Menu

NOVINKY

ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE
21.09.2018 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno...
NOVÉ OTÁZKY SKÚŠOBNÝCH TESTOV A KONTROLNÉ PRÍKLADY NA SKÚŠKU Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
V sekcii Informácie ku skúškam z odbornej spôsobilosti sme zverejnili nové otázky skúšobných testov a kontrolné príklady na skúšku z odbornej spôsobil...

NOVINKY

18/09/2018 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

21.09.2018 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

03/09/2018 NOVÉ OTÁZKY SKÚŠOBNÝCH TESTOV A KONTROLNÉ PRÍKLADY NA SKÚŠKU Z ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

V sekcii Informácie ku skúškam z odbornej spôsobilosti sme zverejnili nové otázky skúšobných testov a kontrolné príklady na skúšku z odbornej spôsobilosti.

03/09/2018 INFORMÁCIA K ODBORNEJ PRÍPRAVE NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Do sekcie školení sme pridali úvodnú informáciu a harmonogram k práve prebiehajúcemu kurzu odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách.

31/08/2018 NOVELIZÁCIE KONTROLNÝCH POLOŽIEK SKUPÍN 5 A 7

Na stránku sme pridali novelizujúce metodické pokyny účinné od 01.09.2018

20/08/2018 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

07.09.2018 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

14/08/2018 ZMENA MIESTA KONANIA SEMINÁRA PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK 13.09.2018

Kvôli veľkému záujmu bol seminár pre majiteľov a štatutárov STK, ktorý sa má konať 13.09.2018, presunutý do väčších priestorov nového kongresového centra hotela Color. Seminár organizuje spoločnosť TESTEK servis v spolupráci s poverenou technickou službou TESTEK, aktualizovanú informáciu k semináru možno nájsť TU.

01/08/2018 PROTIKORUPČNÁ POLITIKA

V súvislosti s prípravami na certifikáciu podľa normy ISO 37001 bola vedením našej spoločnosti prijatá „Politika spoločnosti TESTEK, a.s. proti korupcii (ABMS)“.

31/07/2018 TERMÍN ĎALŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania druhého jesenného turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 19.11.2018. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

24/07/2018 ODHALENÉ PRÍPADY MANIPULÁCIE S ÚDAJMI Z MERANIA ÚČINKU BŔZD

Výkonom hlavného štátneho odborného dozoru Ministerstva dopravy a výstavby SR za súčinnosti s oddelením odborného dozoru technickej služby technickej kontroly TESTEK, a.s. bol uskutočnený dozor nad oprávnenou osobou technickej kontroly  v Bratislavskom kraji, ktorý bol  zameraný na vyhodnocovanie dostupných dát z prenosov z valcových skúšobní bŕzd (VSB) v porovnaní s videozáznamom z monitorovacieho  záznamového zariadenia oprávnenej osoby. Analýzou dát boli v rámci štátneho odborného dozoru zistené a preukázané mimo iných závažných nedostatkov pri meraniach na VSB aj zásahy do obsahu súborov zabezpečujúcich prenos nameraných hodnôt z VSB do celoštátneho informačného systému technických kontrol, čím prišlo k neoprávnenému ovplyvneniu nameraných hodnôt. Vzhľadom na uvedené závažné zistenia bolo príslušným správnym orgánom OÚ právoplatne zrušené osvedčenie technika technickej kontroly. Pri ďalšom výkone štátneho odborného dozoru, resp. odborného dozoru technickej služby sa do budúcna budú intenzívnejšie využívať analytické metódy vyhodnocovania dostupných dát v porovnaní s videozáznamom, a to aj  za využitia trvalého vzdialeného elektronického prístupu k monitorovaciemu záznamovému zariadeniu a VSB {§  86 ods. 1 písm. l) zákona č. 106/2018 Z. z., resp. príloha č. 1 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.}.

23/07/2018 ŠKOLENIE ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV

Dňa 10.08.2018 sa bude konať v Bratislave ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

03/07/2018 ŠKOLENIE ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV

Dňa 13.07.2018 sa bude konať v Bratislave ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

22/06/2018 MDV SR ZVEREJNILO ZOZNAM POVOLENÍ NA ZRIADENIE STK NAD RÁMEC EXISTUJÚCEJ SIETE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam povolení na zriadenie STK nad rámec existujúcej siete. Zoznam možno nájsť tu.

21/06/2018 ODBORNÁ PRÍPRAVA A SKÚŠKA Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára prvý kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 03.09.2018 do 14.09.2018.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

21/06/2018 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

29.06.2018 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov, tentoraz v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

15/06/2018 VYZNAČOVANIE PLATNOSTI UZNANEJ ZAHRANIČNEJ KONTROLY PRI DOVOZE

K metodickému pokynu č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol sme pridali vzor ZTO s novým spôsobom vyznačovania lehoty platnosti okresným úradom uznanej zahraničnej technickej kontroly v konaní v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom z členského štátu alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie.

13/06/2018 TERMÍN NAJBLIŽŠIEHO TURNUSU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY

MDV SR schválilo termín konania najbližšieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly, uskutoční sa od 08.10.2018. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky. Kvôli kolízii so základným školením prišlo tiež k presunu plánovaného siedmeho turnusu doškoľovania na nový termín od 01. do 03.10.2018.

06/06/2018 ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV AJ NA SEVEROZÁPADNOM SLOVENSKU

Školenia administratívnych pracovníkov sa uskutočnia aj na severozápade Slovenska. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

04/06/2018 ĎALŠIE TERMÍNY ŠKOLENÍ ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV STK

Do sekcie školení sme pridali ďalšie termíny školení administratívnych pracovníkov v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave. Školenia sú bezplatné, prihlásenie je možné prostredníctvom objednávkového formulára TU. Pripomíname, že tento typ školenia by podľa § 86 ods. 1 písm. p) zákona č. 106/2018 Z. z. mala absolvovať každá osoba vykonávajúca administratívne činnosti s prístupom do celoštátneho informačného systému technických kontrol. Podľa § 86 ods. 2 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. oprávnená osoba technickej kontroly nesmie umožniť použitie celoštátneho informačného systému technických kontrol iným osobám ako technikom technickej kontroly a administratívnym osobám.

01/06/2018 INFORMÁCIA MDV SR O VOĽNÝCH MIESTACH NA ZRIADENIE STK

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke správu o tom, v ktorých okresoch sú v súčasnosti ešte voľné miesta na zriadenie STK. Správa nadväzuje na skôr zverejnené informácie a odporúčania pre zriaďovanie STK.

25/05/2018 TERMÍNY ŠKOLENÍ ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV STK

Do sekcie školení sme pridali termíny prvých dvoch turnusov školení na vykonávanie administratívnych činností na pracovisku technickej kontroly. Školenia sú bezplatné, inštrukcie k prihlasovaniu možno nájsť tu. V prípade záujmu dostatočného počtu žiadateľov vypíšeme ďalšie turnusy školenia v týždni od 11.06.2018, aj s miestom konania na strednom alebo východnom Slovensku.

25/05/2018 SEMINÁR PRE MAJITEĽOV A ŠTATUTÁROV STK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. v spolupráci s technickou službou technickej kontroly TESTEK, a.s. organizuje ďalší seminár pre majiteľov a štatutárov STK, podrobnosti tu.

24/05/2018 DDOS ÚTOK NA INFORMAČNÝ SYSTÉM TECHNICKEJ KONTROLY

Dnes približne od 09:00 sme zaznamenali viacero neúspešných pokusov o narušenie informačného systému technických kontrol, z ktorých masívny útok typu DDoS stále prebieha. Zvýšené zaťaženie požiadavkami útočníkov na prístupy do servera, žiaľ, spôsobuje problémy užívateľom pri práci so systémom a predlžuje čas jeho odozvy. Priebežne prijímame technické opatrenia, ktoré by mali opäť normalizovať dostupnosť servera. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy ako užívateľom systému, tak aj zákazníkom STK.

21/05/2018 NÁBEH NOVEJ VERZIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Dnešný prvý pracovný deň po legislatívnych zmenách bol prvým dňom celoplošného nasadenia novej verzie informačného systému technických kontrol. O 18:00 bolo vo všetkých STK v Slovenskej republike do systému zaznamenaných celkovo 2582 technických kontrol, z toho bolo 2290 úspešne uzatvorených, 197 nevyhodnotených a 95 stornovaných. Hlavné funkcie predpísané novou legislatívou teda systém plnil. Chyby systému, ktoré sa napriek niekoľkomesačnému testovaniu prejavili, priebežne odstraňujeme. Dnešné súčasné nadobudnutie účinnosti nových predpisov a nasadenie novej verzie informačného systému bolo pre technikov technickej kontroly a administratívnych pracovníkov všetkých STK veľmi náročné. Rovnako aj zákazníci STK, žiaľ, mohli v tento deň pocítiť s tým spojené obmedzenia dostupnosti služby poskytovania technickej kontroly. Radi by sme sa preto ospravedlnili za komplikácie, ktoré Vám kvôli tomu v dnešný deň vznikli, a predovšetkým veľmi pekne poďakovali za trpezlivosť a spoluprácu.

20/05/2018 USTANOVENIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. TÝKAJÚCE SA TECHNICKÝCH KONTROL NADOBUDLI ÚČINNOSŤ

Dnešným dňom bol zrušený zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho vykonávacie vyhlášky a niektoré ďalšie nadväzujúce predpisy. Nahradil ho nový zákon č. 106/2018 Z. z. spolu s nadväzujúcimi vykonávacími vyhláškami. Podrobnosti v schéme tu.

18/05/2018 PRIDALI SME METODICKÉ POKYNY TECHNICKEJ KONTROLY ÚČINNÉ OD 20.05.2018

Na stránku sme pridali metodické pokyny technickej kontroly účinné od 20.05.2018.

 • Metodický pokyn č. 28/2018 upravujúci spôsob vykonávania základných školení, rozširovacích školení alebo doškoľovacích kurzov technikov technickej kontroly
 • Metodický pokyn č. 44/2018 na vykonávanie technických kontrol pravidelných, zvláštnych, administratívnych a opakovaných technických kontrol
 • Metodický pokyn č. 47/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa identifikácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 0)
 • Metodický pokyn č. 51/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidla (Kontrolné položky skupiny 4)
 • Metodický pokyn č. 52/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa náprav, kolies, pneumatík a zavesenia náprav (Kontrolné položky skupiny 5)
 • Metodický pokyn č. 53/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa podvozku a jeho príslušenstva  (Kontrolné položky skupiny 6)
 • Metodický pokyn č. 54/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa ostatného vybavenia vozidla (Kontrolné položky skupiny 7)
 • Metodický pokyn č. 55/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa zaťaženia životného prostredia (Kontrolné položky skupiny 8)
 • Metodický pokyn č. 56/2018, ktorým sa stanovujú kontrolné položky týkajúce sa doplňujúcich skúšok pre vozidlá kategórií M2 a M3 určených na prepravu osôb (Kontrolné položky skupiny 9)
 • Metodický pokyn č. 57/2018 na vykonávanie technických kontrol vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR)
  • Príloha č.1 Vzory tlačív osvedčení o zhodnosti, osvedčení o zhodnosti A a osvedčení o zhodnosti B
  • Príloha č.2 Osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí
  • Príloha č.3 Vyplňovanie osvedčenia ADR
  • Príloha č.4 Vzory bezpečnostných značiek
  • Príloha č.5 Vysvetlenie významu identifikačných čísiel nebezpečnosti látky
  • Príloha č.6 Príklady označovania dopravných jednotiek výstražnými tabuľami a bezpečnostnými nálepkami
  • Príloha č.7 Obrázková príloha
  • Príloha č.8 Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia ADR zasielanej vydávajúcemu orgánu (ministerstvu)
 • Metodický pokyn č. 58/2018 na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia
  • Príloha č.1 Vzory tlačív osvedčení o zhodnosti, osvedčení o zhodnosti A a osvedčení o zhodnosti B
  • Príloha č.2 Vzory vyznačených tlačív potvrdení o TK a ich prekladov
  • Príloha č.3 Označenie vozidiel
  • Príloha č.4 Predpísané podmienky a spôsob kontroly
  • Príloha č.5 Vzor vyznačeného tlačiva osvedčenia o zhodnosti B prípojného vozidla
 • Metodický pokyn č. 60/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vydaním nového osvedčenia o evidencii časť II alebo nového technického osvedčenia vozidla pri hromadnej prestavbe typu vozidla
 • Metodický pokyn č. 61/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s dodatočným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
 • Metodický pokyn č. 64/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti so zápisom alternatívnych rozmerov ráfikov a pneumatík
 • Metodický pokyn č. 65/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s opätovným schválením jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke
 • Metodický pokyn č. 68/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s výmenou karosérie, rámu alebo motora na jednotlivom vozidle
 • Metodický pokyn č. 69/2018, ktorým sa upravuje vykonávanie technických kontrol na vozidlách uvedených v § 1 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Metodický pokyn č. 70/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s vnútroštátnym schválením jednotlivo vyrobeného vozidla s obmedzenou prevádzkou
 • Metodický pokyn č. 71/2018 na vykonávanie kontroly brzdného účinku a súmernosti pôsobenia prevádzkovej brzdy vozidiel kategórií L, M, N, T a PS jazdnou skúškou pri technických kontrolách
 • Metodický pokyn č. 72/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e, na valcových skúšobniach bŕzd
 • Metodický pokyn č. 74/2018 na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1 s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 t, M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na valcových skúšobniach bŕzd
 • Metodický pokyn č. 76/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo
 • Metodický pokyn č. 77/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s demontážou dvojitého ovládania spojky a prevádzkovej brzdy výcvikových vozidiel autoškôl na vozidlo
 • Metodický pokyn č. 78/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou alebo demontážou zvláštnych výstražných svietidiel a zvukových výstražných znamení
 • Metodický pokyn č. 79/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s montážou alebo demontážou plachty na valníkové vozidlo a úpravou valníkového vozidla na plošinové vozidlo demontážou valníkovej konštrukcie
 • Metodický pokyn č. 82/2018 na vykonávanie technických kontrol v súvislosti s konverziou motocyklov subkategórie L3e/L4e-A2 a L3e/L4e-A3

16/05/2018 PREZENTÁCIE Z PREBIEHAJÚCEHO DOŠKOĽOVANIA K NOVÝM PREDPISOM

Na stránku sme pridali prezentácie z práve prebiehajúceho doškoľovania k novým predpisom účinným od 20.05.2018:

16/05/2018 VYKONÁVACIE VYHLÁŠKY K ZÁKONU Č. 106/2018 Z. Z.

V elektronickej Zbierke zákonov na internetovej stránke www.slov-lex.sk boli zverejnené vykonávacie vyhlášky k zákonu č. 106/2018 Z. z.:

11/05/2018 INFORMÁCIE MDV SR O ZRIAĎOVANÍ STK NAD RÁMEC SIETE PO 20.05.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zverejnilo na svojej internetovej stránke základné informácie a odporúčania pre povoľovanie zriadenia stacionárnej STK nad rámec existujúcej siete po 20.05.2018.

30/04/2018 PREZENTÁCIA O ZÁKONE Č. 106/2018 Z. Z. Z POHĽADU OPRÁVNENEJ OSOBY TECHNICKEJ KONTROLY

Na stránku sme pridali prezentáciu o zákone č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke z pohľadu oprávnenej osoby technickej kontroly, prednesenú na minulotýždňovom workshope Národnej asociácie STK.

30/04/2018 TESTEK BOL PRIJATÝ ZA ČLENA MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE CORTE

Predstavenstvo medzinárodnej organizácie CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement) po posúdení činností, ktorými sa TESTEK zaoberá, rozhodlo o jeho prijatí za člena. CORTE je neziskovou organizáciou so sídlom v Bruseli, združujúcou inštitúcie a spoločnosti s aktivitami v oblasti cestnej dopravy, jej bezpečnosti, kontroly dodržiavania predpisov a súvisiacej administratívy. Významnú časť agendy CORTE tvoria cestné technické kontroly, ktorých sa týkajú aj niektoré nové činnosti prisúdené technickej službe technickej kontroly zákonom č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. V tejto oblasti zástupcovia TESTEKu už s CORTE dlhšiu dobu spolupracujú ako členovia spoločnej pracovnej skupiny CITA – CORTE pre cestné technické kontroly. Členstvo v CORTE umožní TESTEKu priamy prístup k procesom tvorby návrhov medzinárodných technických predpisov pre cestné technické kontroly a výmene informácií o ich aplikácii v rôznych členských štátoch EÚ.

26/04/2018 DOŠKOĽOVACÍ KURZ K METODICKÝM POKYNOM ÚČINNÝM OD 20.05.2018

Celkovo 4 turnusy jednodňových doškoľovacích kurzov pre kontrolných technikov k metodickým pokynom technickej kontroly účinným od 20.05.2018 sa uskutočnia v dňoch 14.05., 15.05., 17.05. a 18.05.2018 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Školenie s dobou trvania 6 hodín začína v každom z turnusov o 9:30, registrácia účastníkov o 9:00. Školenie je bezplatné. Stravu, nápoje a v prípade potreby aj ubytovanie si zabezpečujú a hradia účastníci školenia individuálne. Počas registrácie pred začiatkom školenia bude možnosť objednať si obed priamo v hoteli. Prihlasovať účastníkov na jednotlivé termíny školenia je možné výhradne v internetovom objednávacom systéme, kapacita každého turnusu je maximálne 250 osôb, výber termínu je záväzný. V prípade otázok sa možno obrátiť e-mailom na skolenia@testek.sk alebo telefonicky na +421 911 565 125.

25/04/2018 ŠKOLENIA K NOVÝM METODICKÝM POKYNOM – AVÍZO

V termínoch 14.05., 15.05., 17.05. a 18.05.2018 sa uskutočnia v Banskej Bystrici jednodňové školenia k novým metodickým pokynom technickej kontroly účinným od 20.05.2018. Prihlasovanie účasti bude možné prostredníctvom interaktívneho formulára, ktorý sprístupníme na našej stránke v najbližších dňoch.

24/04/2018 ZASADNUTIE MEDZINÁRODNEJ PRACOVNEJ SKUPINY CITA WG3 V TESTEKU

V dňoch 04. a 05.04.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie medzinárodnej pracovnej skupiny CITA WG3 „Standardized Inspections Outcomes“ (štandardizované výstupy kontroly). Pri tejto príležitosti sme mali tú česť privítať v našej spoločnosti viceprezidentku CITA pani Evu Morgerovú zo švédskej organizácie Bilprovningen, ktorá zasadnutiu predsedala. Pracovná skupina WG3 sa okrem iného zaoberá témami ako školenia a skúšky kontrolných technikov, akreditácia STK a opatrenia proti manipulácii s hodnotením vozidla pri technickej kontrole. TESTEK preto v spolupráci so spoločnosťou Bureau Veritas pripravil prezentáciu o zavádzaní certifikovaného systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37000 na STK v Slovenskej republike. Za spoločnosť Bureau Veritas na zasadnutí vystúpil riaditeľ dištriktu Strednej Európy a generálny riaditeľ pre Českú republiku a Slovensko pán Jakub Kejval. Druhým príspevkom TESTEKu na zasadnutí bola prezentácia predstavujúca základné fakty o technických kontrolách v Slovenskej republike a pripravovaných zmenách v súvislosti s transpozíciou smernice 2014/45/EÚ.

Img 01

Img 02

20/04/2018 TESTEK V ROKU 2017

Na stránku sme pridali správu o činnosti našej spoločnosti v roku 2017.

13/04/2018 NOVÝ ZÁKON Č. 106/2018 Z. Z. O PREVÁDZKE VOZIDIEL

V elektronickej Zbierke zákonov na internetovej stránke www.slov-lex.sk bol zverejnený zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhlásenú verziu nového zákona možno nájsť tu.

26/03/2018 UPOZORNENIE K PLATNOSTI ZÁPISNÍC ZO SKÚŠKY

V súvislosti s nadchádzajúcimi legislatívnymi zmenami a zrušením zákona č. 725/2004 Z. z. upozorňujeme na skutočnosť, že nadobudnutím účinnosti nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti vydané podľa doterajších predpisov stratia platnosť 20.05.2018, nakoľko prechodné ustanovenia nového zákona pokračovanie ich platnosti v novom právnom stave nepredpokladajú (základné školenia, rozširovacie školenia a doškoľovacie kurzy sa vykonávajú v inom rozsahu ako ustanovuje nový zákon). V prechodných ustanoveniach nového zákona sa však uvádza, že konania začaté pred účinnosťou nového zákona sa majú dokončiť podľa doterajších predpisov. Odporúčame preto začať konania na okresných úradoch vo veci vydania nového osvedčenia kontrolného technika alebo predĺženia platnosti osvedčenia kontrolného technika a doložiť k nim zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti najneskôr do 20.05.2018.

17/03/2018 NOVÝ ZÁKON O PREVÁDZKE VOZIDIEL V CESTNEJ PREMÁVKE

NR SR schválila vládny návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválené znenie možno nájsť na internetovej stránke NR SR.

12/02/2018 ŠTATISTIKY ZA ROK 2017

Pridali sme základné štatistické údaje technických kontrol za rok 2017.

06/02/2018 TESTEK HOSTIL ZASADNUTIE TECHNICKÝCH PRACOVNÝCH SKUPÍN CITA

V dňoch 30. a 31.01.2018 sa v TESTEKu uskutočnilo zasadnutie dvoch technických pracovných skupín medzinárodnej organizácie CITA - pre kontrolu bŕzd a kontrolu svetlometov. Zasadnutie skupiny pre brzdy viedol zástupca TESTEKu Marián Rybianský, ktorý je od minulého roku jej predsedom. Na zasadnutí boli prednesené príspevky pracovníkov našej spoločnosti Roller Brake Testers and Vertical Load Measuring in ISO 21069-1 a DX meter, an application for measuring the vehicle’s deceleration, ktorý vznikol v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky FEI STU.

WG1_Subwg

WG1_Subwg

15/01/2018 REZORTNÁ ZBIERKA PREDPISOV MDV SR NA PORTÁLI SLOV-LEX

Metodické pokyny MDV SR od roku 2016, okrem iného aj tie, ktoré sa týkajú technických kontrol, sú zverejnené v rezortnej zbierke predpisov na portáli Slov-Lex. Všetky predpisy vrátane ich úplných znení možno naďalej nájsť aj na našej internetovej stránke.

08/01/2018 AKTUALIZÁCIA FAQ

Aktualizovali sme dokument s najčastejšími otázkami o technických kontrolách vozidiel.

20/12/2017 ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE

Šťastné a veselé Vianočné sviatky

Želáme šťastné a veselé Vianoce a len to najlepšie v roku 2018!

TESTEK, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel

11/12/2017 PREZENTÁCIA O OČAKÁVANÝCH ZMENÁCH V ZARIADENIACH STK

Pridali sme prezentáciu o očakávaných zmenách v povinnom vybavení STK zariadeniami, prednesenú na minulotýždňovom workshope NA STK o technických kontrolách. 

30/11/2017 PREZENTÁCIE Z PRACOVNEJ SKUPINY CITA PRE KONTROLU BŔZD

Medzi publikácie sme pridali prezentácie prednesené zástupcom TESTEKu na novembrovom zasadnutí medzinárodnej pracovnej skupiny CITA WG1 „Safety systems“. Ide o stručný prehľad aktivít pracovnej skupiny CITA SubWG „Brake Testing“ a predstavenie nemecko-slovenskej iniciatívy za zrevidovanie požiadavky smernice 2014/45/EÚ na povinné vybavenie STK nápravovými váhami.

22/11/2017 PODPORUJEME ŠKOLSTVO

Viac ako polovica zamestnancov našej spoločnosti absolvovala vysokoškolské štúdium na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Aj preto nás mimoriadne teší, že môžeme podporiť vzdelávanie terajších študentov Ústavu dopravnej techniky a konštruovania SjF STU. V októbri u nás absolvovali v dvoch turnusoch prednášky o technických kontrolách a kontrole brzdovej sústavy, pričom si mohli vyskúšať metódy kontroly vozidiel aj prakticky.

Obrázok 1

Obrázok 2

13/11/2017 ŠKOLENIE NOVÉHO AUTOMATIZOVANÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU TK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. organizuje od 20. novembra 2017 školenia užívateľov k novej verzii automatizovaného informačného systému technickej kontroly (AIS TK). Školenie s dobou trvania približne 2 hodiny je bezplatné, počet účastníkov z jednej STK je obmedzený na 3 osoby. Školenia sa budú konať v priestoroch prevádzky TESTEK, a.s. na Vajnorskej 137, Bratislava. Objednávať účastníkov na jednotlivé termíny je možné výhradne v internetovom objednávacom systéme na www.testek-servis.sk/skolenia, výber termínu je záväzný. 
V prípade otázok sa možno obrátiť e-mailom na info@testek-servis.sk alebo telefonicky na +421 911 565 900.

31/10/2017 ZMENA METODICKÉHO POKYNU NA KONTROLU BŕZD VOZIDIEL M1 A N1 OD 01.11.2017

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn č. 30/2017 účinný od 01.11.2017, ktorým sa mení metodický pokyn na vykonávanie kontrol brzdových sústav vozidiel kategórií M1, N1, L5e a L7e. Pridali sme tiež úplné znenie zmeneného metodického pokynu a informačný dokument s prehľadom najdôležitejších zmien.

31/10/2017 ŠKOLENIA NA NOVÚ VERZIU ISTK - AVÍZO

Na mesiace november a december pripravujeme sériu poldňových školení na prácu s novou verziou informačného systému ISTK. Prihlasovanie bude možné prostredníctvom interaktívneho formulára, ktorý sprístupníme na našej stránke v najbližších dňoch. Rátame s účasťou najviac 3 osôb z každej STK.

10/10/2017 LV-SK WORKSHOP PTI 2017

S lotyšskou organizáciou CSDD, ktorá sa okrem iného zaoberá podobnými činnosťami, ako naša spoločnosť, spolupracujeme už dlhšiu dobu. Spoločnou akciou CSDD a TESTEKu bol aj nedávny lotyšsko - slovenský workshop o technických kontrolách LV-SK Workshop PTI 2017, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. až 29.09.2017 v Lotyšsku. Predmetom diskusií lotyšských a našich odborníkov boli predovšetkým postupy technickej a cestnej technickej kontroly vozidiel, spracovanie súvisicich dát v informačných systémoch a transpozícia smernice 2014/45/EÚ do národných predpisov oboch štátov.

LV-SK

LV-SK

LV-SK

LV-SK

07/09/2017 NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O PREVÁDZKE VOZIDIEL V CESTNEJ PREMÁVKE

Návrh nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, možno ho nájsť na portáli Slov-Lex tu.

07/09/2017 ETICKÝ KÓDEX

Na stránku sme pridali etický kódex, ktorý upravuje základné princípy a pravidlá správania sa zamestnancov našej spoločnosti. Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca našej spoločnosti. Ak máte pocit, že niektorý zo zamestnancov koná v rozpore s ním, budeme vďační, ak to oznámite vedeniu našej spoločnosti.

24/08/2017 ZMENA TERMÍNU ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Z dôvodu nedostatku doručených žiadostí k októbrovému základnému školeniu sa mení 4. termín základného školenia nasledovne:

14/08/2017 INTERNETOVÁ STRÁNKA TESTEK SERVIS, A.S.

Informácie o aktivitách našej sesterskej spoločnosti TESTEK servis, a.s. možno nájsť na samostatnej internetovej stránke www.testek-servis.sk.

11/07/2017 NOVÉ PREZENTÁCIE Z ODBORNÝCH PODUJATÍ

Medzi publikácie zverejnené na našej stránke sme pridali príspevok a prezentáciu o pripravovaných zmenách predpisov z medzinárodnej konferencie Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ z apríla 2017 a prezentáciupripravovaným zmenám v povinnom vybavení STK zariadeniami prednesenú na plenárnom zasadnutí Národnej asociácie STK v máji 2017.

03/07/2017 OVERENIE VOZIDLA TAXISLUŽBY

To, či je vozidlo vozidlom taxislužby, má okrem iného vplyv aj na lehotu platnosti technickej kontroly pravidelnej. Platnosť osvedčenia vozidla taxislužby možno overiť prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) na odkaze tu.

23/05/2017 MEDZINÁRODNÁ PRACOVNÁ SKUPINA PRE KONTROLU BŔZD VZNIKLA NA SLOVENSKU

TESTEK sa stal miestom vzniku pracovnej skupiny pre kontrolu bŕzd SubWG1 Brake Testing medzinárodnej organizácie pre technické kontroly CITA. Na prvom ustanovujúcom zasadnutí 11.05.2017 sme u nás priamo alebo prostredníctvom telekonferencie privítali celkovo 22 účastníkov z desiatich európskych štátov. Za predsedu novej pracovnej skupiny bol jej členmi zvolený zástupca TESTEKu Marián Rybianský.

SubWG1

SubWG1

16/05/2017 PODROBNOSTI DOPLNKOVÝCH ŠKOLENÍ Z OBLASTI STK

Podrobnosti k avizovanému semináru majiteľov a štatutárov STK a školeniu administratívnych pracovníkov STK možno nájsť tu. Obe školenia organizačne zabezpečuje spoločnosť TESTEK servis, a.s. v spolupráci s poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel TESTEK, a.s.

12/05/2017 ZMENA PRI POUŽÍVANÍ MONITOROVACÍCH ZÁZNAMOVÝCH ZARIADENÍ

Na stránku sme pridali metodický pokyn MDV SR č. 13/2017, ktorým sa s účinnosťou od 15.05.2017 mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 20/2013 na používanie monitorovacieho záznamového zariadenia pri technických kontrolách. Okrem nového metodického pokynu sme pridali aj úplné znenie metodického pokynu č. 20/2013 po zmene. Monitorovacím záznamovým zariadením sa na základe tejto novelizácie predpisu nesmie manipulovať tak, aby došlo k zmene jeho nastavenia.

11/05/2017 AVÍZO DOPLNKOVÝCH ŠKOLENÍ SÚVISIACICH S TECHNICKÝMI KONTROLAMI

Spoločnosť TESTEK servis, a.s. pripravuje v spolupráci s poverenou technickou službou TESTEK, a.s. aj tento rok ponuku seminárov a školení pre STK. Na rozdiel od minulých rokov je ponuka tentoraz zameraná na dve nové cieľové skupiny z tejto oblasti - na majiteľov a štatutárov STK a na pracovníkov príjmu STK. Hoci kontrolní technici sú pravidelne školení, manažmentu a administratívnym pracovníkom STK takáto povinnosť z platných predpisov nevyplýva. Pripravované školenia nie sú povinné, účastníkom však môžu sprostredkovať informácie o ich povinnostiach, právach a možnostiach predídenia a riešenia problémov v každodennej praxi, ako i o aktuálnom stave predpisov a celkovom dianí v oblasti.

Avízo možno nájsť tu, podrobnejšie informácie vrátane termínov a cien budú zverejnené v najbližších dňoch.

21/04/2017 MIMORIADNY TERMÍN ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA

Vzhľadom na velký počet doručených žiadostí organizujeme mimoriadny termín základného školenia kontrolných technikov v dňoch 19.6. - 30.6.2017 (teoretická časť).  Účastníci zaradení do tohto termínu budú informovaní listom v dostatočnom predstihu.

19/04/2017 PODPORUJEME ŠKOLSTVO

Naša spoločnosť podporuje vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti automobilovej techniky. Koncom marca sme v našom školiacom a vývojovom pracovisku privítali študentov z Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU. Na exkurzii si mohli vyskúšať niektoré metódy kontroly a skúšok vozidiel aj prakticky. Návšteva nadviazala na prednášky o technických kontrolách a kontrole brzdovej sústavy prednesené našimi pracovníkmi študentom na pôde ústavu.

FEI01

FEI02

FEI03

24/03/2017 PREZENTÁCIA O ZARIADENIACH NA KONTROLU SVETLOMETOV

Medzi publikácie sme pridali prezentáciu k správe o problémoch a perspektívach zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov prednesenú zástupcom spoločnosti TESTEK 15.03.2017 na zasadnutí pracovnej skupiny CITA WG1 v Arnheme (Holandsko). Prezentácia vznikla v spolupráci s poľským inštitútom ITS.

24/03/2017 PODROBNOSTI KONFERENCIE SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL NA SLOVENSKU A V EÚ

Na už skôr avizovanú medzinárodnú konferenciu Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ, ktorú naša spoločnosť podporuje formou partnerstva, sa možno prihlásiť cez internetovú stránku jej organizátora - spoločnosti SLOVDEKRA. Konferencia sa uskutoční dňa 27.04.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, partnerskými organizáciami sú okrem našej spoločnosti aj S-EKA, BECEP a DEKRA Automotive Deutschland. Podrobnosti možno nájsť na internetovej stránke konferencie.

03/03/2017 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA SKÚŠANIE, SCHVAĽOVANIE A KONTROLY VOZIDIEL NA SLOVENSKU A V EÚ

S partnerskou podporou poverených technických služieb technickej kontroly TESTEK, a.s. a emisnej kontroly S-EKA s.r.o. sa dňa 27.04.2017 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ. Konferenciu pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) organizuje spoločnosť SLOVDEKRA s.r.o. Predmetom konferencie bude súčasná situácia a pripravované zmeny v oblasti technických kontrol a schvaľovania vozidiel na premávku, a to nielen v kontexte Slovenska, ale aj Európskej únie. Konferenciu prisľúbil slávnostne otvoriť pán minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek. Zo zahraničia sa zúčastnia zástupcovia DEKRA SE Stuttgart a DEKRA Automotive Deutschland. Na konferencii vystúpia s prednáškami aj páni Ing. Ľubomír Moravčík PhD a Ing. Marek Hudec zo Štátneho dopravného úradu MDV SR. Program konferencie možno nájsť tu.

20/02/2017 ZO SKÚŠOK ZARIADENÍ PRE TECHNICKÉ KONTROLY

Medzi činnosti poverenej technickej služby patria aj skúšky zariadení pre technické kontroly. Na snímkach vidno naše pracovisko na porovnávacie skúšky zariadení na kontrolu nastavenia svetlometov. Skúšané zariadenia sú umiestnené na špeciálnom nastaviteľnom vodorovnom ráme zaručujúcom rovnaké podmienky merania. Okrem skúšok zariadení využívame toto pracovisko aj na výskum a vývoj metód kontroly svetlometov.

Skúška zariadení 01

Skúška zariadení 02

27/01/2017 TESTEK V ROKU 2016

Na stránku sme pridali správu o činnosti poverenej technickej služby v roku 2016.

27/01/2017 NOVÉ TERMÍNY ZÁKLADNÝCH A ZDOKONAĽOVACÍCH ŠKOLENÍ V ROKU 2017

Pridali sme informáciu o schválených termínoch základných školení a zdokonaľovacích školení CEMT a ADR.

O NÁS

|

OVERENIE TK VOZIDLA

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2018, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel