Menu

NOVINKY

KONTROLY VOZIDIEL S PLATNOSŤOU OSVEDČENIA ADR KONČIACOU MEDZI 01.03. A 01.08.2020
V dôsledku pristúpenia SR k mnohostranným dohodám M324 a M325 (informácia bola zverejnená na webovej stránke MDV SR) platí, že ak platnosť osvedčenia ...
DO LEHOTY NA OPAKOVANÚ KONTROLU SA NERÁTA DOBA POVINNÉHO ZATVORENIA STK
Do lehoty 60 dní na vykonanie opakovanej technickej kontroly sa nezarátava čas povinného zatvorenia STK (14 dní - od 16.03.2020 do 29.03.2020). To zna...

NOVINKY

02/04/2020 KONTROLY VOZIDIEL S PLATNOSŤOU OSVEDČENIA ADR KONČIACOU MEDZI 01.03. A 01.08.2020

V dôsledku pristúpenia SR k mnohostranným dohodám M324 a M325 (informácia bola zverejnená na webovej stránke MDV SR) platí, že ak platnosť osvedčenia ADR (menovitý dátum) uvedená na osvedčení ADR (položka č. 12, prípadne položka č. 13) je v rozmedzí od 01.03.2020 do 01.08.2020, považuje sa takéto osvedčenie ADR za platné do 30.8.2020. Nasledujúca technická kontrola (ak ide o prípad predĺženia) sa môže vykonať kedykoľvek, keď to situácia v SR umožní, najneskôr však do 31.08.2020 (pred 01.09.2020). Nový dátum platnosti vyznačený v položke č. 13 osvedčenia ADR však musí nadväzovať na posledný menovitý dátum platnosti uvedený na osvedčení ADR (teda deň a mesiac sa budú opäť zhodovať, rok bude o jeden neskorší). Podrobnejšie vysvetlenie pre STK možno nájsť v pripojenom dokumente ministerstva.

31/03/2020 DO LEHOTY NA OPAKOVANÚ KONTROLU SA NERÁTA DOBA POVINNÉHO ZATVORENIA STK

Do lehoty 60 dní na vykonanie opakovanej technickej kontroly sa nezarátava čas povinného zatvorenia STK (14 dní - od 16.03.2020 do 29.03.2020). To znamená, že na opakovanú technickú kontrolu je v súčasnosti možné pristaviť vozidlá aj po uplynutí 60 dní od pôvodnej technickej kontroly, najneskôr však do 74 dní od pôvodnej technickej kontroly.

31/03/2020 USMERNENIE ÚNMS SR K OVEROVANIU A POUŽÍVANIU URČENÝCH MERADIEL V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Usmernenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) k metrologickým činnostiam v čase mimoriadnej situácie možno nájsť na webovej stránke úradu. Okrem iného z neho vyplýva, že určené meradlo, ktorému uplynula alebo uplynie platnosť overenia od 16.03.2020 do 16.04.2020, možno používať bez overenia najneskôr do 15.05.2020, pričom jeho používateľ je povinný elektronicky podať vykonávateľovi overenia písomnú objednávku na zabezpečenie následného overenia v lehote určenej zákonom o metrológii.

31/03/2020 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU VOZIDIEL S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU („FARMÁRSKE ZNAČKY“)

S účinnosťou od 01.04.2020 sa metodickým pokynom č. 20/2020 mení metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (úplné znenie po zmene). Po novom bude pri technickej kontrole týchto vozidiel potrebné zhotovovať mobilným zariadením aj snímku výrobného štítku vozidla, ak je ním vozidlo vybavené. Aktualizovaný bol tiež vzor predkladaného formulára s technickými údajmi v prílohe metodického pokynu, jeho interaktívnu počítačom vyplniteľnú verziu sme na našej stránke sprístupnili už skôr. 

31/03/2020 PRÍKLAD OPATRENÍ STK V ČASE EPIDÉMIE COVID-19

Na stránku sme pridali editovateľný dokument s príkladom preventívnych opatrení STK počas epidémie ochorenia COVID-19. STK môžu formulácie z dokumentu voľne použiť pri tvorbe vlastných opatrení alebo interných predpisov. Dokument sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou BOZPO, špecializujúcou sa na služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Opatrenia nadväzujú na povinné hygienické opatrenia nariadené opatrením ÚVZ SR č. OLP/2777/2020 a dopĺňajú ich.

30/03/2020 INFORMÁCIA MDV SR K OPATRENIU ÚVZ SR UMOŽŇUJÚCEMU OTVORENIE NIEKTORÝCH PRACOVÍSK

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o novom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2777/2020. Uvádza sa v nej okrem iného to, že okrem STK a pracovísk emisnej kontroly môžu svoje činnosti vykonávať aj pracoviská kontroly originality, pracoviská montáže plynových zariadení, ako aj autorizované a registrované dielne na overovanie tachografov a obmedzovačov.

28/03/2020 STK MÔŽU BYŤ OTVORENÉ OD 30.03.2020

Podľa informácií z dnešnej tlačovej konferencie vlády SR budú môcť byť STK od 30.03.2020 opäť otvorené za predpokladu dodržania sprísnených hygienických opatrení. Podrobnosti možno nájsť na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR, vrátane nasledovných požiadaviek hygienického režimu otvorených prevádzok:

 • umožniť vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice
 • v radoch nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre, počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

Poznámka: Požiadavky týkajúce sa „nakupujúcich“ možno v podmienkach STK aplikovať na vodičov, ktorí vozidlá pristavili na kontrolu.

23/03/2020 ŠTATISTICKÝ PREHĽAD O STK A ICH PRACOVNÍKOCH ZA ROK 2019

Hoci hlavným ukazovateľom výkonnosti siete STK v SR sú počty vykonaných kontrol, ktoré boli predmetom nášho predchádzajúceho štatistického prehľadu, jej komplexný obraz dotvára aj množstvo iných štatisticky spracovateľných údajov. Na stránku sme pridali ďalší zo štatistických prehľadov za rok 2019, tentoraz sa týka STK a technikov technickej kontroly, ich školení a skúšok, ako aj dozoru nad dodržiavaním predpisov na STK.

23/03/2020 KDE SÚ EŠTE OKREM SR ZATVORENÉ STK?

Medzinárodná organizácia CITA, ktorej sme členmi, zorganizovala minulý týždeň prieskum s cieľom zistiť, v ktorých štátoch sú kvôli epidémii ochorenia COVID-19 zatvorené STK. Aktuálna situácia je taká, že v časti európskych štátov kontroly vozidiel stále prebiehajú, patria medzi ne napr. Dánsko, Fínsko, Holandsko, Maďarsko, Lotyšsko alebo Srbsko. Mnohé z nich zaviedli opatrenia znižujúce riziko nákazy, ako je minimalizácia kontaktov personálu STK so zákazníkmi (objednávanie cez internet), individuálne ochranné prostriedky pre personál STK alebo dezinfekcia priestorov STK. Takto v súčasnosti prebiehajú kontroly vo Švédsku, Írsku, Švajčiarsku, Poľsku alebo v Litve. Sú štáty, kde úrady zatvorenie STK nenariadili, ale prevádzkovatelia môžu STK zatvoriť a túto možnosť aj využívajú (Francúzsko, Rakúsko alebo Nemecko), často skôr kvôli menšiemu dopytu po kontrolách vyplývajúcemu z iných obmedzení dnešných dní (prekážky brániace voľnému pohybu osôb a vozidiel, preventívna domáca karanténa zamestnancov a ich rodín a pod.).

Časť štátov sa snaží administratívnymi opatreniami zredukovať počet aktuálne vykonávaných kontrol tak, aby na STK nebolo prítomných veľa osôb naraz. Napríklad v Luxembursku možno vykonať kontrolu výhradne tých vozidiel, ktorým v týchto dňoch končí platnosť predchádzajúca kontrola. V Nórsku zasa STK stále fungujú, vozidlá, ktorým skončí platnosť medzi 13.3.2020 a 30.4.2020, však dostali odklad 2 mesiace na vykonanie ďalšej kontroly, návštevu STK tak pravdepodobne dobrovoľne odložia na neskôr.

K úplnému zatvoreniu STK, podobne ako na Slovensku, zatiaľ prišlo v pomerne malom počte štátov, napr. v Španielsku alebo Slovinsku. Situácia v Európe sa však mení každým dňom a je pravdepodobné, že počet štátov, ktoré STK úradným rozhodnutím zatvoria, bude narastať.

Pre zaujímavosť Južná Kórea, ktorá epidémiu úspešne prekonáva, má pravidlo, že zatvorená musí byť STK, ktorú navštívila infikovaná osoba. Dosiaľ sa tak podľa ich údajov stalo len v jedinom prípade, STK bola následne zatvorená na 3 dni.

19/03/2020 MOŽNOSŤ KALIBRÁCIE A OVERENIA ZARIADENÍ STK V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Podľa stanoviska MDV SR je aj v čase zatvorenia STK počas mimoriadnej situácie naďalej možné vykonávať kalibrácie a metrologické overenia zariadení STK, ak končí ich platnosť, prípadne tiež nevyhnutné opravy a pravidelnú údržbu zariadení. Odporúčame preto využiť súčasné obdobie nútenej nečinnosti STK aj na tieto úkony.

17/03/2020 DOPLNENIE OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Úrad verejného zdravotníctva vydal opatrenie č. OLP/2596/2020, ktorým doplnil pôvodné opatrenie o zákaze niektorých činností. Spod zákazu vyňal okrem iného autoservisy, pneuservisy a odťahové služby alebo taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovarov. STK naďalej ostávajú zatvorené.

17/03/2020 OSVEDČENIA ADR V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k platnosti osvedčení na prepravu nebezpečných vecí (ADR) v súčasnej mimoriadnej situácii. Vyplýva z nej, že v SR možno v súčasnosti vykonávať prepravu nebezpečných vecí (ADR) aj na základe osvedčenia, ktorého platnosť skončila po 15.03.2020, a kvôli zastaveniu činnosti STK ho nebolo možné predĺžiť. Prevádzkovateľ vozidla je pritom povinný zabezpečiť, aby vozidlo prevádzkované v cestnej premávke bolo v riadnom technickom stave. Predĺženie platnosti osvedčenia sa bežne vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred alebo po dátume platnosti. Po obnovení činnosti STK nebude do tejto lehoty započítavaná doba núteného zatvorenia STK. Osvedčenia, ktorých platnosť uplynula v čase mimoriadnej situácie, teda bude možné predĺžiť.

16/03/2020 INFORMÁCIA MDV SR K DOŠKOĽOVANIAM A SKÚŠKAM TECHNIKOV V SÚČASNEJ MIMORIADNEJ SITUÁCII

Podľa dnešnej informácie MDV SR sa súčasnými mimoriadnymi opatreniami na ochranu zdravia a života vynútená neúčasť technikov technickej kontroly na doškoľovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika alebo na skúške z odbornej spôsobilosti posudzuje rovnako, ako neúčasť z dôvodu práceneschopnosti, a technici sa uvedenému podrobia postupne po ukončení týchto opatrení. Neúčasť z dôvodu práceneschopnosti a odloženie doškoľovacieho kurzu a následnej skúšky upravuje § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z.

15/03/2020 ZATVORENIE STK A PEK NA 14 DNÍ

Uznesením vlády SR č. 113 z 15.03.2020 bola hlavnému hygienikovi SR uložená povinnosť vydať opatrenie, ktorým na 14 dní uzatvorí všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodov s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, a to od 16.03.2020. Uzatvorenie sa týka aj staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení. Rovnako naša spoločnosť nebude v tomto období distribuovať tovar pre STK.

Aktualizácia 16.03.2020: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP12595/2020 nadväzujúce na uznesenie vlády zmienené v  správe bolo zverejnené na internetovej stránke úradu.

13/03/2020 POKUTY ZA ZMEŠKANÚ TECHNICKÚ A EMISNÚ KONTROLU V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE BUDÚ ODPUSTENÉ

Ministerstvo dopravy a výstavby SR dnes zverejnilo na svojom webe túto informáciu:

Prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní. Ministerstvo dopravy a výstavby SR odporučilo Okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorých platnosť sa skončila od 12. 3. 2020 do odvolania. Automaticky generované rozkazy na pokuty vydávajú Okresné úrady. V prípade, že prevádzkovatelia vozidiel obdržia rozkaz o uložení pokuty, odporúčame im podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti.

Informáciu možno nájsť tu.

12/03/2020 FORMULÁR NA TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU („FARMÁRSKE ZNAČKY“)

Aktualizovali sme interaktívny formulár na vyplnenie technických údajov vnútroštátne schvaľovaného jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou („farmárske značky“). Formulár vo formáte pdf možno vyplniť v počítači a po vytlačení použiť nielen ako doklad predkladaný pri zodpovedajúcej technickej kontrole na STK, ale aj ako prílohu k návrhu na schválenie takéhoto vozidla na okresnom úrade.

12/03/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMOV SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ A KALIBRUJÚCICH OSÔB

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách a zoznam odborne spôsobilých osôb na kalibráciu meradiel používaných pri technických kontrolách.

12/03/2020 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV NA VYKONÁVANIE SKÚŠOK Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI A OVEROVANIE PLNENIA PODMIENOK NA STK

Dňom 01.04.2020 nadobúdajú účinnosť dve novelizácie metodických pokynov:

11/03/2020 HOLANDSKO-SLOVENSKÁ ŠTÚDIA O KONTROLE SVETLOMETOV

Jedným z medzinárodných projektov, na ktorých sa naša spoločnosť v roku 2019 podieľala, bola štúdia Checking (modern) headlight systems (Kontrola moderných systémov svetlometov) vykonávaná v spolupráci s holandskou technickou službou RDW. Štúdia súvisela aj s našou dlhodobou podporou odborného školstva, pracovali na nej v rámci svojej praxe v RDW a TESTEKu študenti holandskej Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam) a slovenskej Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Záverečnú správu zo štúdie sme pridali na našu webovú stránku medzi odborné publikácie.

10/03/2020 MOŽNOSŤ NEZÚČASTNIŤ SA SKÚŠKY ALEBO DOŠKOĽOVACIEHO KURZU ZO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV

V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou pripomíname technikom technickej kontroly, že podľa § 91 ods. 8 zákona č. 106/2018 Z. z. možno z dôvodu vážnych zdravotných problémov odložiť účasť na doškoľovacom kurze na predĺženie platnosti osvedčenia technika a na následnej skúške z odbornej spôsobilosti. V takýchto prípadoch majú technici možnosť zúčastniť sa najbližšieho doškoľovacieho kurzu alebo skúšky po ukončení práceneschopnosti.

10/03/2020 DOČASNE ZRUŠENÝ VÝKON SKÚŠOK TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR informovalo, že v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR, počnúc dnešným dňom až do odvolania, je zrušený výkon skúšok technikov TK, EK, KO a MPZ, vodičov ADR a bezpečnostných poradcov ADR. O prípadných zmenách v uvedenom opatrení bude MDV SR  včas informovať. Prípadné dopady, vo vzťahu k platnosti vydaných osvedčení, bude MDV SR riešiť sekundárne s prihliadnutím na neočakávanú situáciu.

09/03/2020 PREDKLADANÉ DOKLADY PRI OPÄTOVNOM SCHVÁLENÍ VOZIDLA

Na základe stanoviska MDV SR možno pri technickej kontrole pravidelnej v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke podľa § 30 zákona č. 106/2018 Z. z. akceptovať aj predloženie dokladov podľa § 28 ods. 2 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., teda pôvodných dokladov vozidla (osvedčenie o evidencii, technický preukaz...) alebo pôvodnej tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ) namiesto dosiaľ výhradne vyžadovaného dokladu PZ SR o vyradení vozidla z evidencie. 

09/03/2020 SADA KALIBROV NA SPÁJACIE ZARIADENIA AJ PRE LINKY TYPU A

Pripomíname, že podľa § 56 ods. 4 písm. e) vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. musia byť od 20.05.2020 vybavené kalibrami na spájacie zariadenia podľa § 20 ods. 1 písm. ab) tej istej vyhlášky aj kontrolné linky typu A. Kalibre na spájacie zariadenia môžu byť podľa § 20 ods. 5 vyhlášky spoločné pre viacero liniek, teda stačí, ak bude viaclinková STK vybavená jednou sadou kalibrov spoločnou pre všetky linky.

02/03/2020 AJ V ROKU 2019 SME PODPOROVALI ODBORNÉ ŠKOLSTVO

TESTEK aj v roku 2019 podporoval vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti automobilovej techniky. V našom školiacom a vývojovom stredisku sme privítali študentov z Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU a z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania SjF STU. Na exkurzii si vypočuli prednášky pracovníkov TESTEKu a mohli si tiež vyskúšať niektoré metódy kontroly a skúšok vozidiel aj prakticky. SjF STU sme taktiež poskytli naše meracie a diagnostické zariadenia na využitie pri ich výskumnom projekte v spolupráci so spoločnosťou Siemens „Autonómne vozidlo Siemens Simrod“. S pracovníkmi a študentami oboch ústavov a fakúlt STU dlhodobo spolupracujeme na viacerých projektoch.

28/02/2020 SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019

pravidelne zverejňovaným ročným bilanciám činností našej spoločnosti sme pridali správu za rok 2019.

28/02/2020 ROZMIESTNENIE OZNAČENÍ O MONITOROVANÍ ZÁZNAMOVÝM ZARIADENÍM NA STK

Na stránku sme pridali dokument s príkladom správneho rozmiestnenia označení o monitorovaní záznamovým zariadením (kamerovým systémom) na kontrolných linkách STK. Označenie monitorovaného priestoru je jednou z kontrolovaných položiek pri nami vykonávaných inšpekciách - overeniach plnenia podmienok na STK.

25/02/2020 PREZENTÁCIE A PRÍSPEVKY Z PODUJATÍ V ROKU 2019

      Medzi odborné publikácie sme doplnili naše príspevky z niektorých minuloročných podujatí:

 • spoločná prezentácia MDV SR a TESTEKu o dozore nad STK a článok a prezentácia o činnostiach technickej služby technickej kontroly z medzinárodnej konferencie organizovanej spoločnosťou DEKRA Slovensko „Smerovanie STK na Slovensku a v EÚ: Rok s novým zákonom č. 106/2018 Z. z.“, Bratislava, 02.05.2019
 • prezentácia Status of the SubWG1 on Brake Testing zo zasadnutia pracovnej skupiny CITA WG1, Radeberg (Nemecko), 19.11.2019
 • prezentácia CITA Recommendation No. 8 Brake Testing in Vehicle Inspection zo zasadnutia pracovnej skupiny CITA SubWG1, Varšava, 12.06.2019
 • prezentácia Vehicle Technical Inspections in the Slovak Republic z návštevy chorvátskej organizácie CVH a prevádzkovateľov chorvátskych STK, Bratislava, 14.06.2019
 • prezentácia Aktuálne z oblasti technických kontrol z workshopu NA STK, Soblahov, 16.05.2019

20/02/2020 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV K INŠPEKČNÝM ČINNOSTIAM

Aktualizovali sme vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly pre novú STK, doplnili sme vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly pre zmenu STK a náš starší dokument opisujúci všetky inšpekčné činnosti technickej služby technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: overovanie počiatočného plnenia podmienok, priebežné overovanie plnenia podmienok a odborný dozor.

12/02/2020 INFORMÁCIE MDV SR K JEDNOTLIVÝM VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

MDV SR zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizované informácie o jednotlivých vozidlách s obmedzenou prevádzkou:

K samotnému vykonávaniu takejto technickej kontroly zvláštnej pripomíname, že podľa metodického pokynu 42/2019 sa pri nej kontrolná položka 0.1 (Tabuľky s evidenčným číslom) nevykonáva, nie je preto chybou, ak je na vozidle počas kontroly pripevnená tabuľka s evidenčným číslom zodpovedajúca predchádzajúcemu stavu prihlásenia vozidla v evidencii.

05/02/2020 INFORMÁCIA MDV SR K DOVOZU VOZIDIEL ZO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

MDV SR pridalo na svoju stránku informáciu o jednotlivo dovezených vozidlách zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska po Brexite. Vyplýva z nej, že pre dovoz takýchto vozidiel budú platiť doterajšie pravidlá najmenej do 31.12.2020.

05/02/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 10.02.2020 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

04/02/2020 INFORMÁCIA K POUŽÍVANIU OTOČNÝCH PLOŠÍN

Na stránku sme pridali informáciu ku spôsobu kontroly v kontrolnej položke 2.1.1. (Stav mechanizmu riadenia) a k používaniu otočných plošín.

Pripomíname, že otočné plošiny musia pre svoju správnu činnosť zabezpečovať rotačný aj posuvný pohyb pod zaťažením kolesami vozidla. Ak ich používateľ upraví oproti schválenému stavu tak, že zamedzí posuvnému pohybu otočnej platne, potom nebudú fungovať správne. Plošiny sa v takom prípade pri vytáčaní kolies voľne nepohybujú pod vozidlom, ale vozidlo sa pohybuje po posuvne zafixovaných plošinách. Dôsledkom môže byť zošmyknutie kolies vozidla z plošín, v krajnom prípade dokonca až poškodenie vozidla alebo ohrozenie bezpečnosti osôb prítomných na kontrolnej linke!

03/02/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.02.2020 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

31/01/2020 ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

S účinnosťou od 01.02.2020 sa metodickým pokynom č. 9/2020 mení metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (úplné znenie po zmene). Predmetom zmeny je spresnenie požiadavky na minimálnu dĺžku VIN. Podmienka minimálnej dĺžky 5 znakov sa vzťahuje výhradne na podomácky vyrobené vozidlá, na komerčne vyrábané vozidlá sa nevzťahuje. 

29/01/2020 ŠTATISTIKY TECHNICKÝCH KONTROL V SR ZA ROK 2019

Na stránku sme pridali dokument so základnými štatistickými ukazovateľmi technických kontrol v roku 2019. Oproti minulým rokom sme ho rozšírili, pridali sme napríklad prehľady najčastejšie zisťovaných chýb, porovnania úspešnosti vozidiel s predchádzajúcimi rokmi alebo počty vykonaných kontrol v jednotlivých kalendárnych týždňoch roka.

24/01/2020 METODICKÝ POKYN PRE TECHNICKÚ KONTROLU PRI ZMENE KATEGÓRIE O NA R

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 1/2020 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zmenou vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra, ak na vozidle nedošlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene. Metodický pokyn nadobudne účinnosť 01.02.2020.

21/01/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 27.01.2020 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

21/01/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO AJ ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

MDV SR schválilo aj ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 25.05.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

15/01/2020 NÁVOD NA ZAEVIDOVANIE KONTROLY VOZIDLA S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

Na stránku sme pridali návod na zaevidovanie vykonania kontroly vozidla s obmedzenou prevádzkou v informačnom systéme technických kontrol. Návod zahŕňa aj použitie mobilnej aplikácie pri vykonávaní takejto kontroly mimo priestorov STK. 

14/01/2020 AKTUALIZOVANÁ INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU

Aktualizovali sme informáciu k priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly a súvisiaci zoznam technologických zariadení, ktorými musia byť STK vybavené.

14/01/2020 ĎALŠIE TURNUSY ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA SCHVÁLENÉ

MDV SR schválilo termíny dvoch ďalších tohtoročných turnusov základného školenia technikov technickej kontroly, uskutočnia sa od 02.03.2020 a od 20.04.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

13/01/2020 ZMENA TERMÍNU DOŠKOĽOVACÍCH KURZOV.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky schválilo zmenu doškoľovacích kurzov. Pôvodne plánované doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly sa presúvajú nasledovne:

Z termínu 2. až 4.3.2020 na nový termín 24. až 26.2.2020.
Z termínu 20. až 22.4.2020 na nový termín 15. až 17.4.2020.

Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/01/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam meradiel a zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

09/01/2020 INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK

V súvislosti s pokračovaním vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali list MDV SR oznamujúci schválenie plánu ministerstvom, ako aj schválený plán priebežného overovania na rok 2020 (STK a termíny vykonania overenia).

03/01/2020 SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 17.01.2020. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

31/12/2019 NOVELIZÁCIE VYHLÁŠOK Č. 132/2018 Z. Z. A Č. 134/2018 Z. Z., OPRAVA VYHLÁŠKY Č. 426/2019 Z. Z.

V Zbierke zákonov boli zverejnené dve novelizujúce vyhlášky a jedna oprava chyby k vykonávacím vyhláškam k zákonu č. 106/2018 Z. z.:

 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 498/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 499/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • oznámenie č. 508/2019 Z. z. o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.

Podstatné časti vyhlášok č. 498/2019 Z. z. a č. 499/2019 Z. z. nadobúdajú účinnosť 1.1.2020.

30/12/2019 KU ZMENÁM V TECHNICKÝCH KONTROLÁCH OD 01.01.2020

Ku zmenám v technických kontrolách od 01.01.2020, o ktorých sme priebežne informovali v posledných týždňoch, sme pripravili ešte jeden informačný dokument s prehľadom zmien v metodických pokynoch a prevodnú tabuľku chybových kódov DTC (zisťovaných čítaním OBD) na kódy chýb v kontrolných položkách technickej kontroly.
V súvislosti so zmenami sme ďalej na stránku pridali interaktívny formulár na vyplnenie technických údajov vnútroštátne schvaľovaného jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Formulár vo formáte pdf možno vyplniť v počítači a po vytlačení použiť nielen ako doklad predkladaný pri zodpovedajúcej technickej kontrole na STK, ale aj ako prílohu k návrhu na schválenie takéhoto vozidla na okresnom úrade.
Prevádzkovateľom STK, technikom technickej kontroly a ostatným pracovníkom STK želáme úspešný rok 2020 a v prvé januárové dni predovšetkým čo najmenej problémov s nábehom zmien vyplývajúcich z novelizácií zákona č. 106/2018 Z. z., nadväzujúcich vyhlášok a metodických pokynov technickej kontroly!

18/12/2019 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV OD 01.01.2020

S účinnosťou od 01.01.2020 prichádza ku zmenám týchto metodických pokynov MDV SR pre technické kontroly:

 • Metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1) sa mení metodickým pokynom č. 35/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 49/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa riadenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 2) sa mení metodickým pokynom č. 38/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 51/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 4) sa mení metodickým pokynom č. 34/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6) sa mení metodickým pokynom č. 36/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla  (Kontrolné položky skupiny 7) sa mení metodickým pokynom č. 37/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol sa mení metodickým pokynom č. 39/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 45/2018 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách sa mení metodickým pokynom č. 40/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu.

17/12/2019 NOVÉ METODICKÉ POKYNY NA TK VOZIDIEL S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A PRI DEMONTÁŽI PLYNOVÉHO POHONU

Na stránku sme pridali nové metodické pokyny MDV SR:

 • Metodický pokyn č. 41/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou plynového zariadenia z vozidla
 • Metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

Oba metodické pokyny nadobúdajú účinnosť k 01.01.2020. Metodickým pokynom č. 42/2019 sa nahradí doterajší metodický pokyn č. 70/2018 s rovnakým názvom, ktorý bude k tomuto dátumu zrušený.

16/12/2019 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ NA ROK 2020

Na stránku sme pridali plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2020.

16/12/2019 OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ MOBILNEJ APLIKÁCIE MSTK AKO ČÍTAČKY OBD

Ministerstvom dopravy a výstavby vydané osvedčenie o schválení našej mobilnej aplikácie na používanie informačného systému technických kontrol mSTK ako čítačky palubnej diagnostiky OBD nájdete tu. V tejto súvislosti pripomíname, že sme všetkým STK zaslali po 2 kusy diagnostických jednotiek OBD ELM 327 kompatibilných so zariadeniami s operačným systémom Android. Tieto jednotky však žiaľ nie sú kompatibilné s mobilnými zariadeniami s operačným systémom iOS. Užívatelia takýchto zariadení si preto musia zadovážiť iné jednotky, kompatibilné s ich operačným systémom (jednotka musí podporovať štandard Bluetooth LE).

13/12/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam meradiel a zariadenímonitorovacích záznamových zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

13/12/2019 NOVELIZÁCIE VYKONÁVACÍCH VYHLÁŠOK K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.

Dnes boli v Zbierke zákonov zverejnené štyri novelizujúce vyhlášky k vykonávacím vyhláškam k zákonu č. 106/2018 Z. z., ktoré nadobudnú účinnosť 01.01.2020:

 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. Právne záväzné znenie možno nájsť tu. K vyhláške sme pripravili aj informačný dokument s vysvetlením zmien.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 424/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 425/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z. Právne záväzné znenie možno nájsť tu
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.

13/12/2019 MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY UŽ AJ PRE IOS

Od 1.1.2020 pribudnú do celoštátneho informačného systému technických kontrol (CIS TK) nové funkcie, prístupné pomocou mobilného zariadenia na používanie CIS TK. Budú slúžiť na: 

 • vyhotovovanie snímok identifikačného čísla vozidla VIN, stavu odometra a ďalších požadovaných údajov (bude možné použiť aj na zasielanie snímok do informačného systému emisných kontrol a naopak, snímky zhotovené aplikáciou pre emisné kontroly bude možné zaslať aj do CIS TK),
 • čítanie údajov z palubnej diagnostiky vozidla OBD (povinné pre vozidlá kategórií M1 a N1 prihlásené po prvý krát do evidencie po 1.1.2012).

Pre bezproblémový nábeh novej funkcionality CIS TK odporúčame všetkým technikom technickej kontroly nastaviť a vyskúšať si možnosti aplikácie mSTK v mobilnom zariadení na používanie CIS TK už teraz. Aplikáciu mSTK je možné stiahnuť prostredníctvom služby Obchod Play (Google Play) pre operačný systém Android alebo App Store pre operačný systém iOS. Nastavením a odskúšaním aplikácie mSTK v dostatočnom časovom predstihu sa vyhnete komplikáciám s nastavením a používaním aplikácie v prvých dňoch používania. Prípadné pripomienky k aplikácii posielajte na e-mail: mstk@testek.sk, môžete tým prispieť k jej optimalizácii a vylepšeniam.

Návod na inštaláciu a použitie aplikácie mSTK pre operačný systém Android si môžete stiahnuť tu: http://testek.sk/files/mSTK-navod.pdf

Návod na inštaláciu a použitie aplikácie mSTK pre operačný systém iOS si môžete stiahnuť tu: http://www.testek.sk/files/mSTK-navod_iOS.pdf

11/12/2019 TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania ďalšieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 03.02.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/12/2019 ODSTÁVKA SYSTÉMU AIS TK 28.12.2019

Vážení zástupcovia oprávnených osôb technickej kontroly, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v sobotu 28.12.2019 nebude z dôvodu plánovanej aktualizácie dostupný AIS TK (CIS TK) počas celého dňa. Systém bude opätovne dostupný  v nedeľu 29.12.2019 od 08:00. Ďakujeme za pochopenie.

10/12/2019 OBMEDZENÁ PREVÁDZKA VÝDAJA TOVARU

Vážení obchodní partneri, oznamujeme Vám, že z dôvodu vianočných sviatkov bude dňa 23.12.2019 obmedzená prevádzka výdaja tovaru len do 12.00. K ďalšiemu obmedzeniu našich služieb budeme žiaľ musieť kvôli výluke kuriérskej služby UPS pristúpiť v dňoch 27.12. až 31.12.2019, kedy nebudeme vydávať a zasielať tovar. Ak to však bude nevyhnutné na zabezpečenie chodu Vašej prevádzky, aj v tomto čase tovar pre Vás po telefonickej dohode na tel. č. +421 911 565 025 pripravíme a budete si ho môcť v dohodnutý čas u nás vyzdvihnúť osobne. Ďakujeme za pochopenie.

10/12/2019 ZMENA VYHLÁŠKY Č. 131/2018 Z. Z. O SCHVAĽOVANÍ VOZIDIEL

Na stránke slov-lex.sk bola zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 418/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel. Právne záväzné znenie novelizujúcej vyhlášky možno nájsť tu.

10/12/2019 KONČIACE LEHOTY PRECHODNÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č. 137/2018 Z. Z. PRE ZARIADENIA STK

Prevádzkovateľom STK pripomíname končiace sa lehoty podľa § 56 ods. 4 písm. a) až d) vyhlášky č. 137/2018 Z. z. na vybavenie niektorými zariadeniami. Najneskôr do 31.12.2019 musia byť STK vybavené týmito zariadeniami:

 • Mobilné zariadenie na používanie celoštátneho informačného systému [§ 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky],
 • Otočné plošiny [§ 20 ods. 1 písm. l) vyhlášky],
 • Skúšačka zavesenia a uloženia kolies, ak ide o kontrolnú linku typu A [§ 20 ods. 1 písm. m) vyhlášky],
 • Čítačka palubnej diagnostiky OBD [§ 20 ods. 1 písm. s) vyhlášky] – toto zariadenie bude nahradené príslušnou funkciou informačného systému technických kontrol.

09/12/2019 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU ZMENÁM ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 01.01.2020

Dňom 01.01.2020 nadobudne účinnosť podstatná časť ustanovení zákona č. 364/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti so zmenami, ktoré budú mať vplyv na technické kontroly, sme na stránku pridali nový informačný dokument.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel