Menu

NOVINKY

AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV K INŠPEKČNÝM ČINNOSTIAM
Aktualizovali sme vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly pre novú STK, doplnili sme vzor žiadosti o overenie pl...
INFORMÁCIE MDV SR K JEDNOTLIVÝM VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU
MDV SR zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizované informácie o jednotlivých vozidlách s obmedzenou prevádzkou: Okruh vozidiel pre jednotliv...

NOVINKY

20/02/2020 AKTUALIZÁCIA DOKUMENTOV K INŠPEKČNÝM ČINNOSTIAM

Aktualizovali sme vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly pre novú STK, doplnili sme vzor žiadosti o overenie plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly pre zmenu STK a náš starší dokument opisujúci všetky inšpekčné činnosti technickej služby technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: overovanie počiatočného plnenia podmienok, priebežné overovanie plnenia podmienok a odborný dozor.

12/02/2020 INFORMÁCIE MDV SR K JEDNOTLIVÝM VOZIDLÁM S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

MDV SR zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizované informácie o jednotlivých vozidlách s obmedzenou prevádzkou:

K samotnému vykonávaniu takejto technickej kontroly zvláštnej pripomíname, že podľa metodického pokynu 42/2019 sa pri nej kontrolná položka 0.1 (Tabuľky s evidenčným číslom) nevykonáva, nie je preto chybou, ak je na vozidle počas kontroly pripevnená tabuľka s evidenčným číslom zodpovedajúca predchádzajúcemu stavu prihlásenia vozidla v evidencii.

05/02/2020 INFORMÁCIA MDV SR K DOVOZU VOZIDIEL ZO SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

MDV SR pridalo na svoju stránku informáciu o jednotlivo dovezených vozidlách zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska po Brexite. Vyplýva z nej, že pre dovoz takýchto vozidiel budú platiť doterajšie pravidlá najmenej do 31.12.2020.

05/02/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 10.02.2020 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

04/02/2020 INFORMÁCIA K POUŽÍVANIU OTOČNÝCH PLOŠÍN

Na stránku sme pridali informáciu ku spôsobu kontroly v kontrolnej položke 2.1.1. (Stav mechanizmu riadenia) a k používaniu otočných plošín.

Pripomíname, že otočné plošiny musia pre svoju správnu činnosť zabezpečovať rotačný aj posuvný pohyb pod zaťažením kolesami vozidla. Ak ich používateľ upraví oproti schválenému stavu tak, že zamedzí posuvnému pohybu otočnej platne, potom nebudú fungovať správne. Plošiny sa v takom prípade pri vytáčaní kolies voľne nepohybujú pod vozidlom, ale vozidlo sa pohybuje po posuvne zafixovaných plošinách. Dôsledkom môže byť zošmyknutie kolies vozidla z plošín, v krajnom prípade dokonca až poškodenie vozidla alebo ohrozenie bezpečnosti osôb prítomných na kontrolnej linke!

03/02/2020 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.02.2020 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

31/01/2020 ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE VOZIDLÁ S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

S účinnosťou od 01.02.2020 sa metodickým pokynom č. 9/2020 mení metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (úplné znenie po zmene). Predmetom zmeny je spresnenie požiadavky na minimálnu dĺžku VIN. Podmienka minimálnej dĺžky 5 znakov sa vzťahuje výhradne na podomácky vyrobené vozidlá, na komerčne vyrábané vozidlá sa nevzťahuje. 

29/01/2020 ŠTATISTIKY TECHNICKÝCH KONTROL V SR ZA ROK 2019

Na stránku sme pridali dokument so základnými štatistickými ukazovateľmi technických kontrol v roku 2019. Oproti minulým rokom sme ho rozšírili, pridali sme napríklad prehľady najčastejšie zisťovaných chýb, porovnania úspešnosti vozidiel s predchádzajúcimi rokmi alebo počty vykonaných kontrol v jednotlivých kalendárnych týždňoch roka.

24/01/2020 METODICKÝ POKYN PRE TECHNICKÚ KONTROLU PRI ZMENE KATEGÓRIE O NA R

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 1/2020 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zmenou vozidla kategórie O na vozidlo kategórie Ra, ak na vozidle nedošlo k žiadnej konštrukčnej úprave alebo zmene. Metodický pokyn nadobudne účinnosť 01.02.2020.

21/01/2020 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 27.01.2020 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

21/01/2020 MINISTERSTVO SCHVÁLILO AJ ĎALŠÍ TURNUS ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

MDV SR schválilo aj ďalší turnus základného školenia, uskutoční sa v termíne od 25.05.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

15/01/2020 NÁVOD NA ZAEVIDOVANIE KONTROLY VOZIDLA S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU

Na stránku sme pridali návod na zaevidovanie vykonania kontroly vozidla s obmedzenou prevádzkou v informačnom systéme technických kontrol. Návod zahŕňa aj použitie mobilnej aplikácie pri vykonávaní takejto kontroly mimo priestorov STK. 

14/01/2020 AKTUALIZOVANÁ INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU

Aktualizovali sme informáciu k priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technickej kontroly a súvisiaci zoznam technologických zariadení, ktorými musia byť STK vybavené.

14/01/2020 ĎALŠIE TURNUSY ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA SCHVÁLENÉ

MDV SR schválilo termíny dvoch ďalších tohtoročných turnusov základného školenia technikov technickej kontroly, uskutočnia sa od 02.03.2020 a od 20.04.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

13/01/2020 ZMENA TERMÍNU DOŠKOĽOVACÍCH KURZOV.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky schválilo zmenu doškoľovacích kurzov. Pôvodne plánované doškoľovacie kurzy na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly sa presúvajú nasledovne:

Z termínu 2. až 4.3.2020 na nový termín 24. až 26.2.2020.
Z termínu 20. až 22.4.2020 na nový termín 15. až 17.4.2020.

Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/01/2020 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam meradiel a zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

09/01/2020 INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK

V súvislosti s pokračovaním vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali list MDV SR oznamujúci schválenie plánu ministerstvom, ako aj schválený plán priebežného overovania na rok 2020 (STK a termíny vykonania overenia).

03/01/2020 SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 17.01.2020. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

31/12/2019 NOVELIZÁCIE VYHLÁŠOK Č. 132/2018 Z. Z. A Č. 134/2018 Z. Z., OPRAVA VYHLÁŠKY Č. 426/2019 Z. Z.

V Zbierke zákonov boli zverejnené dve novelizujúce vyhlášky a jedna oprava chyby k vykonávacím vyhláškam k zákonu č. 106/2018 Z. z.:

 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 498/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 132/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na niektoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky na účely schvaľovania. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 499/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • oznámenie č. 508/2019 Z. z. o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.

Podstatné časti vyhlášok č. 498/2019 Z. z. a č. 499/2019 Z. z. nadobúdajú účinnosť 1.1.2020.

30/12/2019 KU ZMENÁM V TECHNICKÝCH KONTROLÁCH OD 01.01.2020

Ku zmenám v technických kontrolách od 01.01.2020, o ktorých sme priebežne informovali v posledných týždňoch, sme pripravili ešte jeden informačný dokument s prehľadom zmien v metodických pokynoch a prevodnú tabuľku chybových kódov DTC (zisťovaných čítaním OBD) na kódy chýb v kontrolných položkách technickej kontroly.
V súvislosti so zmenami sme ďalej na stránku pridali interaktívny formulár na vyplnenie technických údajov vnútroštátne schvaľovaného jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou. Formulár vo formáte pdf možno vyplniť v počítači a po vytlačení použiť nielen ako doklad predkladaný pri zodpovedajúcej technickej kontrole na STK, ale aj ako prílohu k návrhu na schválenie takéhoto vozidla na okresnom úrade.
Prevádzkovateľom STK, technikom technickej kontroly a ostatným pracovníkom STK želáme úspešný rok 2020 a v prvé januárové dni predovšetkým čo najmenej problémov s nábehom zmien vyplývajúcich z novelizácií zákona č. 106/2018 Z. z., nadväzujúcich vyhlášok a metodických pokynov technickej kontroly!

18/12/2019 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV OD 01.01.2020

S účinnosťou od 01.01.2020 prichádza ku zmenám týchto metodických pokynov MDV SR pre technické kontroly:

 • Metodický pokyn č. 48/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce brzdového zariadenia (Kontrolné položky skupiny 1) sa mení metodickým pokynom č. 35/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 49/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa riadenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 2) sa mení metodickým pokynom č. 38/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 51/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 4) sa mení metodickým pokynom č. 34/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6) sa mení metodickým pokynom č. 36/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla  (Kontrolné položky skupiny 7) sa mení metodickým pokynom č. 37/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol sa mení metodickým pokynom č. 39/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu
 • Metodický pokyn č. 45/2018 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách sa mení metodickým pokynom č. 40/2019, úplné znenie po zmene možno nájsť tu.

17/12/2019 NOVÉ METODICKÉ POKYNY NA TK VOZIDIEL S OBMEDZENOU PREVÁDZKOU A PRI DEMONTÁŽI PLYNOVÉHO POHONU

Na stránku sme pridali nové metodické pokyny MDV SR:

 • Metodický pokyn č. 41/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou plynového zariadenia z vozidla
 • Metodický pokyn č. 42/2019 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou

Oba metodické pokyny nadobúdajú účinnosť k 01.01.2020. Metodickým pokynom č. 42/2019 sa nahradí doterajší metodický pokyn č. 70/2018 s rovnakým názvom, ktorý bude k tomuto dátumu zrušený.

16/12/2019 PLÁN DOŠKOĽOVANÍ NA ROK 2020

Na stránku sme pridali plán doškoľovaní na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly na rok 2020.

16/12/2019 OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ MOBILNEJ APLIKÁCIE MSTK AKO ČÍTAČKY OBD

Ministerstvom dopravy a výstavby vydané osvedčenie o schválení našej mobilnej aplikácie na používanie informačného systému technických kontrol mSTK ako čítačky palubnej diagnostiky OBD nájdete tu. V tejto súvislosti pripomíname, že sme všetkým STK zaslali po 2 kusy diagnostických jednotiek OBD ELM 327 kompatibilných so zariadeniami s operačným systémom Android. Tieto jednotky však žiaľ nie sú kompatibilné s mobilnými zariadeniami s operačným systémom iOS. Užívatelia takýchto zariadení si preto musia zadovážiť iné jednotky, kompatibilné s ich operačným systémom (jednotka musí podporovať štandard Bluetooth LE).

13/12/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam meradiel a zariadenímonitorovacích záznamových zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

13/12/2019 NOVELIZÁCIE VYKONÁVACÍCH VYHLÁŠOK K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.

Dnes boli v Zbierke zákonov zverejnené štyri novelizujúce vyhlášky k vykonávacím vyhláškam k zákonu č. 106/2018 Z. z., ktoré nadobudnú účinnosť 01.01.2020:

 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení vyhlášky č. 121/2019 Z. z. Právne záväzné znenie možno nájsť tu. K vyhláške sme pripravili aj informačný dokument s vysvetlením zmien.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 424/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 135/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 425/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly v znení vyhlášky č. 122/2019 Z. z. Právne záväzné znenie možno nájsť tu
 • vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 426/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti kontroly originality. Právne záväzné znenie možno nájsť tu.

13/12/2019 MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY UŽ AJ PRE IOS

Od 1.1.2020 pribudnú do celoštátneho informačného systému technických kontrol (CIS TK) nové funkcie, prístupné pomocou mobilného zariadenia na používanie CIS TK. Budú slúžiť na: 

 • vyhotovovanie snímok identifikačného čísla vozidla VIN, stavu odometra a ďalších požadovaných údajov (bude možné použiť aj na zasielanie snímok do informačného systému emisných kontrol a naopak, snímky zhotovené aplikáciou pre emisné kontroly bude možné zaslať aj do CIS TK),
 • čítanie údajov z palubnej diagnostiky vozidla OBD (povinné pre vozidlá kategórií M1 a N1 prihlásené po prvý krát do evidencie po 1.1.2012).

Pre bezproblémový nábeh novej funkcionality CIS TK odporúčame všetkým technikom technickej kontroly nastaviť a vyskúšať si možnosti aplikácie mSTK v mobilnom zariadení na používanie CIS TK už teraz. Aplikáciu mSTK je možné stiahnuť prostredníctvom služby Obchod Play (Google Play) pre operačný systém Android alebo App Store pre operačný systém iOS. Nastavením a odskúšaním aplikácie mSTK v dostatočnom časovom predstihu sa vyhnete komplikáciám s nastavením a používaním aplikácie v prvých dňoch používania. Prípadné pripomienky k aplikácii posielajte na e-mail: mstk@testek.sk, môžete tým prispieť k jej optimalizácii a vylepšeniam.

Návod na inštaláciu a použitie aplikácie mSTK pre operačný systém Android si môžete stiahnuť tu: http://testek.sk/files/mSTK-navod.pdf

Návod na inštaláciu a použitie aplikácie mSTK pre operačný systém iOS si môžete stiahnuť tu: http://www.testek.sk/files/mSTK-navod_iOS.pdf

11/12/2019 TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania ďalšieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 03.02.2020. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/12/2019 ODSTÁVKA SYSTÉMU AIS TK 28.12.2019

Vážení zástupcovia oprávnených osôb technickej kontroly, dovoľujeme si Vás upozorniť, že v sobotu 28.12.2019 nebude z dôvodu plánovanej aktualizácie dostupný AIS TK (CIS TK) počas celého dňa. Systém bude opätovne dostupný  v nedeľu 29.12.2019 od 08:00. Ďakujeme za pochopenie.

10/12/2019 OBMEDZENÁ PREVÁDZKA VÝDAJA TOVARU

Vážení obchodní partneri, oznamujeme Vám, že z dôvodu vianočných sviatkov bude dňa 23.12.2019 obmedzená prevádzka výdaja tovaru len do 12.00. K ďalšiemu obmedzeniu našich služieb budeme žiaľ musieť kvôli výluke kuriérskej služby UPS pristúpiť v dňoch 27.12. až 31.12.2019, kedy nebudeme vydávať a zasielať tovar. Ak to však bude nevyhnutné na zabezpečenie chodu Vašej prevádzky, aj v tomto čase tovar pre Vás po telefonickej dohode na tel. č. +421 911 565 025 pripravíme a budete si ho môcť v dohodnutý čas u nás vyzdvihnúť osobne. Ďakujeme za pochopenie.

10/12/2019 ZMENA VYHLÁŠKY Č. 131/2018 Z. Z. O SCHVAĽOVANÍ VOZIDIEL

Na stránke slov-lex.sk bola zverejnená vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 418/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel. Právne záväzné znenie novelizujúcej vyhlášky možno nájsť tu.

10/12/2019 KONČIACE LEHOTY PRECHODNÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY Č. 137/2018 Z. Z. PRE ZARIADENIA STK

Prevádzkovateľom STK pripomíname končiace sa lehoty podľa § 56 ods. 4 písm. a) až d) vyhlášky č. 137/2018 Z. z. na vybavenie niektorými zariadeniami. Najneskôr do 31.12.2019 musia byť STK vybavené týmito zariadeniami:

 • Mobilné zariadenie na používanie celoštátneho informačného systému [§ 20 ods. 1 písm. c) vyhlášky],
 • Otočné plošiny [§ 20 ods. 1 písm. l) vyhlášky],
 • Skúšačka zavesenia a uloženia kolies, ak ide o kontrolnú linku typu A [§ 20 ods. 1 písm. m) vyhlášky],
 • Čítačka palubnej diagnostiky OBD [§ 20 ods. 1 písm. s) vyhlášky] – toto zariadenie bude nahradené príslušnou funkciou informačného systému technických kontrol.

09/12/2019 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU ZMENÁM ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 01.01.2020

Dňom 01.01.2020 nadobudne účinnosť podstatná časť ustanovení zákona č. 364/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súvislosti so zmenami, ktoré budú mať vplyv na technické kontroly, sme na stránku pridali nový informačný dokument.

06/12/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 16.12.2019 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

03/12/2019 ZMENA POŠTOVEJ ADRESY NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

Dňom 01.12.2019 sa zmenila poštová adresa spoločnosti TESTEK, a.s. na doručovanie písomností na

TESTEK, a. s.
PO BOX 42
820 17 BRATISLAVA 217

Prosíme Vás o zmenu tejto adresy vo Vašich informačných systémoch a používanie už iba novej poštovej adresy. Na pôvodnej adrese máme nastavené preposielanie, ale pri preposielaní sa Váš list doručí o 1 až 2 pracovné dni neskôr ako pri posielaní na správnu adresu. Ostatné údaje TESTEK, a.s. zostávajú nezmenené.

03/12/2019 MOBILNÁ APLIKÁCIA PRE TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

Testovacia verzia aplikácie s označením mSTK pre mobilné zariadenia na používanie celoštátneho informačného systému s operačným systémom Android, určená na vyhotovovanie snímok identifikačného čísla vozidla VIN, odometra, príp. ďalších požadovaných údajov, ako aj na diagnostikovanie bezpečnostných elektronických systémov vozidiel kategórií M1 a N1 prihlásených prvý krát do evidencie po 1.1 2012, je dostupná na testovanie použitím odkazu: https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.deletech.uitk&gl=SK prostredníctvom služby Obchod Play (Google Play). Prípadné otázky a pripomienky k aplikácii mSTK možno posielať na e-mail mstk@testek.sk . Testovaciu verziu rovnakej aplikácie pre operačný systém iOS sprístupníme onedlho.

25/11/2019 ĎALŠÍ SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s., s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., organizuje dňa 17.01.2020 ďalší odborný seminár pre STK. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Seminár má rovnaký rozsah a obsah, ako podobné podujatia, ktoré sme organizovali vo februári a v marci 2019. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

14/11/2019 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. OD 01.01.2020

V Zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 364/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 01.01.2020 mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Ku zmenám týkajúcim sa technických kontrol pripravujeme informačný dokument, na našej stránke ho zverejníme v najbližších týždňoch.

14/11/2019 ČÍTAČKA PALUBNEJ DIAGNOSTIKY OBD PRI TECHNICKÝCH KONTROLÁCH OD 01.01.2020

Podľa § 56 ods. 4 vyhlášky č. 137/2018 Z. z. musí byť každá STK do 31.12.2019 vybavená okrem iného aj mobilným zariadením na prístup do informačného systému technických kontrol (mobilný telefón alebo tablet) a čítačkou palubnej diagnostiky OBD. Pri technickej kontrole je čítanie OBD novinkou. Na rozdiel od emisnej kontroly, pri ktorej bolo zavedené už v minulosti, bude zamerané na systémy vozidiel relevantné z hľadiska bezpečnosti, ako napríklad airbagy, ABS, ESP a podobné. Na tento účel sme v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU vyvinuli mobilnú aplikáciu, ktorá prostredníctvom diagnostickej jednotky ELM s pripojením cez bluetooth prečíta a zašle potrebné údaje z OBD priamo do informačného systému technických kontrol. V najbližších dňoch začíname s distribúciou OBD jednotiek na všetky STK (informáciu pre STK možno nájsť v sprievodnom liste), sprístupníme tiež mobilnú aplikáciu pre operačný systém Android, neskôr aj iOS.

 

12/11/2019 ZMENA KONTROLNÝCH POLOŽIEK SKUPINY 7

Pridali sme metodický pokyn č. 28/2019 meniaci a dopĺňajúci metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7). Znenie kontrolných položiek skupiny 7 po zmene možno nájsť tu.

08/11/2019 INFORMÁCIA O PTI WORKSHOPE 2019 NA STRÁNKE MINISTERSTVA DOPRAVY

Ministerstvo dopravy a výstavby zverejnilo na svojej webovej stránke správu o podujatí PTI Workshop 2019, ktoré sa uskutočnilo v októbri v Londýne. O našej účasti a prezentácii prednesenej na tomto podujatí sme informovali tu.

06/11/2019 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V JANUÁRI A FEBRUÁRI 2020

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 27.01.2020 do 07.02.2020.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Odborná príprava síce nie je povinná, pri príprave na skúšku z overenia znalostí o vozidlách sa však javí ako mimoriadne efektívna. Podobne, ako pri iných produktoch v oblasti vzdelávania, aj pri odbornej príprave meriame jej kvalitu. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je úspešnosť jej absolventov na skúške. Napríklad v prvom štvrťroku 2019 uspelo na skúške 94,50 % absolventov našej odbornej prípravy. Z uchádzačov, ktorí odbornú prípravu neabsolvovali, uspelo len 36,40 %.

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

04/11/2019 OVERENIE PLATNOSTI TECHNICKEJ KONTROLY

Opäť sme pre verejnosť sprístupnili službu overenia platnosti technickej kontroly prostredníctvom našej internetovej stránky.  Vyhľadávať údaje z databázy celoštátneho informačného systému technických kontrol možno na základe zadania evidenčného čísla vozidla, identifikačného čísla vozidla VIN alebo čísla pridelenej kontrolnej nálepky. Poskytovanie údajov bolo odsúhlasené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré je vlastníkom údajov o vykonaných technických kontrolách.

28/10/2019 CERTIFIKÁCIA TESTEKU PODĽA PROTIKORUPČNEJ NORMY ISO 37001 ZMIENENÁ V CITA NEWSRELEASE

V októbrovom vydaní spravodajcu CITA NewsRelease vydávanom medzinárodnou organizáciou v oblasti kontroly vozidiel CITA vyšla informácia o certifikácii našej spoločnosti podľa protikorupčnej normy ISO 37001.

25/10/2019 NAŠA PREZENTÁCIA O ODBORNOM DOZORE NA EU PTI WORKSHOPE 2019 V LONDÝNE

Naši kolegovia predniesli na konferencii EU PTI Workshop 2019, ktorá sa uskutočnila v dňoch 16. až 18.10.2019 v hoteli Crowne Plaza v Londýne, prezentáciu o odbornom dozore nad technickými kontrolami. Do programu konferencie bola zaradená ako jeden z hlavných príspevkov podujatia, odznela na záverečnom plenárnom zasadnutí konferencie. PTI Workshop je pravidelný summit pracovníkov orgánov EÚ a ministerstiev dopravy, úradov a organizácií členských štátov EÚ, ktoré pôsobia v oblasti kontroly vozidiel. Koná sa raz ročne, tento rok, zhodou okolností pár dní pred ďalším z očakávaných termínov brexitu, ho organizovali britskí kolegovia z vládnej agentúry Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) spolu s obdobnou holandskou agentúrou RDW. V našom príspevku sme prezentovali koncept odborného dozoru nad činnosťou STK na Slovensku využívajúceho analýzu nameraných údajov v kombinácii s videozáznamom z kontroly. V európskom kontexte ide o model využívajúci v unikátnej miere súčasné možnosti informačných a komunikačných technológií, vyvinutý našou spoločnosťou. Ohlas vzbudilo napríklad to, že vieme spätne preveriť korektnosť merania a výpočtu účinku bŕzd pri každej technickej kontrole, ku ktorej boli v centrálnej databáze uložené namerané hodnoty fyzikálnych veličín a videozáznam z kamier sledujúcich dianie na kontrolnej linke STK. Okrem merania účinku bŕzd je samozrejme tiež možné odhaliť aj iné závažné a zámerné porušenia predpisov, zreteľné na videozázname.

Vďaka tomu, že na Slovensku dlhodobo zbierame a spracúvame štatistické dáta o výsledkoch technických kontrol, vieme teraz okrem iného preukázať aj priamy pozitívny dopad zavedenia tejto metódy na kvalitu vykonávania technických kontrola a správanie sa technikov. Ešte pred dvoma rokmi, v roku 2017, predstavoval podiel neúspešných vozidiel pri slovenských technických kontrolách len necelých 6 %. V porovnaní s inými členskými štátmi EÚ bolo jasné, že ide o nereálnu hodnotu, napríklad v Nemecku v tom istom roku zaznamenali podiel neúspešných vozidiel až 20 %, pričom rozsah a obsah kontroly bol približne rovnaký. V priebehu roku 2018 sme metódu spätnej analýzy dát a videozáznamu pripravili na praktické použitie a kontrolóri ministerstva dopravy ju začali používať na výkon dozoru nad činnosťou STK. Miera neúspešných vozidiel začala postupne rásť. K prielomu prišlo v tomto roku, kedy na základe nového zákona č. 106/2018 Z. z. najprv začal dohľad nad STK vykonávať okrem ministerstva aj špecializovaný inšpekčný útvar našej spoločnosti a neskôr, 20.05.2019, museli všetky STK rozšíriť konfiguráciu monitorovacích zariadení podľa nových legislatívnych požiadaviek. Pravdepodobnosť odhalenia nekalých praktík na STK tak významne narástla a ako sa zdá zo súčasného štatistického podielu neúspešných vozidiel, čo je približne 14 %, technici technickej kontroly začali vykonávať kontrolu korektnejšie. Zavedenie našej metódy nebolo jedinou príčinou tohto vývoja, ale sme si istí, že bolo hlavným faktorom.

Aj možnosť „odmerať“ účinnosť takéhoto opatrenia na vykonávanie technických kontrol porovnaním situácie pred a po zavedení vzbudila v Londýne pozornosť. O výmenu skúseností prejavili záujem kolegovia z iných štátov, napríklad z Francúzska, Veľkej Británie a Estónska. Pravdepodobne prídu na Slovensko oboznámiť sa s našimi postupmi, už skôr v tomto roku sme na podobný účel u nás zorganizovali pracovné stretnutia s kolegami z Fínska a Lotyšska.

 

25/10/2019 ZMENY METODICKÝCH POKYNOV – VÝHĽAD Z MIESTA VODIČA, DODATOČNÉ SCHVÁLENIE JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA A OPäTOVNÉ SCHVÁLENIE JEDNOTLIVÉHO VOZIDLA

S účinnosťou od 01.11.2019 prichádza ku zmenám nasledovných metodických pokynov MDV SR pre technické kontroly: 

V prípade výhľadu z miesta vodiča sa v nadväznosti na zmenu vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. mení posudzovanie poškodení čelného skla. Pri technických kontrolách v súvislosti s dodatočným schválením a opätovným schválením jednotlivého vozidla sa upravuje možnosť vykonať technickú kontrolu zvláštnu na vozidlách nepodliehajúcich technickej kontrole pravidelnej.

21/10/2019 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. SCHVÁLENÁ

NR SR 16.10.2019 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Schválené znenie zákona je dostupné na stránke NR SR: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473063.

17/10/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 28.10.2019 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

14/10/2019 NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY Č. 134/2018 Z. Z. S PODROBNOSŤAMI O PREVÁDZKE VOZIDIEL

S účinnosťou od 01.11.2019 sa vyhláškou MDV SR č. 308/2019 Z. z. mení a dopĺňa vyhláška MDV SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Zo zmien sa dotknú technických kontrol predovšetkým nové podmienky pre posudzovanie zhoršeného výhľadu z miesta vodiča a zrušenie požiadavky na dodržanie doby exspirácie autolekárničky.

11/10/2019 TESTEK SA ZÚČASTNIL NA ZASADNUTÍ KOMISIE NR SR

Boli sme medzi pozvanými na zasadnutie Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti, ktoré sa uskutočnilo 01.10.2019. Zástupcovia našej spoločnosti odpovedali na otázky týkajúce sa technických kontrol kladené nielen komisiou, ale aj prítomnými zástupcami prevádzkovateľov STK a odbornej verejnosti. Viac informácií možno nájsť na stránke NR SR.

07/10/2019 OBZRETIE SA ZA PROBLÉMAMI S DOSTUPNOSŤOU SLUŽIEB STK V MÁJI A JÚNI 2019

Na stránku sme pridali náš článok Obzretie sa za problémami s dostupnosťou služieb STK v máji a júni 2019. V článku zmienené aktuálne štatistické prehľady podielu neúspešných vozidiel pri technických kontroláchpočtov vykonaných technických kontrol pravidelnýchpočtov vykonaných technických kontrol opakovaných možno nájsť spolu s inými prehľadmi v sekcii Štatistické údaje.

07/10/2019 AUTOLEKÁRNIČKA BUDE PO NOVOM PLATIŤ AJ PO DOBE PLATNOSTI

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo na svojej internetovej stránke tlačovú správu k novej právnej úprave týkajúcej sa autolekárničiek. Okrem iného nebude od 01.11.2019 dátum exspirácie autolekárničky predmetom technickej kontroly.

26/09/2019 PREZENTÁCIE TESTEKU O ODBORNOM DOZORE NAD STK A CERTIFIKÁCII ISO 37001 V BRUSELI

Na minulotýždňovom zasadnutí pracovnej skupiny WG3 medzinárodnej organizácie CITA v Bruseli odzneli aj príspevky prednesené spolupracovníkmi našej spoločnosti. Týkali sa dvojice tém z oblasti technickej kontroly, aktuálnych v súčasnosti nielen na Slovensku; a to využitia analýzy nameraných údajov a kamerových záznamov na dozor nad STK (Supervision of PTI in Slovakia) a implementácie protikorupčnej normy ISO 37001 (Practical Experience of ISO 37001:2016 Implementation; táto prezentácia bola pripravená v spolupráci so spoločnosťou APS Consulting, s.r.o.). Obe vzbudili medzi prítomnými medzinárodnými odborníkmi veľký ohlas. Z dozoru nad STK ocenili napríklad merateľnosť pozitívneho vplyvu sprísnenia dozoru prostredníctvom nárastu podielu neúspešných vozidiel pri technických kontrol, ktorý sme zaznamenali v máji 2019. Z prezentácie o ISO 37001 zasa zaujala informácia, že rad noriem ISO na certifikovanie systémov manažmentu už zahŕňa aj normu poskytujúcu základné nástroje na potláčanie korupcie, ktorá je, ako ukazujú skúsenosti zo Slovenska, aplikovateľná aj v oblasti kontroly vozidiel.

23/09/2019 ROZHOVOR „O TECHNICKEJ KONTROLE KOLUJÚ MÝTY“ V HOSPODÁRSKYCH NOVINÁCH

Zmyslom technickej kontroly nie je zaplatiť poplatok, len aby sa vozidlo mohlo ďalej používať. Jej účelom je odhaliť vážne a nebezpečné chyby vozidla, tvrdí riaditeľ našej spoločnosti v rozhovore pre Hospodárske noviny. 

Celý článok, ktorý vyšiel v prílohe Hospodárskych novín Doprava a logistika 19.09.2019, reprodukujeme so súhlasom redakcie.

V článku spomínané prehľady vývoja počtu technikov technickej kontroly, podiel STK so zistenými závažnými zámernými porušeniami predpisovštruktúru týchto porušení možno nájsť spolu s ďalšími štatistikami týkajúcimi sa technických kontrol na našej stránke v rubrike Štatistické údaje.

20/09/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 27.9.2019 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

19/09/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 23.09.2019 (pondelok) od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, kde sú aj odkazy aj na prihlásenie účastníka.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

13/09/2019 INŠPEKCIA NÁDRŽÍ NA CNG A LNG

Od 20.05.2019 podliehajú pravidelnej inšpekcii plynové nádrže vozidiel, CNG každé 4 roky a LNG každý rok. Jej platnosť sa preveruje aj pri technickej kontrole. Podrobnosti možno nájsť v stručnom informačnom dokumente, ktorý sme spracovali spolu s technickou službou montáže plynových zariadení IGAS s.r.o.

12/09/2019 SLOVENSKO – ČESKÁ SPOLOČNÁ CESTNÁ TECHNICKÁ KONTROLA S ÚČASŤOU TESTEKU

Na včerajšej spoločnej slovensko – českej cestnej technickej kontrole na diaľnici D2 pri Brodskom sa okrem príslušníkov policajných zborov,  pracovníkov ministerstiev dopravy a zástupcov ďalších inštitúcií oboch štátov zúčastnili aj naši kolegovia z TESTEKu, ktorí slovenským policajtom prispeli odbornou podporou pri kontrolovaní vozidiel. O medzinárodnom podujatí priniesli správy médiá oboch štátov (napríklad teraz.sk alebo blesk.cz). Spoločnosť TESTEK ako technická služba technickej kontroly podľa zákona č. 106/2018 Z. z. zabezpečuje pre Policajný zbor Slovenskej republiky školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly, spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou a prevádzkuje celoštátny informačný systém pre cestné technické kontroly.

09/09/2019 REGISTRÁCIA ÚDAJOV O ZARIADENIACH STK A O ICH KALIBRÁCIÍ ALEBO OVERENÍ

Pripomíname, že od 20.05.2019 musí každá oprávnená osoba technickej kontroly zabezpečiť vkladanie údajov o zariadeniach používaných pri vykonávaní technickej kontroly a o ich overení alebo kalibrácií do celoštátneho informačného systému technických kontrol  {§ 86 ods. 1 písm. f) zákona č. 106/2018 Z. z.}. Okrem toho musí zabezpečiť, aby boli pri technických kontrolách používané len tie zariadenia, ktoré sú v informačnom systéme zaevidované {§ 86 ods. 1 písm. c) zákona č. 106/2018 Z. z.}. Stručný návod na vloženie zariadení aj s údajmi o ich kalibrácií alebo overení do informačného systému nájdete tu

09/09/2019 PREDPISY O PODMIENKACH PRE VOZIDLÁ UŽ OD ROKU 1935 NA NAŠOM WEBE

Na našej stránke možno nájsť aj odkazy na znenia historických, dávno zrušených predpisov upravujúcich podmienky prevádzky vozidiel na cestách. Najstarším z nich je zákon č. 81/1935 Sb., ktorý zhodou okolností vo svojom § 7 obsahuje úplne prvú zmienku o zavedení periodických technických kontrol vozidiel v Československu; mali sa vtedy týkať vozidiel určených na verejnú dopravu osôb (viac napríklad v tomto našom staršom článku). Tieto v súčasnosti síce už neplatné predpisy sú niekedy dôležité na správne posúdenie vozidla pri technickej kontrole aj dnes.

Vo všeobecnosti platí, že vozidlo má zodpovedať technickým požiadavkám platným v čase jeho schválenia. Prípady, ak neskorším predpisom bolo ustanovené, že má byť oproti pôvodne schválenému stavu zmenené alebo má plniť nové požiadavky, sú skôr výnimkou. Najmä pri starších vozidlách, keďže sa s nimi technici technickej kontroly stretávajú čoraz zriedkavejšie, preto môžu mať problém posúdiť, či musia plniť niektoré dnes už bežné technické požiadavky. Napríklad, či starší motocykel musí byť vybavený smerovými svietidlami. Nemusí, ak bol schválený pred 01.07.1972. Hoci mnohé zo špecifík pre staré vozidlá sú z historických predpisov prenesené priamo do textov aktuálnych pokynov s kontrolnými položkami vykonávanými pri technických kontrolách, niekedy môže technik technickej kontroly prostredníctvom našej stránky siahnuť aj priamo po pôvodnom predpise obsahujúcom viac podrobností.

09/09/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 13.09.2019 o 8:00, 9:30 a 11:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

02/09/2019 SEMINÁR K ISO 37001 ODLOŽENÝ

Vzhľadom na menší počet prihlásených sme sa rozhodli odložiť avizovaný odborný seminár k ISO 37001, pôvodne plánovaný na 13.09.2019. Náhradný termín zatiaľ nebol určený, zverejníme ho, akonáhle bude známy. Predbežný záujem o účasť nám môžete dať vedieť už teraz, zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Ďakujeme za pochopenie.

22/08/2019 NA SEMINÁR O ISO 37001 SA EŠTE STÁLE MOŽNO PRIHLÁSIŤ

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť zaslaním e-mailu na adresu skolenia@testek-servis.sk. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 13.09.2019. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

08/08/2019 ĎALŠIE DVA TURNUSY ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY NA JESEŇ 2019

Okrem už avizovaného turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v termíne od 14.10.2019 schválilo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky kvôli veľkému záujmu o účasť aj ďalšie dva jesenné turnusy školenia, a to v termínoch od 16.09.2019 a od 18.11.2019. Pôvodne plánovaný doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika technickej kontroly sa preto presúva z termínu 18. až 20.11.2019 na nový termín 11. až 13.11.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

06/08/2019 ĎALŠIE DVA TERMÍNY ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 09.08.2019 (piatok) a 19.08.2019 (pondelok) sa budú konať ďalšie turnusy školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

26/07/2019 TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania ďalšieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 14.10.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

26/07/2019 SPOLOČNOSŤ TESTEK CERTIFIKOVANÁ PODĽA ISO 9001:2015

Hoci zákon č. 106/2018 Z. z. technickej službe technickej kontroly priamo neukladá povinnosť certifikácie systémov manažérstva, vzhľadom na charakter činností a povinností technickej služby sa certifikácia javí ako výhodná pre štandardizáciu jej procesov, ktorá je zárukou udržania kvality vykonávaných činností. Spoločnosť TESTEK sa preto už dávnejšie  rozhodla pre certifikáciu svojich systémov manažérstva podľa vybraných noriem. Po minuloročnej úspešnej certifikácii nášho systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 je ďalšou z noriem, ktorej certifikáciu sme získali, ISO 9001:2015 pre systémy manažérstva kvality.

23/07/2019 SLOVENSKO-LOTYŠSKÝ WORKSHOP O TECHNICKÝCH KONTROLÁCH 2019

V dňoch 29. až 31.05.2019 sa v Banskej Štiavnici uskutočnil už tretí ročník slovensko-lotyšského workshopu o technických kontrolách. Hostiteľskou organizáciou bol tentoraz TESTEK, okrem kolegov z lotyšského Riaditeľstva bezpečnosti cestnej premávky (CSDD) sa workshopu zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a spoločnosti Bureau Veritas Slovakia. Medzi hlavné témy prezentácií a diskusií patril dozor nad vykonávaním technických kontrol, inšpekcie STK akreditované podľa ISO 17020 a protikorupčná certifikácia podľa ISO 37001. V rámci sprievodného odborného programu mali účastníci možnosť navštíviť STK PAKAVOZ s.r.o. v Žarnovici, banskoštiavnického výrobcu lesných traktorov EQUUS a cestné technické kontroly vykonávané PZ SR v Uľanke. Popri tom samozrejme využili príležitosť pozrieť si zaujímavé miesta v historickom centre Banskej Štiavnice a jej okolí. Medzi publikácie na stránke sme pridali dve z našich anglických prezentácií, ktoré na workshope odzneli, a to Vehicle Technical Inspections and Supervision in the Slovak Republic a Verification of PTI Stations in the Slovak Republic.

19/07/2019 PRÍSPEVKY Z MINULOROČNÝCH ODBORNÝCH KONFERENCIÍ

Na stránku sme pridali príspevky TESTEKu z minuloročných odborných konferencií. Prezentácia „Nová legislatíva od 20.5.2018 a technické kontroly“ bola prednesená na konferencii „Nová legislatíva v cestnej doprave“, ktorá sa uskutočnila v Nitre 07.06.2018. Na tej istej konferencii sme mali zverejnený aj posterový príspevok „Celoštátny informačný systém technických kontrol podľa zákona č. 106/2018 Z. z.“. Na medzinárodnej konferencii „Forenzná činnosť v cestnej doprave“ organizovanej Ústavom znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline 24.03.2018 bol prezentovaný príspevok „Aktuálne z oblasti technických kontrol pre znalcov v odbore Doprava cestná“ (text príspevku a prezentácia).

15/07/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 19.07.2019 od 13:00 do 14:30 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

15/07/2019 POSUDZOVANIE ZÁPISU SPÁJACÍCH ZARIADENÍ – AKTUALIZÁCIA

Aktualizovali sme informačný dokument k posudzovaniu zápisu spájacích zariadení. Dokument obsahuje informácie poskytnuté Ministerstvom dopravy a výstavby SR o predpísanej forme zápisov spájacích zariadení v doklade o evidencii vozidla.

11/07/2019 BILANCIA ŠKOLENÍ A SKÚŠOK TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY ZA PRVÝ POLROK 2019

V prvom polroku 2019 absolvovalo šesťtýždňové základné školenie (2 týždne teoretickej výučby a 4 týždne praxe), ktoré je jedným z predpokladov získania kvalifikácie technika technickej kontroly, celkovo 78 osôb. Trojdňové doškoľovanie potrebné na predĺženie platnosti kvalifikácie absolvovalo celkovo 93 technikov technickej kontroly. Po oboch typoch školení nasleduje skúška z odbornej spôsobilosti, ktorá je ďalším z predpokladov získania alebo predĺženia platnosti kvalifikácie technika technickej kontroly. Tú absolvovalo celkovo 91 osôb po základnom školení a 144 osôb po doškoľovaní. Rozdiely v počtoch vyškolených a skúšaných osôb sú spôsobené presahmi procesov školení a skúšok do bezprostredne predchádzajúceho, respektíve nasledujúceho kalendárneho obdobia. Aktuálny počet odborne spôsobilých technikov technickej kontroly na všetkých fungujúcich STK v SR tak dosiahol 826, čo je najviac v doterajšej histórii.

Samotná skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z teoretickej a praktickej časti, na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné uspieť na oboch jej častiach. Teoretická časť spočíva vo vyplnení testov vygenerovaných z informačným systémom náhodne vybraných otázok individuálne pre každého účastníka. Rozsah testov závisí od rozsahu kvalifikácie technika, bežnej (základnej) kvalifikácii zodpovedá podľa kontrolovaných kategórií vozidiel 55 až 75 otázok. Podľa platnej legislatívy musí účastník skúšky úspešne zodpovedať aspoň 90 % otázok. Databáza otázok, z ktorej sa testy generujú, je schválená Ministerstvom dopravy a výstavby SR a zverejnená. Vyhodnotenie výsledku teoretickej časti skúšky je úplne automatizované, vykonáva ho informačný systém bez zásahu členov skúšobnej komisie. Praktická časť skúšky spočíva vo vykonaní technickej kontroly na vozidle pod dohľadom členov skúšobnej komisie. Na úspešné absolvovanie tejto časti skúšky musí jej účastník nájsť a správne vyhodnotiť chyby kontrolovaného vozidla. Dôvodom neúspechu môže byť predovšetkým chyba pri identifikácii vozidla alebo neodhalenie alebo nesprávne vyhodnotenie vážnych a nebezpečných chýb kontrolovaného vozidla. Ak skúšaný nevyhovel z niektorej časti skúšky, môže ju opakovať najviac jedenkrát, pričom opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po 7 dňoch. Ak skúšaný nevyhovel ani pri opakovanej skúške alebo ju nevykonal do šiestich mesiacov, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

Z 91 absolventov základných školení, teda uchádzačov o získanie kvalifikácie technika technickej kontroly, uspelo na prvom termíne skúšky z odbornej spôsobilosti 50, čo zodpovedá 55 % celkového počtu účastníkov. Na opakovanom termíne uspelo ďalších 27, čo zodpovedá 30 % účastníkov. Neúspešných, teda takých, ktorí nevyhoveli na prvom aj druhom termíne, bolo 14, to znamená 15 % účastníkov. Na skúškach po doškoľovaní na predĺženie platnosti kvalifikácie technika technickej kontroly bola úspešnosť výrazne lepšia. Zo 144 účastníkov uspelo na prvý pokus 113, čo zodpovedá 79 %, a na druhý pokus ďalších 28, teda 19 %. Neúspešní, ktorí skúšku nezvládli ani na druhý krát, boli len traja, to zodpovedá dvom percentám účastníkov.

 

 

08/07/2019 ĎALŠÍ SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s., s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., organizuje dňa 13.09.2019 ďalší odborný seminár pre STK. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Seminár má rovnaký rozsah a obsah, ako podobné podujatia, ktoré sme organizovali vo februári a v marci 2019. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

04/07/2019 AKTUALIZOVANÉ MANUÁLY KU KONTROLE VOZIDIEL S ELEKTRICKÝM A PLYNOVÝM POHONOM

Aktualizovali sme manuály k technickým kontrolám vozidiel s elektrickým pohonom a s plynovým pohonom. Manuál o kontrolách vozidiel s plynovým pohonom vznikol v spolupráci s technickou službou montáže plynových zariadení IGAS, s.r.o.

04/07/2019 VZOR POSTUPU NA ZABEZPEČENIE RIADENIA KVALITY

Na stránku sme pridali vzor postupu na zabezpečenie plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality na STK podľa § 21 vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z. Vzor je editovateľný, možno ho tak použiť ako základ na vytvorenie interného postupu zabezpečenia kvality.

02/07/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

01/07/2019 ZMENA METODICKÉHO POKYNU KONROLNÝCH POLOŽIEK PODVOZKU A PRÍSLUŠENSTVA.

Na stránku sme pridali aktualizované znenie metodického pokynu č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva (Kontrolné položky skupiny 6) pri technických kontrolách po zmene metodickým pokynom č. 23/2019 s účinnosťou od 01.07.2019. Pridali sme tiež príslušný informačný dokument.

28/06/2019 BILANCIA ODBORNÉHO DOZORU NAD STK ZA PRVÝ POLROK 2019

Za prvých šesť mesiacov od získania akreditácie podľa normy ISO 17020 na tento typ činnosti vykonala technická služba technickej kontroly odborný dozor nad 18 STK. S využitím analýzy zaznamenaných údajov z meraní a videozáznamov sme pri nich zistili a zdokumentovali celkovo 190 závažných porušení predpisov technikmi technickej kontroly. Drvivá väčšina z nich, až 70 %, sa týkala zjavne zámernej manipulácie s meraním účinku prevádzkovej brzdy. Približne 26 % odhalených porušení sa týkalo zjavne zámernej manipulácie s meraním účinku parkovacej brzdy. Zvyšok tvorili zanedbania kontroly svetlometov, podvozku alebo náprav a nesprávne hodnotenie technického stavu vozidla. Presné rozdelenie zistených porušení je znázornené v diagrame. Zistenia boli postúpené príslušným orgánom štátnej správy.

 

26/06/2019 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA POUŽÍVANIE MONITOROVACIEHO ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA

Na stránku sme pridali aktualizované znenie metodického pokynu č. 45/2018 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách po zmene metodickým pokynom č. 22/2019 s účinnosťou od 01.07.2019. Pridali sme tiež príslušný informačný dokument.

 

21/06/2019 PODIEL NEÚSPEŠNÝCH VOZIDIEL PRI TECHNICKÝCH KONTROLÁCH V ROKOCH 2018 A 2019

Predmetom ďalšieho štatistického prehľadu je hodnotenie vozidiel pri technických kontrolách pravidelných. Hodnotenie je podľa platných predpisov trojstupňové, záverom technickej kontroly môže byť, že vozidlo je spôsobilé, dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Spôsobilé vozidlo možno bez obmedzení používať až do nasledujúcej technickej kontroly pravidelnej, takéto hodnotenie teda možno považovať za úspešné. Zvyšné dva stupne hodnotenia značia zistenie vážnych alebo nebezpečných chýb, zodpovedajú teda neúspechu pri technickej kontrole. Dočasne spôsobilé vozidlo možno používať v premávke po dobu najviac 60 dní a nespôsobilé vôbec, s výnimkou prepravy medzi miestom opravy a STK.

V grafe je znázornený vývoj percentuálneho podielu neúspešných vozidiel, teda vyhodnotených ako dočasne spôsobilé a nespôsobilé, na všetkých STK v SR podľa kalendárnych týždňov od začiatku roka 2019. Na porovnanie je znázornené aj hodnotenie v rovnakých týždňoch roka 2018. Z grafu vidno postupný dlhodobý mierny nárast podielu neúspešných vozidiel, ktorý začal už v roku 2018. Možno ho pripísať nárastu kapacít dozoru nad STK, zabezpečovaného predovšetkým ministerstvom dopravy a výstavby a od roku 2019 aj technickou službou technickej kontroly. V období bezprostredne pred zavedením pokročilejších kamerových systémov k 20.05.2019 prichádza k prudkému zvýšeniu podielu neúspešných vozidiel. V tomto období nenastalo žiadne sprísnenie kritérií alebo zmena metód technickej kontroly, všeobecné zhoršenie hodnotenia vozidiel teda možno skôr pripísať psychologickému efektu zavedenia nových monitorovacích systémov. Následne badať v posledných týždňoch mierny pokles, pravdepodobne spôsobený opadnutím tohto efektu.

V súčasnosti sa tak miera neúspešnosti vozidiel pri technickej kontrole pohybuje na úrovni asi 14 až 15 %. Dôsledkom je nárast dopytu po vykonaní opakovanej kontroly, čo istou mierou prispieva k náporu na existujúce kapacity STK a obmedzeniu dostupnosti ich služieb. Na porovnanie, v Nemecku predstavoval podľa správy úradu KBA podiel vozidiel s vážnymi a nebezpečnými chybami pri technických kontrolách v roku 2017 približne 20 %, pričom rozsah kontroly a požiadavky pri nej preverované sú porovnateľné so slovenskými.

18/06/2019 POČET TECHNICKÝCH KONTROL V SR PO TÝŽDŇOCH

Ďalším štatistickým prehľadom, ktorý sme spracovali kvôli pochopeniu situácie so zníženou dostupnosťou služieb STK, je prehľad počtov vykonaných technických kontrol na všetkých STK v SR  v jednotlivých kalendárnych týždňoch rokov 2018 a 2019. Z grafu vidno, že od začiatku tohto roku počty kontrol dlhodobo nedosahovali úroveň roku 2018. Výnimkou boli týždne obsahujúce veľkonočné sviatky, ktoré sa kvôli ich meniacemu sa termínu nedajú priamo medziročne porovnávať. Situácia sa začala meniť až v 18. týždni tohto roku (koniec apríla a začiatok mája), kedy počet kontrol dosiahol a prekonal počet kontrol v rovnakom týždni roku 2018. V 20. týždni (od 13. do 19.05.2019), teda bezprostredne pred zavedením pokročilejších kamerových systémov k 20.05.2019, prišlo k výraznému nárastu počtu kontrol, až o 22 % oproti predchádzajúcemu týždňu. Zdá sa teda, že časť zvýšeného dopytu po technických kontrolách v tomto období skutočne mohla byť spôsobená snahou prevádzkovateľov vozidiel využiť posledné dni s nižším štandardom technických prostriedkov dohľadu nad dodržiavaním predpisov na STK. V 21. týždni (od 20.05.2019) nasledoval postupný pokles počtu kontrol, ktorý o týždeň neskôr vystriedal mierny nárast. Z grafu ďalej vidno, že stabilne vyššie počty technických kontrol v posledných týždňoch sú čiastočne zapríčinené aj vyšším počtom vykonávaných opakovaných technických kontrol. To je dôsledkom nárastu podielu vozidiel hodnotených ako dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé, ktorým sa budeme zaoberať v nasledujúcom štatistickom prehľade.

13/06/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 20.06.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

10/06/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 12.06.2019 o 9:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

05/06/2019 INFORMÁCIA MDV SR K VYBAVENIU VOZIDIEL DIGITÁLNYMI TACHOGRAFMI DRUHEJ GENERÁCIE

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k povinnosti vybavenia nových vozidiel digitálnymi tachografmi druhej generácie. Vyplýva z nej, že od 15.06.2019 môžu byť vozidlá, na ktoré sa vzťahuje povinné vybavenie tachografom, prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel len za podmienky, že sú vybavené digitálnym tachografom druhej generácie.

04/06/2019 INFORMAČNÝ DOKUMENT KU ZMENE POSTUPU KONTROLY V SÚVISLOSTI S DOVOZOM

Ku zmene metodického pokynu č. 59/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami sme spracovali informačný dokument s aplikačnými príkladmi.

03/06/2019 ČASOVÁ NÁROČNOSŤ TECHNICKEJ KONTROLY PRAVIDELNEJ

V súvislosti so zníženou dostupnosťou služieb STK, ktorú verejnosť v súčasnosti akútne pociťuje, sme spracovali štatistické porovnanie časovej náročnosti technickej kontroly pravidelnej v celej sieti STK v Slovenskej republike v troch rôznych obdobiach. Prvým z porovnávaných období je 1. až 19.5.2018, teda bezprostredne pred zásadnými zmenami pre STK, ako bolo nadobudnutie účinnosti zákona č. 106/2018 Z. z. a spustenie nového informačného systému technických kontrol. Druhým obdobím sú rovnaké májové dni tohto roku, do 20.5.2019, kedy uplynula lehota na úpravu monitorovacích záznamových zariadení (kamerových systémov) podľa nových predpisov na všetkých STK. Treba zdôrazniť, že predpísané postupy technikov technickej kontroly sa k tomuto dátumu vôbec nemenili, a to vrátane obsluhy monitorovacieho zariadenia, ktorá ostala úplne rovnaká. Tretím porovnávaným obdobím sú dni 20. až 26.5.2019. Keďže informačný systém zaznamenáva aj čas vykonania všetkých fáz technickej kontroly, možno časovú náročnosť určiť s maximálnou presnosťou aj spätne.

Hodnoty pre najdôležitejšie kategórie vozidiel sú spracované v tabuľke a v grafe. Napriek pocitom verejnosti k významnému nárastu časovej náročnosti samotných technických kontrol pravidelných neprišlo. Napríklad pri najpočetnejšej kategórii vozidiel M1, zahŕňajúcej predovšetkým osobné automobily, bol v máji 2018 priemerný čas trvania technickej kontroly od začiatku vykonávania kontrolných položiek na vozidle až po vydanie všetkých dokladov necelých 33 minút. O rok neskôr bola priemerná doba o 50 sekúnd kratšia a v týchto dňoch je naopak o 62 sekúnd dlhšia. Rozdiely sú tak skutočne minimálne. V prípade niektorých iných kategórií je dokonca priemerná doba vykonávania technickej kontroly pravidelnej kratšia než v roku 2018 (napr. autobusy kategórie M2 alebo prípojné vozidlá kategórie O2).

 

 

 

31/05/2019 ZMENA METODICKÉHO POKYNU PRE KONTROLY V SÚVISLOSTI S DOVOZOM

Na stránku sme pridali aktualizované znenie metodického pokynu č. 59/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s jednotlivo dovezenými vozidlami po zmene metodickým pokynom č. 19/2019 s účinnosťou od 01.06.2019.

22/05/2019 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V PRIPOMIENKOVANÍ

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, je od 21.05. do 10.06.2019 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Možnosť vzniesť pripomienky k návrhu je prostredníctvom portálu Slov-Lex otvorená pre každého.

20/05/2019 POČET TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY V SR

Ako informujú médiá, v posledných dňoch majú prevádzkovatelia vozidiel problémy s objednaním sa na technickú kontrolu, v niektorých regiónoch sú k dispozícii voľné termíny na staniciach technickej kontroly (STK) až o niekoľko týždňov. Názory na príčiny tohto stavu sa rôznia, jedným z vysvetlení, ktoré odzneli, je nedostatok odborne spôsobilých technikov technickej kontroly.

Do grafu sme spracovali historický priebeh počtu všetkých technikov technickej kontroly, STK a vykonaných technických kontrol v Slovenskej republike. Porovnali sme tiež výkonnosť siete všetkých STK v období od 1. do 19.05.2018 a v tom istom období v roku 2019. Kým v roku 2018 bolo v sledovanom období vykonaných 84.279 technických kontrol, v roku 2019 to bolo 80.182. Medziročne tak prišlo k poklesu o necelých 5 % pri približne rovnakom celkovom počte technikov technickej kontroly a STK.

17/05/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 31.05.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

15/05/2019 ZMENY PRE OPRÁVNENÉ OSOBY TECHNICKEJ KONTROLY OD 20.05.2019

Na stránku sme pridali informačný dokument o zmenách v povinnostiach oprávnených osôb technickej kontroly od 20.05.2019.

14/05/2019 INFORMÁCIA MDV SR KU KONTROLÁM TAXÍKOV

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR) zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehotám technických a emisných kontrol vozidiel taxislužby.

Okrem iného z nej vyplýva, že vozidlom taxislužby (aj na účel posudzovania pri technickej kontrole) sa vozidlo stáva až okamihom zaevidovania v príslušnej koncesii. Ak sa technická kontrola vykonáva ešte pred jeho zaevidovaním v koncesii, nemožno preto na protokol vyznačiť skrátenú lehotu platnosti prislúchajúcu vozidlu taxislužby.

09/05/2019 NOVELIZÁCIE VYHLÁŠOK MDV SR O TECHNICKÝCH A EMISNÝCH KONTROLÁCH OD 15.05.2019

Na portáli Slov-Lex dnes boli zverejnené nové vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) nadobúdajúce účinnosť 15.05.2019:

Ku zmenám pri technických kontrolách od 15.05.2019 sme pripravili informačný dokument.

 

06/05/2019 INFORMÁCIA MDV SR O JEDNOTLIVOM DOVOZE VOZIDIEL M1 S RIADENÍM NA PRAVEJ STRANE

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR) zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k jednotlivo dovezeným osobným vozidlám kategórie M1 s pravostranným riadením.

Okrem iného z nej vyplýva, že protokol o skúškach takéhoto vozidla vypracovaný technickou službou overovania vozidiel o tom, či vozidlo spĺňa technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, sa predkladá aj pri technickej kontrole pravidelnej v súvislosti s dovozom. Ak je jeho záverom, že jednotlivo dovezené osobné vozidlo kategórie M1 pôvodne určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou tieto technické požiadavky spĺňa, potom nebude umiestnenie riadenia vpravo pri tejto technickej kontrole dôvodom na hodnotenie vozidla ako nespôsobilého na prevádzku v cestnej premávke.

25/04/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ.

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

18/04/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 26.04.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

17/04/2019 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V AUGUSTE A SEPTEMBRI 2019

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 26.08.2019 do 06.09.2019.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

 

15/04/2019 SCHVÁLENÝ TERMÍN ĎALŠIEHO ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA OD 17.06.2019

MDV SR schválilo termín konania tretieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v roku 2019, uskutoční sa od 17.06.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/04/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 17.04.2019 o 8:30 a 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

08/04/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 16.04.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

29/03/2019 ZMENA KONTROLNÝCH POLOŽIEK TECHNICKEJ KONTROLY PRE IDENTIFIKÁCIU OD 01.04.2019

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn MDV SR č. 10/2019, ktorým sa od 01.04.2019 mení metodický pokyn  č. 47/2018 (položky skupiny 0 – identifikácia), úplné znenie metodického pokynu č. 47/2018 po zmene a dôvodovú správu ku zmenám.

22/03/2019 SLOVENSKO-FÍNSKE PRACOVNÉ STRETNUTIE O DOHĽADE NAD STK

V dňoch 22. a 23.01.2019 sa na pôde našej spoločnosti uskutočnilo medzinárodné pracovné stretnutie zamerané na dohľad nad činnosťou STK. Stretnutia sa okrem pracovníkov spoločnosti TESTEK zúčastnili zástupcovia fínskeho dopravného a komunikačného úradu Traficom a slovenského ministerstva dopravy a výstavby. Predmetom stretnutia boli témy ako monitorovanie STK, štatistická analýza dát z technických kontrol alebo rekonštrukcia priebehu technickej kontroly zo zaznamenaných údajov. Časť prezentácií zo stretnutia v anglickom jazyku sme pridali medzi odborné publikácie zverejnené na našej stránke: Vehicle Technical Inspections and Supervision in the Slovak RepublicVerification of PTI Stations in the Slovak Republic a Vehicle Inspection Information System.

18/03/2019 INFORMÁCIE MDV SR O VÝMENE TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) pridalo na svoju internetovú stránku informácie o platnosti technického osvedčenia vozidla (TOV) vydaného podľa vzorov právnej úpravy účinnej pred 01.12.2006o návrhu na vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene TOV (vozidlá kategórií L, M, N, O, T, C, R, PS alebo LS) a o návrhu na vydanie TOV pri výmene TOV (vozidlá kategórií S a PN). Už skôr boli ministerstvom zverejnené súvisiace informácie o zmenách pre neevidované vozidlá od 01.01.2013 a o možnosti zaevidovania starších vozidiel, ktoré v minulosti nepodliehali evidencii

15/03/2019 SEMINÁR ISO 37001 PLNE OBSADENÝ

Museli sme žiaľ uzatvoriť možnosť ďalšieho prihlasovania na seminár k ISO 37001, ktorý sa uskutoční 29.03.2019, nakoľko počet prihlásených účastníkov dosiahol jeho maximálnu kapacitu. Vážnym záujemcom o poradenstvo v tejto oblasti môžeme sprostredkovať individuálne konzultácie s našimi odborníkmi, podrobnejšie informácie možno vyžiadať e-mailom zaslaným na adresu ladislav.jelinek@testek.sk. Ďakujem za pochopenie.

15/03/2019 TESTEK VYKONÁVA ČINNOSTI AJ PRE PZ SR

Úplne novou oblasťou povinností technickej služby technickej kontroly, ktorú zaviedol zákon č. 106/2018 Z. z., sú služby pre Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) súvisiace s cestnými technickými kontrolami. Spoločnosť TESTEK tak od 20.05.2018 zabezpečuje školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly a spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou. Popri novom celoštátnom informačnom systéme technických kontrol AIS TK sme tiež v minulom roku úspešne vyvinuli a sprevádzkovali aj nový informačný systém pre cestné technické kontroly. V súčasnosti je nasadený v skúšobnej prevádzke pri cestných technických kontrolách vykonávaných PZ SR.

11/03/2019 NA SEMINÁR O ISO 37001 SA EŠTE STÁLE MOŽNO PRIHLÁSIŤ

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 29.03.2019. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

19/02/2019 INŠPEKČNÉ ČINNOSTI: POČIATOČNÉ OVERENIE, PRIEBEŽNÉ OVERENIE A ODBORNÝ DOZOR

Na stránku sme pridali dokument so základnými informáciami o inšpekciách vykonávaných našou spoločnosťou podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: o overovaní počiatočného plnenia podmienok, o priebežnom overovaní plnenia podmienok a o odbornom dozore technickej služby.

19/02/2019 SCHVÁLENÝ TERMÍN ĎALŠIEHO ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA OD 13.05.2019

MDV SR schválilo termín konania druhého turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v roku 2019, uskutoční sa od 13.05.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

19/02/2019 ZMENA TERMÍNU DOŠKOĽOVANIA 13.- 15.05.2019 NA 24.-26.04.2019

Kvôli konaniu ďalšieho turnusu základného školenia bolo doškoľovanie, pôvodne plánované v termíne 13.- 15.05.2019, presunuté na nový termín 24.-26.04.2019. Aktualizovaný plán doškoľovaní možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

14/02/2019 SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI V ROKU 2018

Aj v roku 2018 sme podporovali vzdelávanie študentov študijných smerov zameraných na cestné vozidlá na Strojníckej fakulte a Fakulte elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Študenti absolvovali v našom školiacom stredisku celkovo tri turnusy prednášok a praktického predvádzania metód kontroly vozidiel. Prednášky pre študentov s úvodom do problematiky, o zariadeniach používaných pri technických kontrolách a o kontrole bŕzd sme pridali medzi odborné publikácie na našej internetovej stránke.

11/02/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 15.2.2019 o 8:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

11/02/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 22.02.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

04/02/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ A ZOZNAMU KALIBRUJÚCICH OSÔB

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kalibrácií zariadení používaných pri technických kontrolách.

31/01/2019 ZMENA ČASU ZAČIATKU SEMINÁRA O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK 29.03.2019

Na základe ohlasov záujemcov o pripravovaný seminár o systéme manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001 na STK sme čas začiatku prispôsobili ich požiadavkám. Seminár sa bude konať 29.03.2019 o 10:00 (začiatok prezentácie účastníkov od 9:30), viac informácií v aktualizovanom avíze.

30/01/2019 ŠTATISTIKY ZA ROK 2018

Pridali sme základné štatistické údaje o technických kontrolách za rok 2018, možno ich nájsť spolu s údajmi za predchádzajúce roky v sekcii štatistické údaje.

29/01/2019 AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ PRE TK

Na stránku sme pridali aktualizovaný zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

29/01/2019 SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s., s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., organizuje dňa 29.03.2019 ďalší odborný seminár pre STK. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

16/01/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 25.01.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

15/01/2019 INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK

V súvislosti so začatím vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali informáciu o overovaní pre oprávnené osoby technickej kontroly, zoznam preverovaného technologického vybavenia STK, list MDV SR oznamujúci schválenie plánu ministerstvom, ako aj  schválený plán priebežného overovania na rok 2019 (STK a termíny vykonania overenia).

08/01/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.01.2019 o 8:30. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka.

Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

02/01/2019 LEHOTY TECHNICKÝCH KONTROL VÝCVIKOVÝCH VOZIDIEL AUTOŠKOLY

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehotám technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej výcvikových vozidiel autoškôl.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2020, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel