Menu

NOVINKY

ŠTATISTIKY ZA ROK 2017
Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2017.…...
TESTEK HOSTIL ZASADNUTIE TECHNICKÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN CITA
V dňoch 30. a 31.01.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie dvoch technických pracovných skupín medzinárodnej organizácie CITA - pre kontrolu bŕzd a ...

NOVINKY

12/02/2018 ŠTATISTIKY ZA ROK 2017

Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2017.

06/02/2018 TESTEK HOSTIL ZASADNUTIE TECHNICKÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN CITA

V dňoch 30. a 31.01.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie dvoch technických pracovných skupín medzinárodnej organizácie CITA - pre kontrolu bŕzd a kontrolu svetlometov. Zasadnutie skupiny pre brzdy viedol zástupca TESTEKu Marián Rybianský, ktorý je od minulého roku jej predsedom. Na zasadnutí boli prednesené príspevky pracovníkov našej spoločnosti Roller Brake Testers and Vertical Load Measuring in ISO 21069-1 a DX meter, an application for measuring the vehicle’s deceleration, ktorý vznikol v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU.

WG1_Subwg

WG1_Subwg

15/01/2018 REZORTNÁ ZBIERKA PREDPISOV MDV SR NA PORTÁLI SLOV-LEX

Metodické pokyny MDV SR od roku 2016, okrem iného aj tie, ktoré sa týkajú technických kontrol, sú zverejnené v rezortnej zbierke predpisov na portáli Slov-Lex. Všetky predpisy vrátane ich úplných znení možno naďalej nájsť aj na našej internetovej stránke.

08/01/2018 AKTUALIZÁCIA FAQ

Aktualizovali sme dokument s najčastejšími otázkami o technických kontrolách vozidiel.

20/12/2017 ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

Šťastné a veselé Vianočné sviatky

Želáme šťastné a veselé Vianoce a len to najlepšie v roku 2018!

TESTEK, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel

11/12/2017 PREZENTÁCIA O OČAKÁVANÝCH ZMENÁCH V ZARIADENIACH STK

Pridali sme prezentáciu o očakávaných zmenách v povinnom vybavení STK zariadeniami, prednesenú na minulotýždňovom workshope NA STK o technických kontrolách. 

30/11/2017 PREZENTÁCIE Z PRACOVNEJ SKUPINY CITA PRE KONTROLU BŔZD

Medzi publikácie sme pridali prezentácie prednesené zástupcom TESTEKu na novembrovom zasadnutí medzinárodnej pracovnej skupiny CITA WG1 „Safety systems“. Ide o stručný prehľad aktivít pracovnej skupiny CITA SubWG „Brake Testing“ a predstavenie nemecko-slovenskej iniciatívy za zrevidovanie požiadavky smernice 2014/45/EÚ na povinné vybavenie STK nápravovými váhami.

22/11/2017 PODPORUJEME ŠKOLSTVO

Viac ako polovica zamestnancov našej spoločnosti absolvovala vysokoškolské štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Aj preto nás mimoriadne teší, že môžeme podporiť vzdelávanie terajších študentov Ústavu dopravnej techniky a konštruovania SjF STU. V októbri u nás absolvovali v dvoch turnusoch prednášky o technických kontrolách a kontrole brzdovej sústavy, pričom si mohli vyskúšať metódy kontroly vozidiel aj prakticky.

Obrázok 1

Obrázok 2

13/11/2017 ŠKOLENIE NOVÉHO AUTOMATIZOVANÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. organizuje od 20. novembra 2017 školenia užívateľov k novej verzii automatizovaného informačného systému technickej kontroly (AIS TK). Školenie s dobou trvania približne 2 hodiny je bezplatné, počet účastníkov z jednej STK je obmedzený na 3 osoby. Školenia sa budú konať v priestoroch prevádzky TESTEK, a.s. na Vajnorskej 137, Bratislava. Objednávať účastníkov na jednotlivé termíny je možné výhradne v internetovom objednávacom systéme na www.testek-servis.sk/skolenia, výber termínu je záväzný. 
V prípade otázok sa možno obrátiť e-mailom na info@testek-servis.sk alebo telefonicky na +421 911 565 900.

31/10/2017 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU BŕZD VOZIDIEL M1 A N1 OD 01.11.2017

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 30/2017 účinný od 01.11.2017, ktorým sa mení metodický pokyn na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e. Pridali sme tiež úplné znenie zmeneného metodického pokynu a informačný dokument s prehľadom najdôležitejších zmien.

31/10/2017 ŠKOLENIA NA NOVÚ VERZIU ISTK - AVÍZO

Na mesiace november a december pripravujeme sériu poldňových školení na prácu s novou verziou informačného systému ISTK. Prihlasovanie bude možné prostredníctvom interaktívneho formulára, ktorý sprístupníme na našej stránke v najbližších dňoch. Rátame s účasťou najviac 3 osôb z každej STK.

10/10/2017 LV-SK WORKSHOP PTI 2017

S lotyšskou organizáciou CSDD, ktorá sa okrem iného zaoberá podobnými činnosťami, ako naša spoločnosť, spolupracujeme už dlhšiu dobu. Spoločnou akciou CSDD a TESTEKu bol aj nedávny lotyšsko - slovenský workshop o technických kontrolách LV-SK Workshop PTI 2017, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. až 29.09.2017 v Lotyšsku. Predmetom diskusií lotyšských a našich odborníkov boli predovšetkým postupy technickej a cestnej technickej kontroly vozidiel, spracovanie súvisicich dát v informačných systémoch a transpozícia smernice 2014/45/EÚ do národných predpisov oboch štátov.

LV-SK

LV-SK

LV-SK

LV-SK

07/09/2017 NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O PREVÁDZKE VOZIDIEL V CESTNEJ PREMÁVKE

Návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, možno ho nájsť na portáli Slov-Lex tu.

07/09/2017 ETICKÝ KÓDEX

Na stránku sme pridali etický kódex, ktorý upravuje základné princípy a pravidlá správania sa zamestnancov našej spoločnosti. Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca našej spoločnosti. Ak máte pocit, že niektorý zo zamestnancov koná v rozpore s ním, budeme vďační, ak to oznámite vedeniu našej spoločnosti.

24/08/2017 ZMENA TERMÍNU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Z dôvodu nedostatku doručených žiadostí k októbrovému základnému školeniu sa mení 4. termín základného školenia nasledovne:

14/08/2017 INTERNETOVÁ STRÁNKA TESTEK SERVIS, A.S.

Informácie o aktivitách našej sesterskej spoločnosti TESTEK servis, a.s. možno nájsť na samostatnej internetovej stránke www.testek-servis.sk.

11/07/2017 NOVÉ PREZENTÁCIE Z ODBORNÝCH PODUJATÍ

Medzi publikácie zverejnené na našej stránke sme pridali príspevok a prezentáciu o pripravovaných zmenách predpisov z medzinárodnej konferencie Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ z apríla 2017 a prezentáciupripravovaným zmenám v povinnom vybavení STK zariadeniami prednesenú na plenárnom zasadnutí Národnej asociácie STK v máji 2017.

03/07/2017 OVERENIE VOZIDLA TAXISLUŽBY

To, či je vozidlo vozidlom taxislužby, má okrem iného vplyv aj na lehotu platnosti technickej kontroly pravidelnej. Platnosť osvedčenia vozidla taxislužby možno overiť prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) na odkaze tu.

23/05/2017 MEDZINÁRODNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE KONTROLU BŔZD VZNIKLA NA SLOVENSKU

TESTEK sa stal miestom vzniku pracovnej skupiny pre kontrolu bŕzd SubWG1 Brake Testing medzinárodnej organizácie pre technické kontroly CITA. Na prvom ustanovujúcom zasadnutí 11.05.2017 sme u nás priamo alebo prostredníctvom telekonferencie privítali celkovo 22 účastníkov z desiatich európskych štátov. Za predsedu novej pracovnej skupiny bol jej členmi zvolený zástupca TESTEKu Marián Rybianský.

SubWG1

SubWG1

16/05/2017 PODROBNOSTI DOPLNKOVÝCH ŠKOLENÍ Z OBLASTI STK

Podrobnosti k avizovanému semináru majiteľov a štatutárov STK a školeniu administratívnych pracovníkov STK možno nájsť tu. Obe školenia organizačne zabezpečuje spoločnosť TESTEK servis, a.s. v spolupráci s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s.

12/05/2017 ZMENA PRI POUŽÍVANÍ MONITOROVACÍCH ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENÍ

Na stránku sme pridali metodický pokyn MDV SR č. 13/2017, ktorým sa s účinnosťou od 15.05.2017 mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 20/2013 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách. Okrem nového metodického pokynu sme pridali aj úplné znenie metodického pokynu č. 20/2013 po zmene. Monitorovacím záznamovým zariadením sa na základe tejto novelizácie predpisu nesmie manipulovať tak, aby došlo k zmene jeho nastavenia.

11/05/2017 AVÍZO DOPLNKOVÝCH ŠKOLENÍ SÚVISIACICH S TECHNICKÝMI KONTROLAMI

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje v spolupráci s poverenou technickou službou TESTEK, a.s. aj tento rok ponuku seminárov a školení pre STK. Na rozdiel od minulých rokov je ponuka tentoraz zameraná na dve nové cieľové skupiny z tejto oblasti - na majiteľov a štatutárov STK a na pracovníkov príjmu STK. Hoci kontrolní technici sú pravidelne školení, manažmentu a administratívnym pracovníkom STK takáto povinnosť z platných predpisov nevyplýva. Pripravované školenia nie sú povinné, účastníkom však môžu sprostredkovať informácie o ich povinnostiach, právach a možnostiach predídenia a riešenia problémov v každodennej praxi, ako i o aktuálnom stave predpisov a celkovom dianí v oblasti.

Avízo možno nájsť tu, podrobnejšie informácie vrátane termínov a cien budú zverejnené v najbližších dňoch.

21/04/2017 MIMORIADNY TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Vzhľadom na velký počet doručených žiadostí organizujeme mimoriadny termín základného školenia kontrolných technikov v dňoch 19.6. - 30.6.2017 (teoretická časť).  Účastníci zaradení do tohto termínu budú informovaní listom v dostatočnom predstihu.

19/04/2017 PODPORUJEME ŠKOLSTVO

Naša spoločnosť podporuje vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti automobilovej techniky. Koncom marca sme v našom školiacom a vývojovom pracovisku privítali študentov z Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU. Na exkurzii si mohli vyskúšať niektoré metódy kontroly a skúšok vozidiel aj prakticky. Návšteva nadviazala na prednášky o technických kontrolách a kontrole brzdovej sústavy prednesené našimi pracovníkmi študentom na pôde ústavu.

FEI01

FEI02

FEI03

24/03/2017 PREZENTÁCIA O ZARIADENIACH NA KONTROLU SVETLOMETOV

Medzi publikácie sme pridali prezentáciu k správe o problémoch a perspektívach zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov prednesenú zástupcom spoločnosti TESTEK 15.03.2017 na zasadnutí pracovnej skupiny CITA WG1 v Arnheme (Holandsko). Prezentácia vznikla v spolupráci s poľským inštitútom ITS.

24/03/2017 PODROBNOSTI KONFERENCIE SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL NA SLOVENSKU A V EÚ

Na už skôr avizovanú medzinárodnú konferenciu Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ, ktorú naša spoločnosť podporuje formou partnerstva, sa možno prihlásiť cez internetovú stránku jej organizátora - spoločnosti SLOVDEKRA. Konferencia sa uskutoční dňa 27.04.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, partnerskými organizáciami sú okrem našej spoločnosti aj S-EKA, BECEP a DEKRA Automotive Deutschland. Podrobnosti možno nájsť na internetovej stránke konferencie.

03/03/2017 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL NA SLOVENSKU A V EÚ

S partnerskou podporou poverených technických služieb technickej kontroly TESTEK, a.s. a emisnej kontroly S-EKA s.r.o. sa dňa 27.04.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ. Konferenciu pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) organizuje spoločnosť SLOVDEKRA s.r.o. Predmetom konferencie bude súčasná situácia a pripravované zmeny v oblasti technických kontrol a schvaľovania vozidiel na premávku, a to nielen v kontexte Slovenska, ale aj Európskej únie. Konferenciu prisľúbil slávnostne otvoriť pán minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Zo zahraničia sa zúčastnia zástupcovia DEKRA SE Stuttgart a DEKRA Automotive Deutschland. Na konferencii vystúpia s prednáškami aj páni Ing. Ľubomír Moravčík PhD a Ing. Marek Hudec zo Štátneho dopravného úradu MDV SR. Program konferencie možno nájsť tu.

20/02/2017 ZO SKÚŠOK ZARIADENÍ PRE TECHNICKÉ KONTROLY

Medzi činnosti poverenej technickej služby patria aj skúšky zariadení pre technické kontroly. Na snímkach vidno naše pracovisko na porovnávacie skúšky zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov. Skúšané zariadenia sú umiestnené na špeciálnom nastaviteľnom vodorovnom ráme zaručujúcom rovnaké podmienky merania. Okrem skúšok zariadení využívame toto pracovisko aj na výskum a vývoj metód kontroly svetlometov.

Skúška zariadení 01

Skúška zariadení 02

27/01/2017 TESTEK V ROKU 2016

Na stránku sme pridali správu o činnosti poverenej technickej služby v roku 2016.

27/01/2017 NOVÉ TERMÍNY ZÁKLADNÝCH A ZDOKONAĽOVACÍCH ŠKOLENÍ V ROKU 2017

Pridali sme informáciu o schválených termínoch základných školení a zdokonaľovacích školení CEMT a ADR.

21/12/2016 NOVÁ SKÚŠOBŇA BŔZD V ŠKOLIACOM A VÝVOJOVOM PRACOVISKU

Minulý mesiac pribudla k technologickým zariadeniam v školiacom a vývojovom pracovisku TESTEKu nová valcová skúšobňa bŕzd výrobcu Roboterm určená tiež pre vozidlá s pohonom štyroch kolies. Okrem školení a skúšok kontrolných technikov bude využívaná aj  pri vývoji postupov kontroly pre návrhy metodických pokynov.

Hala VSB

Hala VSB

08/12/2016 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ KONTROLNÝCH TECHNIKOV NA ROK 2017

Plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika na rok 2017 možno nájsť tu.

06/12/2016 ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY V TESTEKU

TESTEK hostil dňa 29.11.2016 zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA SubWG „Headlight Testers“. Priamo alebo prostredníctvom internetovej videokonferencie sa stretnutia zúčastnili odborníci z celkovo ôsmich európskych krajín. Súčasťou stretnutia bolo aj predvedenie moderných zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov v školiacom a vývojovom stredisku spoločnosti TESTEK.

SubWG1

SubWG2

SubWG3

06/12/2016 ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE KONTROLNÝCH TECHNIKOV

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia kontrolných technikov. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 13.02. do 24.02.2017. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 27.02.2017. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom. Ak kapacita tohto turnusu bude naplnená, budú ďalšie novodoručené žiadosti zaraďované do niektorého z ďalších turnusov.

01/12/2016 NOVÝ PREDPIS PRE SKÚŠKY MERADIEL A PRÍSTROJOV

Na stránku sme pridali metodický pokyn MDVRR SR č. 55/2016, ktorým sa upravujú podmienky pre meradlá a prístroje používané pri technických kontrolách vozidiel. Nový predpis nahradil s účinnosťou od 01.12.2016 doterajší metodický pokyn č. 82/2011.

31/10/2016 METODICKÝ POKYN Č. 53/2016

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 53/2016 týkajúci sa technických kontrol historických vozidiel. Od 01.11.2016 sa ním umožňuje vykonávanie technických kontrol zvláštnych pre historické vozidlá, budúce historické vozidlá (ku žiadosti o vydanie preukazu historického vozidla) a historické vozidlá, ktorým skončila platnosť preukazu historického vozidla.

31/10/2016 METODICKÝ POKYN Č. 54/2016

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 54/2016 účinný od 01.11.2016, meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla), vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene. Metodickým pokynom prichádza ku zmene v posudzovaní povinnosti vybavenia výškovo nastaviteľným podperným zariadením u prívesov so stredovou nápravou. Po novom sa táto povinnosť vzťahuje len na prívesy so stredovou nápravou s okom oja, teda veľká časť prívesov, ktoré sú vybavené spojovacími hlavicami triedy B50-X, tejto povinnosti nepodlieha.

28/10/2016 NARIADENIE VLÁDY SR Č. 288/2016 Z. Z.

Medzi predpisy sme pridali nariadenie vlády SR č. 288/2016 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.11.2016 mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.

18/10/2016 PREZENTÁCIA O KONTROLE VOZIDIEL CEZ OBD

Na stránku sme pridali prezentáciu našej spoločnosti z minulotýždňového seminára Technológie pre kontroly a servis moderných automobilov, ktorý sa konal ako sprievodná akcia Autosalónu Nitra 2016. Predmetom prezentácie bola kontrola elektronických systémov vozidiel cez rozhranie OBD.

17/10/2016 NÁVŠTEVA DELEGÁCIE ASOCIÁCIE STK Z LITVY

Dňa 05.09.2016 navštívila TESTEK delegácia litovskej asociácie spoločností pre technické kontroly vozidiel. Pred ďalším programom v Bratislave, ktorý zahŕňal i návštevu STK, sme litovským kolegom poskytli základné informácie o technických kontrolách v Slovenskej republike. Prezentáciu v anglickom jazyku sme pridali medzi ostatné publikácie na našej internetovej stránke. To, ako vnímali návštevu Slovenska členovia litovskej delegácie, možno nájsť v článku.

Delegácia Litva

Delegácia Litva

Delegácia Litva

10/10/2016 AKTUALIZOVANÝ DOKUMENT O POČTE MIEST NA SEDENIE

Doplnili sme a rozšírili informáciu o posudzovaní vozidiel z hľadiska počtu miest na sedenie a počtu sedadiel.

21/09/2016 SEMINÁR TECHNOLÓGIE PRE KONTROLY A SERVIS MODERNÝCH AUTOMOBILOV

TESTEK je jedným z hlavných partnerov sprievodného seminára Autosalónu Nitra 2016 s názvom Technológie pre kontroly a servis moderných automobilov. Podrobnosti v avíze.

01/09/2016 PRESŤAHOVALI SME SA

Od 01.09.2016 nás nájdete v zrekonštruovaných priestoroch na novej adrese, na Vajnorskej 137 v Bratislave, v areáli Mediaprint Kapa. Adresa pre písomný styk ostáva doterajšia. Podrobnosti v kontaktoch.Navigácia TESTEK

Navigácia TESTEK

03/08/2016 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTU O POKUTÁCH

Aktualizovali sme dokument o pokutách za neabsolvovanie technickej kontroly.

20/07/2016 INFORMÁCIA K ZÁKLADNÉMU ŠKOLENIU

Na našu stránku sme pridali informáciu týkajúcu sa nasledujúceho termínu základného školenia.

29/06/2016 REKODIFIKOVANÉ ZNENIE ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. ÚČINNÉ OD 01.07.2016

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke nové rekodifikované znenie zákona č. 725/2004 Z. z. po zmene zákonom č. 91/2016 Z. z., účinné od 01.07.2016.

28/06/2016 NOVÉ PREZENTÁCIE A ODBORNÉ PRÍSPEVKY

Na stránku sme pridali prezentácie a príspevky z nedávnych podujatí:

Príspevky s účasťou spoločnosti TESTEK na 12. medzinárodnej konferencii Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach 08.10.2015 v Nitre

Rybianský – Ondrejka: Vehicle Technical Inspections in the Slovak Republic, prezentácia pre delegáciu z Moldavska v rámci Civil Servants Mobility Programme, Bratislava, 04.02.2016

Rybianský: PTI in Slovakia: Extended scope of data transferred from roller brake testers into the central information system, zasadnutie CITA WG1, Klettwitz (Nemecko), 11.05.2016

Prezentácie pre delegáciu CSDD z Lotyšska, Bratislava, 08.-09.06.2016

16/06/2016 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V dňoch 08 a 09.06.2016 navštívila TESTEK delegácia lotyšskej organizácie CSDD. Predmetom rozhovorov boli moderné metódy kontroly vozidiel, predovšetkým kontrola brzdových sústav a prenosy dát z valcových skúšobní bŕzd. Súčasťou programu bolo aj praktické predvádzanie v našom školiacom a vývojovom pracovisku.

CSDD

15/06/2016 NOVINKY NA ŠKOLENÍ KONTROLNÝCH TECHNIKOV

Školenia pre kontrolných technikov sa snažíme neustále zlepšovať. Na práve prebiehajúcom základnom školení sme vyskúšali nový koncept prepojenia prednášky s praktickým cvičením. Prednášajúci dopĺňa teoretický výklad kontroly bŕzd, prebiehajúci priamo pri valcovej skúšobni bŕzd, predvedením praktického merania. Poslucháči vidia výpočet na tabuli a majú možnosť zaznamenávať si ho do pracovných listov. Zrozumiteľnosti výkladu v hlučnejšom prostredí pomáha jeho bezdrôtový prenos do prijímačov so slúchadlami, ktoré majú k dispozícii všetci účastníci školenia.

Školenie

02/06/2016 NESPRÁVNY ZÁPIS STAVU POČÍTADLA PREJDENEJ VZDIALENOSTI PRI TECHNICKEJ KONTROLE

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k prípadom nesprávneho zápisu stavu počítadla prejdenej vzdialenosti pri technickej kontrole.

27/04/2016 PREZENTÁCIE ZO ŠKOLENIA „K AKTUÁLNYM TÉMAM TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL“

Na stránku sme pridali prezentácie z nedávnej série školení „K aktuálnym témam technickej kontroly vozidiel“:

Školenie

Školenie

Školenie

Školenie

26/04/2016 INFORMAČNÉ BULLETINY

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informačné bulletiny k vzoru osvedčenia o evidencii časť I, osvedčenia o evidencii časť II a technického osvedčenia vozidla.

26/04/2016 MEDZINÁRODNÝ PTI WORKSHOP V ZÁHREBE

Zástupca TESTEKu Marián Rybianský predsedal sekcii o kontrole bŕzd na 2. ročníku medzinárodného podujatia PTI Workshop, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. a 18. marca 2016 v chorvátskom Záhrebe. Na podujatí usporiadanom chorvátskou organizáciou Centar za vozila Hrvatske, holandskou RDW a nemeckou BASt sa stretli zástupcovia Európskej komisie a štátnych organizácií, ako i technických služieb v oblasti kontroly vozidiel z členských štátov EÚ. Prezentáciu z tohto podujatia Brake Testing according to ISO 21069 sme pridali medzi ostatné odborné príspevky na našej webovej stránke.

PTI

PTI

31/03/2016 METODICKÝ POKYN 16/2016

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 16/2016 účinný od 01.04.2016, meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla), vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene. Metodickým pokynom prichádza ku niektorým zmenám v posudzovaní zápisov spájacích zariadení v dokladoch o evidencii vozidla. V zmysle uvedeného metodického pokynu bude informačný materiál k posudzovaniu zápisov zariadení na spájanie vozidiel v doklade o evidencii vozidla pri technickej kontrole aktualizovaný v najbližších dňoch.

24/03/2016 PODROBNOSTI ŠKOLENIA „K AKTUÁLNYM TÉMAM TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL“

Podrobnosti o školení a prihlasovaní naň možno nájsť v letáku.

10/03/2016 ŠKOLENIE „K AKTUÁLNYM TÉMAM TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL“

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje v spolupráci s poverenými technickými službami technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s. a montáže plynových zariadení IGAS, s.r.o. školenie „K aktuálnym témam technickej kontroly vozidiel“. Školenie je určené predovšetkým kontrolným technikom STK. Účasť na ňom nie je povinná, účelom je doplniť povinné školenia usporadúvané poverenou technickou službou a sprostredkovať kontrolným technikom aktuálne informácie z oblasti ich pôsobenia. Tak, ako pri predchádzajúcich školeniach, aj tentoraz rátame s priestorom na otázky z pléna a otvorenú diskusiu s prednášateľmi. Tohtoročnou novinkou bude možnosť praktických ukážok na vozidlách s použitím technologických zariadení STK. Oproti minulosti bude školenie rozdelené do väčšieho počtu jednodňových turnusov, čo umožní uspokojiť viac záujemcov bez nutnosti zvyšovať počet účastníkov v jednom turnuse. Ak máte záujem o účasť na školení, poznačte si prosím v kalendári termíny. V Košiciach sa uskutočnia štyri jednodňové turnusy od 11. do 14.04.2016 a v Bratislave ďalšie štyri jednodňové turnusy od 18. do 21.04.2016. Podrobnosti o školení zverejníme na našej internetovej stránke v najbližších dňoch.

09/03/2016 NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY O OSVEDČENÍ O EVIDENCII

V čiastke 16/2016 Zbierky zákonov bola zverejnená vyhláška MDVRR SR č. 117/2016 Z. z., ktorou sa s účinnosťou od 15.03.2016 mení a dopĺňa vyhláška MDPT SR č. 169/2010 Z. z. o osvedčení o evidencii časť I, osvedčení o evidencii časť II a technickom osvedčení vozidla v znení vyhlášky č. 314/2013 Z. z.

08/03/2016 TESTEK HOSTIL MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE

Spoločnosť TESTEK zorganizovala dňa 01.03.2016 zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA SubWG 1 „Headlight testers“. Zasadnutia sa zúčastnili trinásti odborníci zastupujúci jednak výrobcov zariadení na kontrolu svetlometov, ako aj organizácie zaoberajúce sa kontrolami vozidiel z celkovo ôsmich štátov. Zasadnutiu predsedal zástupca spoločnosti TESTEK Marián Rybianský.

WG1_foto1_2016

WG1_foto2_2016

WG1_foto3_2016

07/03/2016 MDVRR SR SCHVÁLILO AJ ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Kvôli veľkému počtu záujemcov MDVRR SR schválilo aj druhý turnus základného školenia kontrolných technikov, a to s teoretickou časťou od 23.05. do 03.06.2016 a následným začiatkom praktickej časti od 06.06.2016. Žiadatelia zaradení do prvého turnusu školenia, s teoretickou časťou prebiehajúcou v dňoch 29.03. až 08.04.2016, budú informovaní o podrobnostiach listom zaslaným v najbližších dňoch. Všetci ostatní žiadatelia budú automaticky zaradení do druhého turnusu so začiatkom 23.05.2016 a o podrobnostiach budú informovaní v dostatočnom predstihu pred jeho začiatkom.

23/02/2016 METODICKÝ POKYN Č. 4/2016

Na stránku sme pridali metodický pokyn č. 4/2016 účinný od 01.03.2016, meniaci kontrolné úkony skupiny 700 (ostatné ústrojenstvo a zariadenia vozidla), vrátane úplného znenia kontrolných úkonov skupiny 700 po zmene.

08/02/2016 INFORMÁCIA K ZÁKLADNÉMU ŠKOLENIU

MDVRR SR schválilo termín konania najbližšieho základného školenia kontrolných technikov. Teoretická časť školenia sa uskutoční v termíne od 29.03. do 08.04.2016. Praktický výcvik na STK bude prebiehať od 11.04.2016. Žiadatelia zaradení do školenia budú informovaní o podrobnostiach školenia listom.

02/02/2016 ŠTATISTIKY ZA ROK 2015

Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2015.

19/01/2016 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ - AKTUALIZÁCIA

Aktualizovali sme informáciu k posudzovaniu zápisu spájacích zariadení v doklade o evidencii, pripravenú v spolupráci s MDVRR SR. Na str. 9 bolo doplnené posudzovanie spájacích zariadení v prípade jednotlivo dovezených vozidiel.

13/01/2016 KATEGÓRIE VOZIDIEL OD 01.01.2016 - AKTUALIZÁCIA

V schéme s kategóriami vozidiel sme opravili chybu v definícii vozidiel kategórie L7e-B1. Za chybu sa ospravedlňujeme, bola obsiahnutá už v texte prevzatom z použitého prekladu nariadenia (EÚ) č. 168/2013.

13/01/2016 ZMENA INTERVALU TECHNICKÝCH KONTROL PRE VOZIDLÁ AUTOŠKOLY

Zmenou vyhlášky č. 578/2006 Z. z. prostredníctvom vyhlášky č. 450/2015 Z. z. prišlo s účinnosťou od 01.01.2016 i k úprave lehôt na vykonávanie technických kontrol pravidelných výcvikových vozidiel autoškoly. Skrátený jednoročný interval naďalej platí pre vozidlá kategórií L, M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo. Vozidlá kategórií O a R používané ako výcvikové vozidlá po novom podliehajú technickej kontrole v štandardných intervaloch prislúchajúcich ich kategóriám, teda O1 a O2 v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách, O3 a O4 v lehote jedného roka po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách a R v lehote štyroch rokov po prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách. Aktuálny prehľad lehôt technických kontrol pravidelných je predmetom informačného dokumentu.

11/01/2016 NOVÁ PODMIENKA VO VYHLÁŠKE Č. 9/2009 Z. Z. PRE UMIESTNENIE TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM OD 01.01.2016

Pridali sme informáciu o doplnení podmienok pre umiestnenie tabuliek s evidenčným číslom vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z. Od 01.01.2016 platí, že tabuľka musí byť umiestnená tak, aby bolo evidenčné číslo čitateľné vodorovne a zľava doprava. Iné umiestnenie, napríklad pootočené o 90°, bude v nadväznosti na aktuálne znenie vyhlášky považované pri technickej kontrole za chybu.

11/01/2016 GENERÁLNY PARDON NA POKUTY ZA NEPODROBENIE VOZIDLA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu o generálnom pardone na pokuty prevádzkovateľom vozidiel za nepodrobenie vozidla technickej alebo emisnej kontrole. Zastavenie začatých konaní a nezačatie nových konaní o uložení pokút sa podľa § 112h ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z. okrem iného týka aj prípadov nepodrobenia vozidla povinnej technickej kontrole pravidelnej pred 01.01.2016, podmienkou však je, aby prevádzkovateľ vozidla túto povinnosť splnil do 29.02.2016, prípadne požiadal o dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

05/01/2016 ÚPLNÉ ZNENIE VYHLÁŠKY Č. 578/2006 Z. Z.

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke úplné znenia vyhlášky č. 578/2006 Z. z. účinné od 01.01.2016 a od 01.04.2016.

04/01/2016 ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z. OD 01.03.2016

MDVRR SR zverejnilo na svojej internetovej stránke úplné znenie zákona č. 725/2004 Z. z. účinné od 01.03.2016.

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - poverená technická služba technickej kontroly vozidiel