Menu

NOVINKY

NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V PRIPOMIENKOVANÍ
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, je od 21.05. do 10.06.2019 v medzirezortnom pri...
POČET TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY V SR
Ako informujú médiá, v posledných dňoch majú prevádzkovatelia vozidiel problémy s objednaním sa na technickú kontrolu, v niektorých regiónoch sú k dis...

NOVINKY

22/05/2019 NOVELIZÁCIA ZÁKONA Č. 106/2018 Z. Z. V PRIPOMIENKOVANÍ

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, je od 21.05. do 10.06.2019 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Možnosť vzniesť pripomienky k návrhu je prostredníctvom portálu Slov-Lex otvorená pre každého.

20/05/2019 POČET TECHNIKOV TECHNICKEJ KONTROLY V SR

Ako informujú médiá, v posledných dňoch majú prevádzkovatelia vozidiel problémy s objednaním sa na technickú kontrolu, v niektorých regiónoch sú k dispozícii voľné termíny na staniciach technickej kontroly (STK) až o niekoľko týždňov. Názory na príčiny tohto stavu sa rôznia, jedným z vysvetlení, ktoré odzneli, je nedostatok odborne spôsobilých technikov technickej kontroly.

Do grafu sme spracovali historický priebeh počtu všetkých technikov technickej kontroly, STK a vykonaných technických kontrol v Slovenskej republike. Porovnali sme tiež výkonnosť siete všetkých STK v období od 1. do 19.05.2018 a v tom istom období v roku 2019. Kým v roku 2018 bolo v sledovanom období vykonaných 84.279 technických kontrol, v roku 2019 to bolo 80.182. Medziročne tak prišlo k poklesu o necelých 5 % pri približne rovnakom celkovom počte technikov technickej kontroly a STK.

17/05/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 31.05.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

15/05/2019 ZMENY PRE OPRÁVNENÉ OSOBY TECHNICKEJ KONTROLY OD 20.05.2019

Na stránku sme pridali informačný dokument o zmenách v povinnostiach oprávnených osôb technickej kontroly od 20.05.2019.

14/05/2019 INFORMÁCIA MDV SR KU KONTROLÁM TAXÍKOV

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR) zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehotám technických a emisných kontrol vozidiel taxislužby.

Okrem iného z nej vyplýva, že vozidlom taxislužby (aj na účel posudzovania pri technickej kontrole) sa vozidlo stáva až okamihom zaevidovania v príslušnej koncesii. Ak sa technická kontrola vykonáva ešte pred jeho zaevidovaním v koncesii, nemožno preto na protokol vyznačiť skrátenú lehotu platnosti prislúchajúcu vozidlu taxislužby.

09/05/2019 NOVELIZÁCIE VYHLÁŠOK MDV SR O TECHNICKÝCH A EMISNÝCH KONTROLÁCH OD 15.05.2019

Na portáli Slov-Lex dnes boli zverejnené nové vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) nadobúdajúce účinnosť 15.05.2019:

Ku zmenám pri technických kontrolách od 15.05.2019 sme pripravili informačný dokument.

 

06/05/2019 INFORMÁCIA MDV SR O JEDNOTLIVOM DOVOZE VOZIDIEL M1 S RIADENÍM NA PRAVEJ STRANE

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV SR) zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k jednotlivo dovezeným osobným vozidlám kategórie M1 s pravostranným riadením.

Okrem iného z nej vyplýva, že protokol o skúškach takéhoto vozidla vypracovaný technickou službou overovania vozidiel o tom, či vozidlo spĺňa technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače, sa predkladá aj pri technickej kontrole pravidelnej v súvislosti s dovozom. Ak je jeho záverom, že jednotlivo dovezené osobné vozidlo kategórie M1 pôvodne určené na prevádzku s ľavostrannou cestnou premávkou tieto technické požiadavky spĺňa, potom nebude umiestnenie riadenia vpravo pri tejto technickej kontrole dôvodom na hodnotenie vozidla ako nespôsobilého na prevádzku v cestnej premávke.

25/04/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ.

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

18/04/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 26.04.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

17/04/2019 KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY NA SKÚŠKU Z OVERENIA ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH V AUGUSTE A SEPTEMBRI 2019

TESTEK, a.s. v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAMT) FEI STU otvára kurz odbornej prípravy na skúšku z overenia znalostí o vozidlách v termíne od 26.08.2019 do 06.09.2019.

Podľa § 90 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. musí fyzická osoba, ktorej má byť udelené osvedčenie technika technickej kontroly, technika emisnej kontroly, technika kontroly originality alebo technika montáže plynových zariadení, okrem iného disponovať znalosťami o vozidlách. Znalosti sa preukazujú zápisnicou zo skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona alebo dokladom o vzdelaní z absolvovaného učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý je oslobodený od skúšky (zoznam je uvedený v prílohe č. 7 vyhlášky č. 137/2018 Z. z.).

Účasť na odbornej príprave (okrem skúšky) je otvorená aj pre záujemcov, ktorí neplánujú kariéru v oblasti kontroly vozidiel alebo montáže plynových zariadení. Skladba prednášaných oblastí zahŕňajúcich napr. konštrukciu vozidiel, mechaniku, dynamiku, pohonné jednotky alebo vozidlovú elektroniku, umožní absolventom zvýšiť šance nájsť si uplatnenie v technických alebo technicko-administratívnych profesiách v automobilovom priemysle, autoopravárenstve alebo predaji vozidiel a náhradných dielov.

Podrobnejšie informácie možno nájsť tu.

 

15/04/2019 SCHVÁLENÝ TERMÍN ĎALŠIEHO ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA OD 17.06.2019

MDV SR schválilo termín konania tretieho turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v roku 2019, uskutoční sa od 17.06.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

10/04/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 17.04.2019 o 8:30 a 10:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

08/04/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 16.04.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

29/03/2019 ZMENA KONTROLNÝCH POLOŽIEK TECHNICKEJ KONTROLY PRE IDENTIFIKÁCIU OD 01.04.2019

Na stránku sme pridali nový metodický pokyn MDV SR č. 10/2019, ktorým sa od 01.04.2019 mení metodický pokyn  č. 47/2018 (položky skupiny 0 – identifikácia), úplné znenie metodického pokynu č. 47/2018 po zmene a dôvodovú správu ku zmenám.

22/03/2019 SLOVENSKO-FÍNSKE PRACOVNÉ STRETNUTIE O DOHĽADE NAD STK

V dňoch 22. a 23.01.2019 sa na pôde našej spoločnosti uskutočnilo medzinárodné pracovné stretnutie zamerané na dohľad nad činnosťou STK. Stretnutia sa okrem pracovníkov spoločnosti TESTEK zúčastnili zástupcovia fínskeho dopravného a komunikačného úradu Traficom a slovenského ministerstva dopravy a výstavby. Predmetom stretnutia boli témy ako monitorovanie STK, štatistická analýza dát z technických kontrol alebo rekonštrukcia priebehu technickej kontroly zo zaznamenaných údajov. Časť prezentácií zo stretnutia v anglickom jazyku sme pridali medzi odborné publikácie zverejnené na našej stránke: Vehicle Technical Inspections and Supervision in the Slovak RepublicVerification of PTI Stations in the Slovak Republic a Vehicle Inspection Information System.

18/03/2019 INFORMÁCIE MDV SR O VÝMENE TECHNICKÉHO OSVEDČENIA VOZIDLA

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) pridalo na svoju internetovú stránku informácie o platnosti technického osvedčenia vozidla (TOV) vydaného podľa vzorov právnej úpravy účinnej pred 01.12.2006o návrhu na vydanie osvedčenia o evidencii časť II pri výmene TOV (vozidlá kategórií L, M, N, O, T, C, R, PS alebo LS) a o návrhu na vydanie TOV pri výmene TOV (vozidlá kategórií S a PN). Už skôr boli ministerstvom zverejnené súvisiace informácie o zmenách pre neevidované vozidlá od 01.01.2013 a o možnosti zaevidovania starších vozidiel, ktoré v minulosti nepodliehali evidencii

15/03/2019 SEMINÁR ISO 37001 PLNE OBSADENÝ

Museli sme žiaľ uzatvoriť možnosť ďalšieho prihlasovania na seminár k ISO 37001, ktorý sa uskutoční 29.03.2019, nakoľko počet prihlásených účastníkov dosiahol jeho maximálnu kapacitu. Vážnym záujemcom o poradenstvo v tejto oblasti môžeme sprostredkovať individuálne konzultácie s našimi odborníkmi, podrobnejšie informácie možno vyžiadať e-mailom zaslaným na adresu ladislav.jelinek@testek.sk. Ďakujem za pochopenie.

15/03/2019 TESTEK VYKONÁVA ČINNOSTI AJ PRE PZ SR

Úplne novou oblasťou povinností technickej služby technickej kontroly, ktorú zaviedol zákon č. 106/2018 Z. z., sú služby pre Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) súvisiace s cestnými technickými kontrolami. Spoločnosť TESTEK tak od 20.05.2018 zabezpečuje školenia a skúšky technikov cestnej technickej kontroly, podieľa sa na vývoji metód cestnej technickej kontroly a spracováva návrhy metodík súvisiacich s cestnou technickou kontrolou. Popri novom celoštátnom informačnom systéme technických kontrol AIS TK sme tiež v minulom roku úspešne vyvinuli a sprevádzkovali aj nový informačný systém pre cestné technické kontroly. V súčasnosti je nasadený v skúšobnej prevádzke pri cestných technických kontrolách vykonávaných PZ SR.

11/03/2019 NA SEMINÁR O ISO 37001 SA EŠTE STÁLE MOŽNO PRIHLÁSIŤ

Na odborný seminár o ISO 37001 sa ešte stále možno prihlásiť. Pripomíname už skôr avizovaný seminár organizovaný spoločnosťou TESTEK servis, a.s. s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., ktorý sa uskutoční v našom školiacom stredisku dňa 29.03.2019. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

19/02/2019 INŠPEKČNÉ ČINNOSTI: POČIATOČNÉ OVERENIE, PRIEBEŽNÉ OVERENIE A ODBORNÝ DOZOR

Na stránku sme pridali dokument so základnými informáciami o inšpekciách vykonávaných našou spoločnosťou podľa zákona č. 106/2018 Z. z.: o overovaní počiatočného plnenia podmienok, o priebežnom overovaní plnenia podmienok a o odbornom dozore technickej služby.

19/02/2019 SCHVÁLENÝ TERMÍN ĎALŠIEHO ZÁKLADNÉHO ŠKOLENIA OD 13.05.2019

MDV SR schválilo termín konania druhého turnusu základného školenia technikov technickej kontroly v roku 2019, uskutoční sa od 13.05.2019. Podrobnosti možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

19/02/2019 ZMENA TERMÍNU DOŠKOĽOVANIA 13.- 15.05.2019 NA 24.-26.04.2019

Kvôli konaniu ďalšieho turnusu základného školenia bolo doškoľovanie, pôvodne plánované v termíne 13.- 15.05.2019, presunuté na nový termín 24.-26.04.2019. Aktualizovaný plán doškoľovaní možno nájsť v sekcii Školenia a skúšky.

14/02/2019 SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI V ROKU 2018

Aj v roku 2018 sme podporovali vzdelávanie študentov študijných smerov zameraných na cestné vozidlá na Strojníckej fakulte a Fakulte elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Študenti absolvovali v našom školiacom stredisku celkovo tri turnusy prednášok a praktického predvádzania metód kontroly vozidiel. Prednášky pre študentov s úvodom do problematiky, o zariadeniach používaných pri technických kontrolách a o kontrole bŕzd sme pridali medzi odborné publikácie na našej internetovej stránke.

11/02/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 15.2.2019 o 8:00. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka. Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

11/02/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 22.02.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

04/02/2019 AKTUALIZÁCIA ZOZNAMU SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ A ZOZNAMU KALIBRUJÚCICH OSÔB

Aktualizovali sme zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kalibrácií zariadení používaných pri technických kontrolách.

31/01/2019 ZMENA ČASU ZAČIATKU SEMINÁRA O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK 29.03.2019

Na základe ohlasov záujemcov o pripravovaný seminár o systéme manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001 na STK sme čas začiatku prispôsobili ich požiadavkám. Seminár sa bude konať 29.03.2019 o 10:00 (začiatok prezentácie účastníkov od 9:30), viac informácií v aktualizovanom avíze.

30/01/2019 ŠTATISTIKY ZA ROK 2018

Pridali sme základné štatistické údaje o technických kontrolách za rok 2018, možno ich nájsť spolu s údajmi za predchádzajúce roky v sekcii štatistické údaje.

29/01/2019 AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ZARIADENÍ PRE TK

Na stránku sme pridali aktualizovaný zoznam zariadení schválených MDV SR na používanie pri technických kontrolách.

29/01/2019 SEMINÁR O SYSTÉME MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII PODĽA ISO 37001 NA STK

Spoločnosť TESTEK servis, a.s., s podporou a účasťou spoločností TESTEK, a.s., Bureau Veritas Slovakia s.r.o. a APS Consulting, s.r.o., organizuje dňa 29.03.2019 ďalší odborný seminár pre STK. Predmetom je jedna z nových povinností uložených prevádzkovateľom STK platnou legislatívou, a to zavedenie certifikovaného systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001. Akcia je určená výhradne pre prevádzkovateľov STK alebo držiteľov povolenia na zriadenie STK, účasť je pre vopred zaregistrovaných záujemcov bezplatná. Viac informácií v avíze.

16/01/2019 ĎALŠÍ TERMÍN ŠKOLENIA ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V BRATISLAVE

Dňa 25.01.2019 sa bude konať ďalší turnus školenia administratívnych pracovníkov v Bratislave. Podrobnosti nájdete v sekcii školení, na objednávanie možno využiť formulár.

Školenie je spoplatnené sumou 10,- EUR bez DPH za každého účastníka, v zmysle platného cenníka.

15/01/2019 INFORMÁCIA K PRIEBEŽNÉMU OVEROVANIU PLNENIA PODMIENOK NA VYKONÁVANIE TK

V súvislosti so začatím vykonávania priebežného overovania plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol sme na stránku pridali informáciu o overovaní pre oprávnené osoby technickej kontroly, zoznam preverovaného technologického vybavenia STK, list MDV SR oznamujúci schválenie plánu ministerstvom, ako aj  schválený plán priebežného overovania na rok 2019 (STK a termíny vykonania overenia).

08/01/2019 TERMÍN SKÚŠKY ZO ZNALOSTÍ O VOZIDLÁCH

Ďalší termín skúšky z overenia znalostí o vozidlách podľa § 94 zákona č. 106/2018 Z. z. bude v našom školiacom stredisku 11.01.2019 o 8:30. Prihlásenie na skúšku je spoplatnené podľa platného cenníka.

Podrobnosti o skúške možno nájsť tu.

02/01/2019 LEHOTY TECHNICKÝCH KONTROL VÝCVIKOVÝCH VOZIDIEL AUTOŠKOLY

MDV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke informáciu k lehotám technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej výcvikových vozidiel autoškôl.

O NÁS

|

ZOZNAM STK

|

PRE VEREJNOSŤ

|

ZRIADENIE STK

|

PREDPISY

|

PRE STK

|

ŠKOLENIA A SKÚŠKY

|

KALIBRÁCIE

|

KONTAKT

Copyright © TESTEK, 2019, powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, webdizajn webdesign webdeveloping www.tvorbawebstranky.sk www.tvorbawebstranokenable.sk www.webdizajnenable.sk webdesignenable.sk www.tvorbastranokweb.sk www.enable.sk

www.testek.sk - technická služba technickej kontroly vozidiel