCII VOZIDIEL

  • Agentúra Wettrans pripravuje na 8. októra 2015 už 12. medzináronú konferenciu Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach. Podrobnejšie informácie možno násť v predbežnej pozvánke. 

06/07/2015 INFORMÁCIA K ZDOKONAĽOVACIEMU ŠKOLENIU ADR

  • MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho zdokonaľovacieho školenia. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 21.09. do 25.09.2015. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 28.09. do 02.10.2015. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom. 

02/07/2015 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ - AKTUALIZÁCIA

29/06/2015 REKODIFIKOVANÉ ZNENIE VYHLÁŠKY Č. 578/2006 Z.Z.

26/06/2015 ZMENA METODIKY ADR

  • Od 01.07.2015 nadobúda účinnosť metodický pokyn č. 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa metodický pokyn č. 28/2009 na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí ADR. Tento metodický pokyn, ako aj jeho úplné znenie, je možné nájsť na našej stránke spolu s informáciou o najdôležitejších zmenách, ktoré z neho vyplývajú.

 05/06/2015 ÚPLNÉ ZNENIE KONTROLNÝCH ÚKONOV PO ZMENE METODICKÝM POKYNOM Č. 8/2015

04/06/2015 METODICKÝ POKYN Č. 8/2015

  • S účinnosťou od 01.06.2015 prišlo ku zmene kontrolných úkonov skupiny 100 metodickým pokynom č. 8/2015. Úplné znenie kontrolných úkonov skupiny 100 po zmene pridáme v najbližších dňoch. 

03/06/2015 INFORMÁCIA K ZÁKLADNÉMU ŠKOLENIU

  • MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia kontrolných technikov. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 05.10. do 16.10.2015. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 19.10. do 13.11.2015. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom. 

21/05/2015 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ - AKTUALIZÁCIA

19/05/2015 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ

15/05/2015 PREZENTÁCIE ZO ŠKOLENIA K NOVÝM PREDPISOM

08/04/2015 ŠKOLENIE KONTROLNÝCH TECHNIKOV 23.04.2015

  • Spoločnosť TESTEK servis, a.s. organizuje v spolupráci s poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel S-EKA s.r.o. jednodňové školenie kontrolných technikov, zamerané predovšetkým na nedávne zmeny predpisov pre kontroly vozidiel. Podrobnejšie informácie možno nájsť v avíze. 

02/04/2015 SEMINÁR AUTOSERVISNÁ TECHNIKA A PRAX

  • Autoservisná technika a prax je názov seminára, ktorý v spolupráci okrem iných aj s našou spoločnosťou organizuje dňa 17.04.2015 firma Homola s.r.o. Podrobnosti možno nájsť v avíze. 

31/03/2015 AKTUALIZOVANÝ INFORMAČNÝ DOKUMENT

30/03/2015 ZVEREJNENIE VYHLÁŠKY MDVRR SR Č. 57/2015 Z. Z.

  • Vyhláška nadobúda účinnosť 01.04.2015. K najdôležitejším zmenám, ktoré sa dotknú vykonávania technických kontrol, patrí:
   • Lehota platnosti technickej kontroly pravidelnej sa ukončí nielen jej uplynutím, ale aj vykonaním novej technickej kontroly pravidelnej (nový odsek 7 v § 47 novelizovanej vyhlášky č. 578/2006 Z. z.). Dôsledkom je, že ak počas lehoty platnosti technickej kontroly pravidelnej príde k vykonaniu novej technickej kontroly pravidelnej s hodnotením vozidla „nespôsobilé“, vozidlo sa stane nespôsobilým a nebude môcť byť používane v premávke na pozemných komunikáciách. Doterajšia právna úprava umožňovala považovať takéto vozidlo za spôsobilé na premávku až do uplynutia lehoty platnosti pôvodnej technickej kontroly pravidelnej.
   • Obdobná zmena sa týka i ukončenia platnosti emisnej kontroly pravidelnej (nový odsek 6 v § 67 novelizovanej vyhlášky č. 578/2006 Z. z.), čo bude mať dopad na posudzovanie platnosti emisnej kontroly pri technickej kontrole, v kontrolnom úkone č. 801.
   • Pre kontrolného technika sa zavádza povinnosť odstrániť z vozidla po vyhodnotení výsledku technickej kontroly kontrolnú nálepku z predchádzajúcej technickej kontroly; toto ustanovenie sa týka technickej kontroly pravidelnej a administratívnej (nový odsek 2 v § 49 novelizovanej vyhlášky č. 578/2006 Z. z.).
  • Podrobnosti o všetkých zmenách súvisiacich s technickými kontrolami vozidiel, ktoré z novelizácie vyhlášky vyplývajú, budú predmetom nášho pripravovaného informačného dokumentu. 

16/03/2015 AKTUALIZOVANÝ PREHĽAD REFLEXNÝCH MATERIÁLOV

 04/03/2015 INFORMAČNÝ DOKUMENT K VYHLÁŠKAM 464/2009 A 29/2006

03/02/2015 NOVELIZÁCIA VYHLÁŠOK 464/2009 A 29/2006

  • V Zbierke zákonov čiastke 3 ročníka 2015 boli zverejnené dve novelizujúce vyhlášky,
   • vyhláška MDVRR SR č. 9/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
   • vyhláška MDVRR SR č. 10/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení neskorších predpisov.
  • Obe nadobúdajú účinnosť 01.02.2015. Podrobnosti o všetkých zmenách súvisiacich s technickými kontrolami vozidiel, ktoré z nich vyplývajú, budú predmetom nášho pripravovaného informačného dokumentu. Úplné znenia vyhlášok po zmene možno nájsť na stránke MDVRR SR (vyhláška č. 29/2006 Z. z. a vyhláška č. 464/2009 Z. z.) 
O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel