Menu

NOVINKY

ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE
Dňa 28.10.2019 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekc...
NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY Č. 134/2018 Z. Z. S PODROBNOSŤAMI O PREVÁDZKE VOZIDIEL
S účinnosťou od 01.11.2019 sa vyhláškou MDV SR č. 308/2019 Z. z. mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o p...

NOVINKY / BILANCIA ŠKOLENÍ A SKÚŠOK TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY ZA PRVÝ POLROK 2019 (2019-07-11)

11/07/2019 BILANCIA ŠKOLENÍ A SKÚŠOK TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY ZA PRVÝ POLROK 2019

V prvom polroku 2019 absolvovalo šesťtýždňové základné školenie (2 týždne teoretickej výučby a 4 týždne praxe), ktoré je jedným z predpokladov získania kvalifikácie technika technickej kontroly, celkovo 78 osôb. Trojdňové doškoľovanie potrebné na predĺženie platnosti kvalifikácie absolvovalo celkovo 93 technikov technickej kontroly. Po oboch typoch školení nasleduje skúška z odbornej spôsobilosti, ktorá je ďalším z predpokladov získania alebo predĺženia platnosti kvalifikácie technika technickej kontroly. Tú absolvovalo celkovo 91 osôb po základnom školení a 144 osôb po doškoľovaní. Rozdiely v počtoch vyškolených a skúšaných osôb sú spôsobené presahmi procesov školení a skúšok do bezprostredne predchádzajúceho, respektíve nasledujúceho kalendárneho obdobia. Aktuálny počet odborne spôsobilých technikov technickej kontroly na všetkých fungujúcich STK v SR tak dosiahol 826, čo je najviac v doterajšej histórii.

Samotná skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z teoretickej a praktickej časti, na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné uspieť na oboch jej častiach. Teoretická časť spočíva vo vyplnení testov vygenerovaných z informačným systémom náhodne vybraných otázok individuálne pre každého účastníka. Rozsah testov závisí od rozsahu kvalifikácie technika, bežnej (základnej) kvalifikácii zodpovedá podľa kontrolovaných kategórií vozidiel 55 až 75 otázok. Podľa platnej legislatívy musí účastník skúšky úspešne zodpovedať aspoň 90 % otázok. Databáza otázok, z ktorej sa testy generujú, je schválená Ministerstvom dopravy a výstavby SR a zverejnená. Vyhodnotenie výsledku teoretickej časti skúšky je úplne automatizované, vykonáva ho informačný systém bez zásahu členov skúšobnej komisie. Praktická časť skúšky spočíva vo vykonaní technickej kontroly na vozidle pod dohľadom členov skúšobnej komisie. Na úspešné absolvovanie tejto časti skúšky musí jej účastník nájsť a správne vyhodnotiť chyby kontrolovaného vozidla. Dôvodom neúspechu môže byť predovšetkým chyba pri identifikácii vozidla alebo neodhalenie alebo nesprávne vyhodnotenie vážnych a nebezpečných chýb kontrolovaného vozidla. Ak skúšaný nevyhovel z niektorej časti skúšky, môže ju opakovať najviac jedenkrát, pričom opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po 7 dňoch. Ak skúšaný nevyhovel ani pri opakovanej skúške alebo ju nevykonal do šiestich mesiacov, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

Z 91 absolventov základných školení, teda uchádzačov o získanie kvalifikácie technika technickej kontroly, uspelo na prvom termíne skúšky z odbornej spôsobilosti 50, čo zodpovedá 55 % celkového počtu účastníkov. Na opakovanom termíne uspelo ďalších 27, čo zodpovedá 30 % účastníkov. Neúspešných, teda takých, ktorí nevyhoveli na prvom aj druhom termíne, bolo 14, to znamená 15 % účastníkov. Na skúškach po doškoľovaní na predĺženie platnosti kvalifikácie technika technickej kontroly bola úspešnosť výrazne lepšia. Zo 144 účastníkov uspelo na prvý pokus 113, čo zodpovedá 79 %, a na druhý pokus ďalších 28, teda 19 %. Neúspešní, ktorí skúšku nezvládli ani na druhý krát, boli len traja, to zodpovedá dvom percentám účastníkov.

 

 

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel